Правна помощ

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Получаващ и предаващ орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Административен адрес : ул. Славянска №1

Пощенски код : 1040

Град/Община : София

Телефон : (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Адрес на електронна поща: civil@justice.government.bg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността на получаващите и предаващите органи обхваща територията на Република България.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за предоставяне на правна помощ се подават до Министерството на правосъдието по пощата или директно в деловодството на министерството.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите я документи трябва да бъдат съставени или преведени на български език.

Последна актуализация: 14/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.