Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Betaling af bøder

Princippet om gensidig anerkendelse gælder også for fuldbyrdelse af bødestraffe i sager, der går på tværs af grænserne, idet gennemtvingelse af sådanne straffe i en anden medlemsstat end den, hvor bøden blev pålagt, lettes.

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

EU-retten og navnlig rammeafgørelse 2005/214/JHA anvender princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, idet en retslig eller administrativ myndighed bemyndiges til at fremsende en bødestraf direkte til en myndighed i et andet EU-land for dér at få sanktionen anerkendt og fuldbyrdet uden yderligere formaliteter.

Princippet finder anvendelse på alle overtrædelser, for hvilke der kan pålægges bødestraf og kontrol af dobbelt strafbarhed er afskaffet for 39 opregnede lovovertrædelser (f.eks. deltagelse i en kriminel organisation, terrorisme, menneskehandel, voldtægt, tyveri, trafikforseelser). Sanktionerne skal være pålagt af de retslige eller administrative myndigheder i medlemsstaterne, og afgørelsen skal være endelig, dvs. at der ikke længere skal være mulighed for at appellere afgørelsen.

En afgørelse kan ledsaget af en attest PDF (107 Kb) EN som omhandlet i rammeafgørelsen kan sendes til de kompetente myndigheder i en medlemsstat, hvor den fysiske eller juridiske person, der er genstand for afgørelsen, har ejendom eller indtægt, har fast bopæl eller, for juridiske personers vedkommende, vedtægtsmæssigt hjemsted. Hver medlemsstat udpeger en (eller flere) myndigheder, der i henhold til deres nationale lovgivning har kompetence til at forestå udstedelse og fuldbyrdelse af afgørelser om pålæggelse af finansielle sanktioner i sager, der går på tværs af grænserne.

Den stat, som afgørelsen blev sendt til, kan kun afslå at fuldbyrde afgørelsen i et begrænset antal tilfælde (f.eks. hvis den omhandlede attest ikke foreligger eller er mangelfuldt udfærdiget, bødestraffen er på mindre end 70 EUR, den pågældende person ikke er blevet underrettet om sin ret til at anfægte sagen og om tidsfristerne for et sådant retsmiddel etc). Fuldbyrdelsen af afgørelsen reguleres af lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. Den kan anvende fængsel eller anden alternativ straf, hvis bøden ikke kan inddrives. Midler fra fuldbyrdelsen af afgørelser tilfalder fuldbyrdelsesstaten, medmindre andet er aftalt mellem de respektive medlemsstater.

Ønsker du flere flere oplysninger om gennemførelsen i de forskellige medlemsstater, kan du klikke her (du bliver derefter ledt hen til den relevante side henhørende under Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område).

Sidste opdatering: 22/01/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma