Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling är alltid tillåten och används främst på det civilrättsliga och det offentligrättsliga området. Medling äger rum på frivillig grund. I Nederländerna är man i färd med att utarbeta lagstiftning som ska säkerställa att medlingen uppfyller nödvändiga kvalitetskrav.

Det finns flera register över medlare. MfN är en sammanslutning av de största medlarföreningarna och har ett omfattande register över medlare. I detta register finns endast medlare som uppfyller noggrant avvägda kvalitetskriterier. Det finns till exempel en uppförandekod för medlare. På MfN:s webbplats finns också oberoende information om medling och medlare i Nederländerna.

Ett annat register är ADR:s internationella register. Här kan du söka efter medlare och läsa mer om frågor som gäller medling.

I Nederländerna finns det också möjlighet till förlikning i domstol (genom initiativet Mediation in de rechtspraak). Det innebär att en domstol i första eller andra instans som handlägger ett mål ska visa de berörda parterna på möjligheten till medling. Domstolen i andra instans kan också hänvisa parterna till ”föräldrasamråd” (ouderschapsonderzoek) som en väg att genom medling finna en lösning på tvisten.

Du kan också få information från Juridisch Loket (kontoret för rättslig information och stöd) och Raad voor de Rechtsbijstand (rådet för rättshjälp).

Under vissa omständigheter kan kostnader för medling återbetalas helt eller delvis.

Länkar

http://www.nmi-mediation.nl/

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl/

http://www.rechtsbijstand.nl/

Senaste uppdatering: 27/11/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.