Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Gränsöverskridande medling i familjemål främjas av internationella och europeiska samordningsinstrument med syfte att nå en snabb och tillfredsställande lösning av tvister. Frankrike har bildat en arbetsgrupp vid sin centrala myndighet som ska arbeta med att främja medling i gränsöverskridande ärenden. Vid medling är det viktigt att alltid redogöra för den nationella lagstiftning som kan tillämpas i gränsöverskridande tvister.

Nationell rättslig ram:

Lag nr 95-125 av den 8 februari 1995 och dekret nr 2012-66 av den 22 juli 1996 utgör grunden för rättslig medling i Frankrike. Alla domare kan med samtycke från parterna i ett tvistemål utse en kompetent, opartisk och utomstående medlare.

Den franska förordningen nr 2011-1540 av den 16 november 2011, som genomför direktivet 2008/52/EG av den 21 maj 2008 har ändrat lagen av den 8 februari 1995. I denna förordning definieras medling som hela det förfarande då två eller fler parter tillsammans med tredje man försöker lösa en tvist genom att nå en överenskommelse i godo. Lagen upprättar gemensamma regler för all medling.

För medlare i familjemål finns en statlig utbildning införd genom dekret av den 2 november 2003 (artiklarna R.451-66 ff. i lagen om socialt arbete och familjer) och besluten av den 12 februari 2004 och den 19 mars 2012. Utbildningen är emellertid för närvarande inte obligatorisk för den som vill arbeta som medlare i familjemål eftersom denna typ av medling inte är ett reglerat yrke.

Medlare arbetar antingen i frivilligorganisationer eller som egenföretagare.

Medling i familjemål kan förekomma:

1) före det rättsliga förfarandet: denna medling i familjemål kallas konventionell medling – i detta fall anlitas medlaren direkt av parterna,

2) under det rättsliga förfarandet: artikel 1071 civilprocesslagen, artikel 255 och artikel 373-2-10 i civillagen,

  • domaren i ett familjerättsligt mål kan föreslå parterna medling och efter deras samtycke utse en medlare.
  • domaren kan uppmana parterna att träffa en medlare som ska informera dem om medlingsförfarandet.

Överenskommelsen från medlingen kan godkännas av domaren (artikel 1534, 1565 och följande i civilprocesslagen.) Domaren godkänner överenskommelsen utom i de fall barnets bästa inte beaktas i tillräcklig utsträckning, om föräldrarna inte lämnat sitt samtycke av fri vilja (artikel 373-2-7.2 i civillagen) eller om den mer generellt kan störa den allmänna ordningen.

Kostnad: Det första informationsmötet med medlaren är gratis. Men därefter måste parterna betala. Kostnaden beräknas enligt en officiell avgiftstabell och baseras på principen om en betalning per medling och per person och på grundval av parternas inkomster. Om en person får rättshjälp är det staten som betalar för medlingen, och likaså för den höjning av advokatarvodet som tillkommer enligt avgiftstabellen om medlingen har beslutats av domaren i ett familjerättsligt mål.

Internationell medling i familjemål:

Internationell medling i familjemål föreskrivs i instrumenten för internationellt samarbete i familjemål (Haagkonventionen av den 25 oktober 1980 och Bryssel IIa-förordningen) för att främja uppgörelser i godo så att barn som bortförts till utlandet kan återlämnas eller så att en förälders umgängesrätt kan regleras.

Berörda personer kan:

1) Kontakta medlare som antingen erbjuder medling kommersiellt eller arbetar i en frivilligorganisation: En förteckning över medlare som kan hjälpa till vid internationella familjemål finns på följande adress: http://www.justice.gouv.fr/26139 (du kan även klicka här).

2) Medling via den särskilda arbetsgruppen vid den centrala myndigheten: Frankrike har en särskild arbetsgrupp vid Justitieministeriet för internationell medling i familjemål (CMFI). Arbetsgruppen erbjuder hjälp i varje nytt gränsöverskridande ärende som kompletterande åtgärd före, under och/eller efter rättsliga förfaranden. De överenskommelser som sluts ska - efter godkännande av parternas ombud om så behövs - tillämpas av berörda länders domstolar.

Om den ena föräldern begär internationell medling i familjemål hos den centrala myndigheten ska denna föreslå den andra föräldern detta. Deltagandet är frivilligt: det får inte förekomma någon typ av tvång under förfarandet för internationell medling i familjemål.

Den särskilda arbetsgruppen ska i sitt uppdrag arbeta opartiskt i förhållande till vardera föräldern och helt konfidentiellt.

Medlingen som sker via den särskilda arbetsgruppen är gratis. En begäran - tillsammans med relevanta dokument - som rör ett pågående eller avslutat förfarande i Frankrike eller utomlands ska skickas till följande adress:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Den kan även skickas via e-post: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Länk till det franska Justitieministeriets hemsida (arbetsgruppen för medling i familjemål): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Senaste uppdatering: 19/01/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats