Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Holandsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia je vždy povolená a využíva sa najmä v rámci občianskeho a verejného práva. Vykonávanie mediácie je dobrovoľné. V Holandsku sa pripravuje právny predpis, ktorý obsahuje opatrenia na podporu kvality.

V Holandsku existujú rôzne registre mediátorov. Združenie MfN je zväz najväčších združení mediátorov, ktorý prevádzkuje rozsiahly register mediátorov. Register MfN prijíma len mediátorov, ktorí spĺňajú starostlivo vybrané kritériá kvality. Napríklad existuje kódex správania mediátorov. Webové sídlo MfN takisto obsahuje nezávislé informácie o mediácii a mediátoroch v Holandsku.

Druhým registrom je medzinárodný register ADR. Webové sídlo tohto registra umožňuje vyhľadať mediátorov a obsahuje informácie o témach súvisiacich s mediáciou.

V holandskom právnom systéme sa nachádza aj iniciatíva na mediáciu. To znamená, že okresný alebo odvolací súd, kde prebieha konanie, poskytuje zainteresovaným stranám informácie o možnosti zvoliť si mediáciu. Odvolací súd môže stranám sporu odporučiť aj rodinnú poradňu, v ktorej možno prostredníctvom mediácie dosiahnuť riešenie problému.

Ďalšie orgány, od ktorých možno získať informácie o mediácii, sú Juridisch Loket (Úrad pre právne informácie a pomoc) a Raad voor de Rechtsbijstand (Rada pre právnu pomoc).

Za určitých okolností sa môžu vrátiť náklady na mediáciu, a to v plnej sume alebo len jej časť.

Odkazy

http://www.nmi-mediation.nl/

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl/

http://www.rechtsbijstand.nl/

Posledná aktualizácia: 27/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom