Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Cezhraničná mediácia v rodinných veciach sa presadzuje pomocou medzinárodných a európskych nástrojov spolupráce s cieľom podpory zmierlivého a rýchleho riešenia sporov. Francúzsko v rámci svojho ústredného orgánu zriadilo oddelenie na podporu využívania mediácie v cezhraničných veciach. Dôležité je aj zaviesť vnútroštátne právne predpisy v oblasti mediácie, ktoré by sa mohli uplatňovať na cezhraničné veci.

Vnútroštátny právny rámec

Zákonom č. 95-125 z 8. februára 1995 a následným dekrétom č. 2012-66 z 22. júla 1996 sa vo Francúzsku zaviedla súdna mediácia. Ktorýkoľvek sudca, ktorému bol predložený spor, môže so súhlasom strán určiť mediátora, kvalifikovanú, nestrannú a nezávislú tretiu osobu.

Nariadením č. 2011-1540 zo 16. novembra 2011, ktorým sa vykonáva smernica 2008/52/ES z 21. mája 2008, sa zákon z 8. februára 1995 zmenil. V tomto nariadení sa mediácia vymedzuje ako akýkoľvek štruktúrovaný postup, v ktorom sa dve alebo viaceré strany pokúšajú dosiahnuť zmierlivé riešenie svojho sporu s pomocou tretej osoby. Nariadením sa zaviedol spoločný režim vzťahujúci sa na všetky mediácie.

Na vykonávanie mediácie v rodinných veciach existuje štátny diplom vytvorený dekrétom z 2. decembra 2003 (články R.451-66 a nasledujúce Zákona o sociálnej starostlivosti a o rodine) a výnosmi z 12. februára 2004 a 19. marca 2012. V súčasnosti však tento diplom nie je povinný na to, aby osoba mohla vykonávať činnosti mediátora pre rodinné veci, keďže mediácia nie je regulované povolanie.

Mediátori vykonávajú svoju činnosť buď ako členovia združenia, alebo samostatne.

Mediácia v rodinných veciach sa môže uskutočniť:

1. ešte pred podaním návrhu na súde: ide o tzv. mediáciu v rodinných veciach na základe dohody; v tomto prípade sa na mediátora obrátia priamo strany;

2. v priebehu súdneho konania: článok 1071 občianskeho súdneho zákonníka, článok 255 a článok 373-2-10 občianskeho zákonníka:

  • sudca pre rodinné veci (le juge aux affaires familiales) môže stranám navrhnúť možnosť mediácie a po získaní ich súhlasu môže určiť mediátora pre rodinné veci, ktorý k nej pristúpi.
  • Tento sudca môže stranám nariadiť, aby sa stretli s mediátorom pre rodinné veci, ktorý ich informuje o cieli a priebehu mediácie v rodinných veciach.

Dohodu dosiahnutú počas mediácie v rodinných veciach úradne schvaľuje sudca pre rodinné veci (články 1534 a 1565 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku). Sudca dohodu úradne potvrdí okrem prípadu, ak dospeje k záveru, že dohodou sa dostatočne nechráni záujem dieťaťa alebo že súhlas rodičov nebol daný dobrovoľne (článok 373-2-7 odsek 2 občianskeho zákonníka), alebo na základe všeobecnejšieho dôvodu – že dohoda by mohla byť v rozpore s verejným poriadkom.

Náklady: prvý informačný rozhovor s mediátorom pre rodinné veci je pre účastníka bezplatný. V procese mediácie v rodinných veciach sa však predpokladá finančná účasť strán podľa oficiálneho sadzobníka poplatkov, ktorý sa vzťahuje na mediačné služby, a to na základe zásady platby za stretnutie a za osobu, v závislosti od príjmov strán. Ak sa dotknutej osobe poskytuje právna pomoc, v prípadoch, keď sudca pre rodinné veci nariadi vyriešenie sporu mediáciou, štát uhradí za túto osobu náklady na mediáciu v rodinných veciach a vo vnútroštátnom sadzobníku je pre tento prípad takisto stanovená zvýšená odmena advokáta.

Medzinárodná mediácia v rodinných veciach

Možnosť medzinárodnej mediácie v rodinných veciach je stanovená v nástrojoch medzinárodnej spolupráce v rodinných veciach (Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 a nariadenie Brusel IIa) s cieľom uľahčiť zmierlivé riešenie v záujme návratu dieťaťa v prípade medzinárodného únosu dieťaťa alebo v záujme dohody o výkone práva rodiča navštevovať dieťa.

Osoby, ktoré majú záujem, sa môžu:

1. obrátiť na mediátorov, ktorí vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie alebo ako členovia združenia: zoznam mediátorov, ktorí sú oprávnení zasahovať v medzinárodných rodinných veciach je k dispozícii na adrese: http://www.justice.gouv.fr/26139 (alebo po kliknutí sem);

2. obrátiť sa na mediátorov prostredníctvom špecializovaného oddelenia v rámci ústredného orgánu: Francúzsko má v rámci Ministerstva spravodlivosti oddelenie pre oblasť medzinárodnej mediácie v rodinných veciach (CMFI). V každej novej cezhraničnej veci toto oddelenie ponúkne svoju pomoc s cieľom zakročiť pred súdnymi konaniami, počas, a/alebo po nich, a to formou sprievodného opatrenia. Dohody, ktoré boli uzatvorené (v prípade potreby po schválení právnymi poradcami strán), sa predložia na schválenie príslušným súdom dotknutých krajín.

Na základe žiadosti jedného z rodičov o medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach ústredný orgán navrhne mediáciu druhému rodičovi. Takýto postup musí byť dobrovoľný: v procese medzinárodnej mediácie v rodinných veciach je vylúčený akýkoľvek nátlak.

V rámci svojej úlohy medzinárodnej mediácie v rodinných veciach špecializované oddelenie ústredného orgánu vykonáva svoju činnosť nestranne s ohľadom na každého z rodičov a so zachovaním maximálnej dôvernosti.

Mediácia vykonaná prostredníctvom oddelenia pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach Ministerstva spravodlivosti je bezplatná. Žiadosť s priloženými dokumentmi týkajúcimi sa prebiehajúcich alebo ukončených konaní vo Francúzsku alebo v zahraničí sa zasiela poštou na adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Žiadosť sa môže zaslať aj elektronickou poštou na adresu: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr.

Odkaz na internetovú stránku francúzskeho Ministerstva spravodlivosti (oddelenie pre medzinárodnú mediáciu v rodinných veciach): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html.

Posledná aktualizácia: 19/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom