Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

De internationale en Europese samenwerkingsinstrumenten bevorderen grensoverschrijdende gezinsmediation om geschillen op rustige wijze en snel te beslechten. Frankrijk heeft binnen zijn centrale autoriteit een afdeling die tot taak heeft om mediation in grensoverschrijdende dossiers aan te moedigen. De nationale regelgeving op het gebied van mediation is eveneens van belang, daar deze van toepassing kan zijn op grensoverschrijdende dossiers.

Nationaal regelgevingskader:

Gerechtelijke mediation is in Frankrijk geregeld in wet nr. 95-125 van 8 februari 1995, gevolgd door decreet nr. 2012-66 van 22 juli 1996. Iedere rechter bij wie een geschil aanhangig is gemaakt kan met instemming van de partijen een gekwalificeerde, onpartijdige en onafhankelijke mediator aanwijzen.

Beschikking nr. 2011-1540 van 16 november 2011, ter omzetting van Richtlijn 2008/52/EG van 21 mei 2008, heeft de wet van 8 februari 1995 gewijzigd. Deze wet definieert mediation als een gestructureerde procedure waarmee twee of meer partijen met de hulp van een derde trachten om overeenstemming te bereiken en zo hun geschillen minnelijk te beslechten. Met deze wet is een gemeenschappelijke structuur voor alle mediationprocedures ingevoerd.

Voor gezinsmediation bestaat er een staatsdiploma dat is ingevoerd bij het decreet van 2 december 2003 (artikel R.451-66 en volgende van de Code de l'Action Sociale et des Familles) en de besluiten van 12 februari 2004 en 19 maart 2012. Op dit moment is dat diploma echter niet verplicht om te werken als gezinsmediator, daar gezinsmediation geen gereglementeerd beroep is.

Mediators werken ofwel in het kader van een vereniging, ofwel zelfstandig.

Gezinsmediation is mogelijk:

1) voorafgaand aan de rechterlijke interventie: dit is de zogenaamde conventionele mediation; in dit geval wenden de partijen zich direct tot de mediator;

2) in de loop van de gerechtelijke procedure: artikel 1071 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 255 en artikel 373-2-10 van het Burgerlijk Wetboek;

  • de familierechter kan de partijen mediation voorstellen en na hun instemming een gezinsmediator aanwijzen;
  • de familierechter kan de partijen gelasten een gezinsmediator te ontmoeten die hen in kennis stelt van het onderwerp en het verloop van de gezinsmediation.

De overeenkomst die wordt gesloten na afloop van de gezinsmediation kan officieel bekrachtigd worden door de familierechter (artikel 1534 en de artikelen 1565 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De rechter bekrachtigt de overeenkomst officieel, behoudens indien hij constateert dat deze het belang van het kind niet voldoende beschermt of indien de instemming van de ouders niet vrijwillig is gegeven (artikel 373-2-7, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek) of indien deze de openbare orde in het algemeen in gevaar kan brengen.

De kosten: het eerste informatieve onderhoud met de mediator is gratis voor de gebruiker. Voor de gezinsmediation zelf wordt er echter een financiële bijdrage van de partijen gevraagd volgens een officiële tarievenlijst die verplicht is voor mediationdiensten en die is gebaseerd op betaling per sessie en per persoon en afhangt van het inkomen van de partijen. Als de persoon rechtsbijstand ontvangt, neemt de staat de kosten van de gezinsmediation op zich en voorziet de nationale tarievenlijst in een verhoging van het honorarium van de advocaat als de familierechter mediation heeft gelast.

Internationale gezinsmediation:

De internationale en Europese samenwerkingsinstrumenten (Verdrag van ‘s‑Gravenhage van 25 oktober 1980 en verordening Brussel II bis) voorzien in internationale gezinsmediation voor het bevorderen van minnelijke oplossingen voor de terugkeer van het kind in geval van internationale ontvoering of voor overeenstemming over het omgangsrecht van een ouder.

De betrokkenen kunnen:

1) zich wenden tot zelfstandige mediators of mediators in een vereniging. Er staat een lijst van mediators die kunnen bemiddelen in internationale gezinskwesties op de volgende website: http://www.justice.gouv.fr/26139 (of klik hier).

2) een beroep doen op mediation via de hiervoor bestemde afdeling binnen de centrale autoriteit: Frankrijk heeft een afdeling voor internationale gezinsmediation binnen het ministerie van Justitie (CMFI). In elk nieuw grensoverschrijdend dossier biedt de afdeling aan om voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van gerechtelijke procedures te bemiddelen als begeleidende maatregel. De gesloten overeenkomsten worden, in voorkomend geval na goedkeuring van de adviseurs van de partijen, voorgelegd aan de gerechten van de betrokken landen.

Nadat een van de ouders een verzoek tot internationale gezinsmediation heeft ingediend bij de centrale autoriteit, doet deze hiertoe een voorstel aan de andere ouder. Deze stap dient vrijwillig te zijn: er kan geen bezwaar zijn tegen het starten van internationale gezinsmediation.

In het kader van internationale gezinsmediation treedt de bevoegde afdeling van de centrale autoriteit onpartijdig en volledig vertrouwelijk op jegens de ouders.

Mediation die wordt uitgevoerd in het kader van de afdeling internationale gezinsmediation van het ministerie van Justitie is kosteloos. Het verzoek dient samen met documenten over de lopende of afgeronde procedures in Frankrijk of het buitenland per post aan het volgende adres te worden verzonden:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Dit kan ook per e-mail aan: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Link naar de website van het Franse ministerie van Justitie (afdeling internationale gezinsmediation): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Laatste update: 19/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website