Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

Međunarodni i europski instrumenti za suradnju potiču primjenu postupaka prekograničnog obiteljskog mirenja kako bi se postiglo mirno i brzo rješavanje sporova. Francuska je u okviru svojeg središnjeg tijela uspostavila jedinicu za poticanje primjene postupka mirenja u prekograničnim sporovima. Važno je navesti i nacionalne propise koji se odnose na postupke mirenja, a mogu se primjenjivati u prekograničnim slučajevima.

Nacionalni pravni okvir:

Zakon br. 95-125 od 8. veljače 1995., dopunjen Odlukom br. 2012-66 od 22. srpnja 1996. o sudskom mirenju u Francuskoj. Svaki sudac imenovan za vođenje postupka može uz pristanak stranaka odrediti miritelja – kvalificiranu, nepristranu i neovisnu treću osobu.

Pravilnik br. 2011-1540 od 16. studenoga 2011., kojim se prenosi Direktiva br. 2008/52/EZ od 21. svibnja 2008., izmijenio je Zakon od 8. veljače 1995. Taj zakon definira mirenje kao svaki strukturirani proces kojim dvije ili više stranaka pokušavaju postići dogovor, s ciljem sporazumnog rješavanja spora uz pomoć treće osobe. Njime se uspostavlja sustav koji je zajednički svim postupcima mirenjima.

Odlukom od 2. prosinca 2003. (članci R.451-66 i sljedeći Zakona o socijalnom radu i obitelji) i odlukama od 12. veljače 2004. i 19. ožujka 2012. uvedena je državna diploma iz područja obiteljskog mirenja. Međutim, trenutačno nije obvezno posjedovanje takve diplome za rad u svojstvu obiteljskog miritelja, s obzirom na to da obiteljsko mirenje nije uređena profesija.

Miritelji rade kao članovi udruge ili samostalno.

Obiteljsko mirenje može se primijeniti:

1) prije sudskog postupka: riječ je o standardnom obiteljskom mirenju; u tom slučaju miritelja imenuju izravno stranke;

2) u okviru sudskog postupka: Članak 1071. Zakona o parničnom postupku, članci 255. i 373-2-10 Građanskog zakonika;

  • sudac obiteljskog suda strankama može predložiti primjenu mjere mirenja te nakon njihova pristanka odrediti obiteljskog miritelja koji će započeti postupak.
  • sudac obiteljskog suda može naložiti strankama da se susretnu s obiteljskim miriteljem, koji će ih obavijestiti o predmetu i odvijanju obiteljskog mirenja.

Sudac obiteljskog suda može potvrditi dogovor postignut pri obiteljskom mirenju (članci 1534., 1565. i sljedeći Zakona o parničnom postupku). Sudac potvrđuje dogovor osim ako utvrdi da takav dogovor ne štiti dovoljno interes djeteta, da nije riječ o dobrovoljnom pristanku roditelja (članak 373-2-7. stavak 2. Građanskog zakonika) ili da općenito može narušiti javni poredak.

Troškovi: Prvi informativni sastanak s obiteljskim miriteljem besplatan je za korisnika. Obiteljsko mirenje pretpostavlja financijsko sudjelovanje stranaka prema službenom pravilniku o naknadama za usluge mirenja, koje se plaćaju po sastanku i po osobi, a definirane su ovisno o prihodima stranaka. Kada je osoba korisnik pravne pomoći, država preuzima troškove obiteljskog mirenja, a nacionalni pravilnik o naknadama predviđa povećanje naknade za odvjetnika ako je mjeru mirenja naredio sudac obiteljskog suda.

Međunarodno obiteljsko mirenje:

Međunarodno obiteljsko mirenje predviđeno je instrumentima međunarodne suradnje u obiteljskim stvarima (Haška konvencija od 25. listopada 1980. i Uredba Bruxelles II bis) s ciljem omogućivanja sporazumnog rješenja povratka djeteta u slučaju međunarodne otmice ili dogovora o korištenju prava na posjećivanje djeteta.

Zainteresirane osobe mogu učiniti sljedeće:

1) obratiti se miriteljima koji rade samostalno ili u okviru udruge: popis miritelja ovlaštenih za rad na međunarodnim obiteljskim predmetima naveden je na sljedećoj adresi: http://www.justice.gouv.fr/26139 (ili kliknuti ovdje).

2) zatražiti mjeru mirenja kontaktiranjem jedinice osnovane u okviru središnjeg tijela: jedinica za međunarodno obiteljsko mirenje osnovana je u okviru francuskog Ministarstva pravosuđa (CMFI). Kod svakog novog prekograničnog slučaja jedinica nudi svoju pomoć prije, za vrijeme i/ili nakon sudskih postupaka, kao dopunsku mjeru. Postignuti dogovori koje, prema potrebi, potvrđuju pravni zastupnici stranaka, podnose se sudovima uključenih država.

Kada jedan od roditelja od središnjeg tijela zatraži međunarodno obiteljsko mirenje, takvo tijelo prijedlog predstavlja drugom roditelju. Postupak mora biti na dobrovoljnoj osnovi: proces međunarodnog obiteljskom mirenja ne smije se prisilno pokrenuti.

U okviru svoje misije provođenja postupaka međunarodnog obiteljskog mirenja jedinica osnovana pri središnjem tijelu potpuno nepristrano i povjerljivo predstavlja stajalište svakog od roditelja.

Mirenje provedeno u okviru jedinice za međunarodno obiteljsko mirenje Ministarstva pravosuđa je besplatno. Zahtjev se zajedno s dokumentima o postupku koji je u tijeku ili je već proveden u Francuskoj ili u inozemstvu šalje na sljedeću adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Zahtjev se može poslati i elektroničkom poštom: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Poveznica na mrežnu stranicu francuskog Ministarstva pravosuđa (jedinica za međunarodno obiteljsko mirenje): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Posljednji put ažurirano: 19/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici