Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Lepitus on alati lubatud ja seda kasutatakse eelkõige tsiviilõiguses ja avalikus õiguses. Lepituse kasutamine on vabatahtlik. Madalmaades on ettevalmistamisel õigusakt, mis sisaldab lepituse kvaliteedi parandamise meetmeid.

Madalmaades on mitu lepitajate registrit. MfN on suurimate lepitajate ühingute liit, mis haldab ulatuslikku lepitajate registrit. MfNi registrisse kantakse ainult need lepitajad, kes vastavad põhjalikult kaalutud kvaliteedikriteeriumidele. Näiteks on kehtestatud lepitajate tegevusjuhend. MfNi veebisaidil on avaldatud sõltumatu teave lepituse ja lepitajate kohta Madalmaades.

Teine lepitajate register on ADRi rahvusvaheline register. Registri veebisaidilt on võimalik otsida lepitajat ning saada teavet lepitusega seotud teemade kohta.

Madalmaade õigussüsteemis on sätestatud ka lepituse algatamise kord. See tähendab, et ringkonnakohus või apellatsioonikohus teatab käimasoleva menetluse pooltele lepituse valimise võimalusest. Apellatsioonikohus saab ka määrata pooltele nõustamise, mille käigus otsitakse probleemile võimalikku lahendust lepituse teel.

Muud lepituse kohta teavet jagavad asutused on Juridisch Loket (õigusteabe ja õigusabi amet) ja Raad voor de Rechtsbijstand (õigusabi nõukogu).

Teatud tingimustel hüvitatakse kõik lepitusega seotud kulud või osa neist.

Lingid

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Viimati uuendatud: 27/11/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta