Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepitus ehk lahutusvaidluste vahendamine on mõeldud eelkõige lahutavatele ja lahku kolivatele lapsevanematele, kes vajavad erapooletu spetsialisti abi oma erimeelsuste vahendamisel, omavahelise kommunikatsiooni ja koostöö edendamisel laste edaspidist elukorraldust puudutavates küsimustes ning sealt tulenevate kokkulepete sõlmimisel. Lepitusprotsessi eesmärgiks ei ole mitte niivõrd ära leppimine, kuivõrd just toimivate kokkulepete sõlmimine.

Teenus on kättesaadav ja rahastatav järgmistel viisidel:

  1. läbi lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse suunamise ja kohaliku omavalitsuse osalise rahastamise;
  2. läbi kohtumenetluse algatamise, kohtuniku suunamisel osapoolte enda rahastamisel või riikliku menetlusabi taotlemise võimalusel
  3. teadliku lapsevanema enda algatusel ja rahastamisel või suunamisel Eesti Lepitajate Ühingu kaudu (osapoolte enda rahastamisel).

Kui lepitusprotsessi eest tasuvad osapooled ise, varieerub hind piirkonniti. Tallinnas ja suuremates Eestimaa linnades on seansi maksumuseks 60-80 eurot, väiksemates piirkondades 40-50 eurot. Üks seanss kestab 1,5 tundi ja keskmiselt tuleb arvestada 5-6 kohtumisega.

Perelepitusteenust saavad osutada spetsiaalse koolituse läbinud ja vastavat kutsetunnistust omavad psühholoogia, sotsiaalvaldkonna (s.h. lastekaitse ja sotsiaaltöö) või õigusalase ettevalmistusega spetsialistid, kelle kontaktid on kättesaadavad Eesti Lepitajate Ühingu, maakohtute ja ühtlasi ka kohalike omavalitsuste kodulehtedel.

Eesti Vabariigis on perelepitusteenuse korraldamine reguleeritud järgmiste õigusaktidega:

Eestis töötavad ka rahvusvahelise kvalifikatsiooniga lepitajad, kes on pädevad töötama piiriüleste lepitusjuhtumitega, kus üks vanematest on lahkunud koos lapsega riiki, mis ei ole lapse sünnikoha või harjumuspärase elukoha riik. Töökeelteks: eesti, inglise, vene ja soome keel. Ühendust saab lepitajatega läbi ühingu üldmeili aadressi.

Viimati uuendatud: 03/04/2019

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.