Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση προωθείται με διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες συνεργασίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ήρεμη και ταχεία διευθέτηση των διαφορών. Η Γαλλία έχει συγκροτήσει, στο πλαίσιο της κεντρικής της αρχής, ειδική μονάδα με την αποστολή να ενθαρρύνει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές υποθέσεις. Είναι σημαντικό να παρουσιαστεί και η εθνική νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο:

Ο νόμος αριθ. 95-125, της 8ης Φεβρουαρίου 1995, και το διάταγμα αριθ. 2012-66, της 22ας Ιουλίου 1996, θέσπισαν στη Γαλλία τον θεσμό της δικαστικής διαμεσολάβησης. Όλοι οι δικαστές που επιλαμβάνονται μιας διαφοράς μπορούν, με τη συμφωνία των διαδίκων, να ορίσουν έναν διαμεσολαβητή, που συνίσταται σε ένα τρίτο πρόσωπο, ειδικευμένο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο.

Το διάταγμα αριθ. 2011-1540, της 16ης Νοεμβρίου 2011, με το οποίο ενσωματώθηκε στο δίκαιο της Γαλλίας η οδηγία 2008/52/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 2008, τροποποίησε τον νόμο της 8ης Φεβρουαρίου 1995. Ο εν λόγω νόμος ορίζει τη διαμεσολάβηση ως κάθε διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία, με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους, με τη βοήθεια τρίτου. Με τον νόμο θεσπίζεται ένα σύστημα κοινό σε όλες τις διαμεσολαβήσεις.

Για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις το διάταγμα της 2ας Δεκεμβρίου 2003 και οι αποφάσεις της 12ης Φεβρουαρίου 2004 και 19ης Μαρτίου 2012 προβλέπουν τη χορήγηση κρατικού διπλώματος (άρθρα R.451-66 και επόμενα του Κώδικα Κοινωνικής Δράσης και των Οικογενειών). Ωστόσο, προς το παρόν, η κατοχή του εν λόγω διπλώματος δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή σε οικογενειακές υποθέσεις, καθώς η οικογενειακή διαμεσολάβηση δεν αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα.

Οι διαμεσολαβητές δραστηριοποιούνται είτε ως μέλη ενώσεων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιείται:

1) πριν από την κίνηση της δικαστικής διαδικασίας: αυτή είναι η λεγόμενη συνήθης οικογενειακή διαμεσολάβηση στην περίπτωση αυτή, τα μέρη απευθύνονται κατευθείαν στον διαμεσολαβητή

2) κατά τη δικαστική διαδικασία: άρθρο 1071 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 255 και άρθρο 373-2-10 του γαλλικού Αστικού Κώδικα

  • το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (JAF) μπορεί να προτείνει στα μέρη τη διαμεσολάβηση και, με τη σύμφωνη γνώμη τους, να ορίσει έναν οικογενειακό διαμεσολαβητή για τον σκοπό αυτό.
  • Το JAF μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να συναντήσουν έναν οικογενειακό διαμεσολαβητή που τους ενημερώνει σχετικά με το αντικείμενο και τη διαδικασία της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται κατόπιν οικογενειακής διαμεσολάβησης μπορεί να εγκριθεί από το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων (άρθρα 1534 και 1565 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Το Δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εκτός εάν διαπιστώσει ότι δεν προστατεύει επαρκώς το συμφέρον των τέκνων ή ότι οι γονείς δεν έδωσαν ελεύθερα τη συγκατάθεσή τους (άρθρο 373-2-7 εδάφιο 2 του Αστικού Κώδικα) ή, γενικότερα, ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη.

Κόστος: Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τον οικογενειακό διαμεσολαβητή είναι δωρεάν για τα μέρη. Η οικογενειακή διαμεσολάβηση προϋποθέτει ωστόσο την οικονομική συμμετοχή των μερών βάσει κλίμακας για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης η οποία προβλέπει την πληρωμή ανά συνεδρία και ανά άτομο, ανάλογα με το εισόδημα των μερών. Όταν ένα μέρος απολαμβάνει το ευεργέτημα της δικαστικής αρωγής, το κράτος αναλαμβάνει τα έξοδα της οικογενειακής διαμεσολάβησης και σύμφωνα με τη σχετική γαλλική κλίμακα προβλέπεται επαύξηση της αποζημίωσης για δικηγορικά έξοδα, όταν το JAF επιτάσσει τη διενέργεια διαμεσολάβησης.

Διεθνής οικογενειακή διαμεσολάβηση:

Η διεθνής οικογενειακή διαμεσολάβηση προβλέπεται από τις συνθήκες για τη διεθνή συνεργασία σε οικογενειακές υποθέσεις (Σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, και κανονισμός των Βρυξελλών ΙΙα) με σκοπό τη διευκόλυνση των φιλικών διακανονισμών για την επιστροφή των τέκνων σε περίπτωση απαγωγής ή διεθνούς συμφωνίας για την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας ενός γονέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

1) να απευθύνονται σε διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μέλη ένωσης: στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση διατίθεται κατάλογος διαμεσολαβητών που μπορούν να παρέμβουν σε διεθνείς οικογενειακές διαφορές: http://www.justice.gouv.fr/26139 (ή κάντε κλικ εδώ).

2) να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση μέσω της αρμόδιας μονάδας υπό την αιγίδα της κεντρικής αρχής: η Γαλλία έχει συστήσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ειδική υπηρεσία διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης (CMFI). Για κάθε νέα υπόθεση με διασυνοριακό χαρακτήρα η εν λόγω υπηρεσία προτείνει τη συνδρομή της προτού κινηθεί η δικαστική διαδικασία, παράλληλα με αυτή και/ή μετά από αυτή, ως συνοδευτικό μέτρο. Οι συμφωνίες που ενδεχομένως επιτυγχάνονται, ύστερα από έγκριση των δικηγόρων των διαδίκων, υποβάλλονται στα δικαστήρια των οικείων χωρών.

Η κεντρική αρχή, ύστερα από αίτηση ενός εκ των δύο γονέων για τη διενέργεια διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης, υποβάλλει πρόταση στον άλλο γονέα. Η διαδικασία πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα: δεν μπορεί να υπάρξει καταναγκασμός κατά τη διενέργεια διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης.

H μονάδα διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης υπό την κεντρική αρχή φέρει εις πέρας την αποστολή της με αμερόληπτο και εμπιστευτικό τρόπο έναντι και των δύο γονέων.

Η διαμεσολάβηση που πραγματοποιείται από τη μονάδα διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι δωρεάν. Η σχετική αίτηση, σε συνδυασμό με τα έγγραφα από τρέχουσες ή παλαιότερες διαδικασίες στη Γαλλία ή στο εξωτερικό, πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Ιστοχώρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μονάδα διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο