Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Международните и европейските инструменти за сътрудничество препоръчват трансграничната семейна медиация с цел насърчаване на мирното и бързото разрешаване на споровете. Централният орган на Франция разполага със звено, чиято мисия е да насърчава използването на медиацията при трансграничните казуси. Също така следва да се представи националната нормативна уредба в областта на медиацията, която може да се прилага при трансгранични казуси.

Национална правна рамка:

Закон №95-125 от 8 февруари 1995 г., последван от постановление № 2012-66 от 22 юли 1996 г. урежда съдебната медиация във Франция. Всеки сeзиран с даден спор съдия може, със съгласието на страните, да назначи медиатор, в качеството му на квалифицирана, независима и безпристрастна трета страна.

Наредба №2011-1540 от 16 ноември 2011 г. за прилагане на Директива 2008/52/ЕО на Съвета от 21 май 2008 г. изменя закона от 8 февруари 1995 г. Този закон определя медиацията като структуриран процес, при който две или повече страни се опитват да постигнат споразумение за мирно разрешаване на спора си с помощта на трета страна. Той установява обща система за всички видове медиация.

За упражняване на семейна медиация е налице държавна диплома, създадена с постановление от 2 декември 2003 г. (членове R.451-66 и следващи от Кодекса за социалните дейности и семейството) и постановленията от 12 февруари 2004 г. и 19 март 2012 г. Въпреки това в момента притежаването на такава диплома не е задължително условие за упражняване на функцията семеен медиатор, тъй като семейната медиация не е регламентирана професия.

Медиаторите работят или в асоциации, или на свободна практика.

Семейна медиация може да се прилага:

1) преди да се намеси съдът: т.нар. конвенционална семейна медиация; в този случай медиаторът е сезиран директно от страните;

2) по време на съдебното производство: член 1071 от Гражданския процесуален кодекс, член 255 и член 373-2-10 от Гражданския кодекс;

  • Съдията по семейни дела може да предложи на страните да решат проблема чрез медиация и, след като получи съгласието им, да назначи за целта семеен медиатор.
  • Съдията по семейни дела може да разпореди на страните да се срещнат със семеен медиатор, който да ги информира за целите и провеждането на семейната медиация.

Споразумението, постигнато чрез семейна медиация, може да се предложи за одобрение от съдия по семейни дела (членове 1534 и 1565 и следващи от Гражданския процесуален кодекс). Съдията одобрява споразумението, освен ако не установи, че то не защитава в достатъчна степен интереса на детето или че съгласието на родителите не е дадено доброволно (член 373-2-7, алинея 2 от Гражданския кодекс), или в по-общ план може да наруши обществения ред.

Разноски: Първата информационна среща със семейния медиатор е безплатна за ползвателя. Семейната медиация предполага обаче финансово участие на страните в съответствие с официалните тарифи, които се прилагат за услугите на медиация. Плащането се основава на принципа на плащане на сеанс и на човек и се формира според доходите на страните. Когато лицето ползва правна помощ, държавата поема разходите за семейна медиация и националната тарифа предвижда увеличение на възнаграждението на адвоката, когато съдията по семейни дела нареди като мярка използването на медиация.

Международна семейна медиация:

Международната семейна медиация е предвидена в инструментите за международно сътрудничество в областта на семейното право (Хагска конвенция от 25 октомври 1980 г. и Регламент Брюксел IIa), с цел улесняване на споразуменията по взаимно съгласие за връщане на детето в случай на международно отвличане или относно упражняване на правото на лични отношения от страна на единия родител.

Заинтересованите лица могат:

1) да се свържат с медиаторите, практикуващи на свободна практика или в асоциации: списък с медиаторите, които могат да участват в производства в областта на международното семейно право, е публикуван на следния адрес: http://www.justice.gouv.fr/26139 (или кликнете тук).

2) да използват медиацията чрез специалното звено в рамките на централния орган: Франция разполага в рамките на Министерството на правосъдието със звено за международна семейна медиация (CMFI). При всеки нов трансграничен проблем звеното предлага своята помощ за намеса преди, паралелно и/или след съдебното производство, като съпътстваща мярка. Сключените споразумения се внасят в съда на съответните държави след одобрение от адвокатите на страните.

Централният орган, сезиран от един от родителите с искане за международна семейна медиация, отправя предложение към другия родител. Процесът трябва да бъде доброволен: в процеса на международна семейна медиация не може да има принуда.

Като част от поверените му функции в областта на международната семейна медиация, специалното звено към централния орган упражнява дейността си безпристрастно по отношение на всеки родител, в условия на пълна поверителност.

Медиацията, проведена чрез звеното за международна семейна медиация на Министерството на правосъдието, е безплатна. Искането, заедно с документите относно текущите или приключените производства във Франция или в чужбина, трябва да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Искането може да бъде отправено и по електронната поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Линк към сайта на френското Министерство на правосъдието (звено за международна семейна медиация): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Последна актуализация: 19/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт