Právne predpisy

Informácie o nástrojoch práva EÚ, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie cezhraničnej mediácie.

Vnútroštátny

Všeobecné ustanovenia o mediácii sa vo všeobecnosti uplatňujú na spory v rodinných veciach.

Európsky/medzinárodný

Uplatnenie tejto metódy riešenia sporov predpokladajú alebo podporujú viaceré európske alebo medzinárodné nástroje.

Na úrovni Európskej únie:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach

nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti

V rámci Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného boli prijaté:

Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Haagsky dohovor z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

– pokyny k osvedčeným postupom týkajúcim sa mediácie, osobitne podľa Haagskeho dohovoru z 25. októbra 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí

Na úrovni Rady Európy:

odporúčanie č. R (98)1 Výboru ministrov členským štátom o rodinnej mediácii prijaté 21. januára 1998

odporúčanie Rec (2002)10 Výboru ministrov členským štátom o mediácii v občianskoprávnych veciach

Na úrovni Európskeho parlamentu:

štúdia Európskeho parlamentu

Ďalšie užitočné odkazy

Na tomto webovom sídle nájdete mediátorov špecializovaných na cezhraničnú mediáciu v rodinných veciach: http://www.crossbordermediator.eu/

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom