Zakonodavstvo

Informacije o instrumentima prava Unije koji su relevantni za provedbu prekograničnih postupaka mirenja.

Nacionalni

Opće odredbe o mirenju općenito se primjenjuju na obiteljske sporove.

Europski / međunarodni

Upotreba ove metode za rješavanje sporova predviđa se ili je dodatno razvijena u okviru nekoliko europskih i međunarodnih instrumenata.

Na razini Europske unije:

- Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta  i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima

- Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000

- Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

Na Haškoj konferenciji o međunarodnome privatnom pravu:

Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Haška konvencija od 19. listopada 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

Vodič za dobru praksu u postupcima mirenja PDF (771 Kb) en, osobito u skladu s Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Na razini Vijeća Europe:

Preporuka br.R (98)1 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o obiteljskom mirenju koja je prihvaćena 21. siječnja 1998.

Preporuka Rec (2002) 10 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mirenju u građanskim stvarima

Na razini Europskog parlamenta:

Studija Europskog parlamenta

Druge korisne poveznice

Kako biste pronašli izmiritelja specijaliziranog za prekogranično obiteljsko mirenje kliknite na ovu poveznicu: https://www.crossbordermediator.eu/

Posljednji put ažurirano: 02/12/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici