Zakonodavstvo

Informacije o instrumentima prava Unije koji su relevantni za provedbu prekograničnih postupaka mirenja.

Nacionalni

Opće odredbe o mirenju općenito se primjenjuju na obiteljske sporove.

Europski / međunarodni

Upotreba ove metode za rješavanje sporova predviđa se ili je dodatno razvijena u okviru nekoliko europskih i međunarodnih instrumenata.

Na razini Europske unije:

– Direktiva 2008/52/EZ Europskog parlamenta  i Vijeća od 21. svibnja 2008. o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima

Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja

Na Haškoj konferenciji o međunarodnome privatnom pravu:

–  Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

–  Haška konvencija od 19. listopada 1996. o nadležnosti, primjenjivom pravu, priznavanju, izvršenju i suradnji u području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece

–  Vodič za dobru praksu u postupcima mirenja, osobito u skladu s Haškom konvencijom od 25. listopada 1980. o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Na razini Vijeća Europe:

–  Preporuka br.R (98)1 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o obiteljskom mirenju koja je prihvaćena 21. siječnja 1998.

–  Preporuka Rec (2002) 10 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mirenju u građanskim stvarima

Na razini Europskog parlamenta:

–  Studija Europskog parlamenta

Druge korisne poveznice

Kako biste pronašli izmiritelja specijaliziranog za prekogranično obiteljsko mirenje kliknite na ovu poveznicu: http://www.crossbordermediator.eu/

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici