Arvsrätt

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Sverige

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1

- tingsrätt

Överklagande av beslut i enlighet med artikel 50.2

- En ansökan om ändring enligt artikel 50.2 görs vid den domstol som meddelade beslutet.

- tingsrätt

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

- hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Skatteverket

171 94 Solna

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Förfarande: Vid överklagande gäller lagen (1996:241) om domstolsärenden, om inte annat följer av arvsförordningen.

Namn: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

a) Skatteverket

b) skiftesman

c) testamentsexekutor, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

d) särskild boutredningsman, när denne utan särskilt förordnande är skiftesman

Senaste uppdatering: 09/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats