Arvsrätt

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

I Rumänien prövas ansökningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring (exequatur) av domstolarna (artiklarna 95(1) och 1098 i civilprocesskoden). Överklaganden av beslut om erkännande och verkställbarhetsförklaring prövas av appellationsdomstolarna (curţi de apel) (artikel 96(2) i lag nr 134/2010 om civilprocesskoden).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ett avgörande i andra instans överklagas till högsta domstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97(1) i civilprocesskoden)

Högsta domstolens adress är: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnummer: 020934).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Notarie eller domstol.

Enligt artikel I.6 i lag nr 206/2016 om komplettering av regeringens nöddekret nr 119/2006 om vissa åtgärder som krävs för tillämpning av gemenskapens bestämmelser från dagen för Rumäniens EU-anslutning, och om ändring och komplettering av lag nr 36/1995 om notarier och notarieverksamhet gäller följande:

I enlighet med kapitel VI i förordning nr 650/2012 utfärdas ett europeiskt arvsintyg på begäran av någon av de personer som anges i artikel 63.1 i förordningen, av den notarie som utfärdade intyget eller i vars arkiv det förvaras. Om notariekammaren har hand om den notaries arkiv som utfärdade arvsintyget i enlighet med rumänsk rätt ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den notarie som utsetts för detta ändamål av ordföranden för kammarens styrelse. [Artikel 3.1 i lag nr 206/2016].

Notariekontorens namn och kontaktuppgifter kan fås via länken på Rumäniens nationella notariesamfunds webbplats: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Om arvingen, arvets omfattning och/eller omfattningen av arvingarnas rättigheter och skyldigheter vid arv har fastställts genom rättsligt avgörande ska det europeiska arvsintyget utfärdas av den domstol som meddelade domen.

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Bestridanden i enlighet med artikel 72 i förordning nr 650/2012 ska handläggas av den domstol som utfärdade, rättade, ändrade eller återkallade det europeiska arvsintyget eller som hävde arvsintygets rättsverkningar eller, i tillämpliga fall, av domstolen i det distrikt där den notarie som utfärdade intyget har sitt kontor. Meddelad dom om bestridandet kan endast överklagas. [Artikel 5.1 i lag nr 206/2016].

Ansökningar om rättelse, ändring och återkallelse av det europeiska arvsintyget omfattas av utfärdarens behörighet – dvs. notariens eller domstolens, i tillämpliga fall (artikel I^6,art. 5.1 i lag nr 206/2016).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämpligt.

Senaste uppdatering: 16/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats