Arvsrätt

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Polen

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

a) Regional domstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Appellationsdomstol – ansökan om ändring görs via den regionala domstol som meddelade det berörda beslutet.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

a) Högsta domstolen – ansökan om ändring görs via den appellationsdomstol som meddelade det berörda avgörandet.

b) Adress: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tfn: +48 22 530 8000

c) Kassationstalan – ansökan om ändring får inte bestrida fastställda fakta eller bevisvärderingen.

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

a) Distriktsdomstol

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notarie

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

a)

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en distriktsdomstol inges klagomålet till den regionala domstolen via distriktsdomstolen.

– Om det europeiska arvsintyget utfärdades av en notarie inges klagomålet till den regionala domstolen via notarien.

b)

– Domstolar:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarier:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

Ej tillämplig

Senaste uppdatering: 14/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats