Arvsrätt

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Luxemburg

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Behörig domstol eller myndighet

Ordförande vid distriktsdomstolen (tribunal d'arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Behörig domstol vid överklagande:

Appelationsdomstol i civilrättsliga mål
(Cour d’appel siégeant en matière civile)

Kontaktuppgifter:

Cour d’appel

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Behörig domstol

Kassationsdomstolen (Cour de cassation)

Kontaktuppgifter:

Cour de cassation

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 475981 -369/373

Förfarande

Kassationsförfarande

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Behörig(a) myndighet(er):

Alla notarier som är medlemmar i notariekammaren (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Kontakt:

http://www.notariat.lu

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Behörig domstol

Distriktsdomstolen (Tribunal d’arrondissement)

Kontaktuppgifter:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

2080 Luxemburg

Tfn: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

9202 Diekirch

Tfn: 00352 803214-1

Förfarande:

Skriftligt förfarande

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

/

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats