Arvsrätt

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Familjerätt – arvsfrågor


*obligatoriskt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Distriktsdomstolen på den ort där den regionala domstolen har sitt säte, och i Budapest: Buda centraldistriktsdomstol (Budai Központi Kerületi Bíróság). Överklaganden prövas av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (Fövárosi Törvényszék) (domstolarna namn och adress).

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Ansökningar om ändring prövas av Ungern högsta domstol (Kúria).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Myndigheter behöriga att utfärda intyg är:

-           domstolar som avses i artikel 3.2: distriktsdomstolar

-           övriga myndigheter med behörighet enligt nationell lagstiftning i arvsfrågor: notarier

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökningar om omprövning handläggs av de regionala domstolarna eller, i Budapest, av regionaldomstolen i huvudstaden Budapest (domstolarnas namn och adress).

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

I Ungern räknas notarier som ”andra myndigheter eller rättstillämpare”.

Senaste uppdatering: 28/05/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats