Arvsrätt

Artikel 78 a - namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndigheter som har behörighet att behandla ansökningar om verkställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 45.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansökningar i enlighet med artikel 50.2

Verkställbarhetsförklaring:

Tingsrätter

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Överklagande av tingsrättens beslut:

Hovrätter:

Kontaktuppgifter: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/sv/index/yhteystiedot.html

Artikel 78 b - de förfaranden för överklagande av avgörandet som meddelas med anledning av att ändring har sökts som avses i artikel 51

Högsta domstolen

Kontaktuppgifter: http://korkeinoikeus.fi/sv/index/yhteystiedot.html

Det förfarande för ansökan om ändring som avses i artikel 51 i förordningen är lika med besvär hos högsta domstolen, om denna meddelar besvärstillstånd (rättegångsbalken 30 kap, 1–3 §).

Artikel 78 c - relevant information om de myndigheter som är behöriga att utfärda arvsintyget enligt artikel 64

Intyget utfärdas av:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Fågelviksgränden 2,

00530 Helsingfors

Tfn: +358 29 55 390 99

e-postadress: perintotodistus(at)ddv.fi

Artikel 78 d - de rättsmedel som avses i artikel 72

Ansökan om ändring inges till:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Banbyggarvägen 5

00520 Helsingfors

Kundtjänst/registratorskontor: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

e-post: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Upprättande och senare ändringar av den förteckning som innehåller den information som avses i artikel 3.2

En av domstolen förordnad skiftesman

Senaste uppdatering: 01/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats