Dedovanje

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – dedne zadeve


*obvezen vnos

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

V Romuniji so za obravnavanje zahtev za priznanje in razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) pristojna sodišča (člen 95(1) in člen 1098 zakonika o civilnem postopku). Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o priznanju in razglasitvi izvršljivosti (eksekvatura) so pristojna pritožbena sodišča (curţi de apel) (člen 96(2) zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Drugo pravno sredstvo na vrhovno kasacijsko sodišče (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku).

Naslov vrhovnega kasacijskega sodišča: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, București (poštna številka: 020934).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Notar (Notarul public).

Imena in kontaktni podatki notarskih pisarn so na voljo na spletišču romunske nacionalne zveze notarjev (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Evropsko potrdilo o dedovanju (certificatul european de moștenitor) v skladu z osnutkom zakona na zahtevo izda notar, ki je izdal potrdilo o dedovanju v skladu z romunskim pravom. Zoper izdajo potrdila in zoper zavrnitev izdaje potrdila je mogoče uveljavljati ugovor. Ugovor obravnava sodišče prve stopnje (judecătorie), na območju katerega ima sedež notar, ki je izdal prvotno potrdilo v skladu z romunskim pravom. Zoper odločbo se lahko vloži le eno pravno sredstvo. Med obravnavo ugovora lahko sodišče začasno odloži učinke evropskega potrdila o dedovanju.

Notar, ki je izdal evropsko potrdilo o dedovanju, je pristojen za popravek, spremembo ali preklic evropskega potrdila o dedovanju. Če notar popravi, spremeni ali prekliče evropsko potrdilo o dedovanju, mora o tem obvestiti vse osebe, ki so jim bili izdani izvodi evropskega potrdila o dedovanju. Zoper popravek, spremembo ali preklic evropskega potrdila o dedovanju je mogoče uveljavljati ugovor. Ugovor obravnava sodišče prve stopnje, na območju katerega ima sedež notar, ki je izdal popravljeno, spremenjeno ali preklicano potrdilo. Zoper odločbo se lahko vloži le eno pravno sredstvo.

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 26/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču