Dedičské právo

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

V Rumunsku patria návrhy na uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti (exequatur) do právomocí tribunálu (tribunalului) (články 95 ods. 1 a 1098 Občianskeho súdneho poriadku). Odvolania proti rozhodnutiam o uznaní a vyhlásení vykonateľnosti patria (exequatur) do právomocí odvolacích súdov (curţi de apel)(články 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Dovolanie (recursul) sa podáva na Najvyšší kasačný a trestný súd (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Najvyšší kasačný a trestný súd sídli v Bukurešti (str. Batiștei nr. 25, Sector 2, PSČ 020934).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Notár (Notarul public).

Mená a kontaktné údaje notárskych kancelárií je možné nájsť na webových stránkach Národnej únie notárov v Rumunsku (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Podľa návrhu zákona vydáva európske osvedčenie o dedičstve (certificatul european de moștenitor) na žiadosť notár, ktorý vydal dedičské osvedčenie podľa rumunského zákona. Proti vydaniu európskeho osvedčenia o dedičstve aj proti zamietnutiu jeho vydania je možné sa odvolať. Odvolanie sa urovnáva na príslušnom okresnom súde podľa toho, kde sa nachádza sídlo notára, ktorý dedičské osvedčenie podľa rumunského zákona vydal. Na toto rozhodnutie sa vzťahuje len jeden opravný prostriedok. Počas odvolacieho konania môže súd nariadiť pozastavenie účinkov európskeho osvedčenia o dedičstve.

Oprava, zmena alebo stiahnutie európskeho osvedčenia o dedičstve je v právomoci notára, ktorý osvedčenie vydal. V prípade opravy, zmeny alebo stiahnutia európskeho osvedčenia o dedičstve je notár povinný informovať všetky osoby, ktorým boli kópie európskeho osvedčenia o dedičstve vydané. Proti oprave, úprave alebo odňatiu európskeho osvedčenia o dedičstve sa možno odvolať. Odvolanie sa urovnáva na príslušnom okresnom súde podľa toho, kde sa nachádza sídlo notára, ktorý opravené, zmenené alebo stiahnuté dedičské osvedčenie vydal. Na toto rozhodnutie sa vzťahuje len jeden opravný prostriedok.

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 26/04/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.