Dedičské právo

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 78 písm. a) - názvy a kontaktné údaje súdov a orgánov, ktoré majú právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 45 ods. 1 a o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v súlade s článkom 50 ods. 2

Vyhlásenie vykonateľnosti:

Okresný súd

Kontaktné údaje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam okresného súdu:

Odvolací súd

Kontaktné údaje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Článok 78 písm. b) - konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní uvedené v článku 51

Najvyšší súd

Kontaktné údaje: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Opravný prostriedok uvedený v článku 51 nariadenia je opravným prostriedkom na Najvyšší súd, v prípade rozhodnutia o prípustnosti (Hlava 30, § 1 až 3 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 78 písm. c) - relevantné informácie o orgánoch, ktoré majú právomoc vydávať osvedčenie podľa článku 64

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Osvedčenie vydáva:

Matričný úrad (Helsingin maistraatti)

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Ústredňa: +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

e-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Článok 78 písm. d) - konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 72

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

O opravných prostriedkoch rozhoduje:

Správny súd (Helsingin hallinto-oikeus)

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Ústredňa: +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

e-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Článok 79 - Ustanovenie a následná zmena a doplnenie zoznamu obsahujúceho informácie uvedené v článku 3 ods. 2

Súdom vymenovaný vykonávateľ

Posledná aktualizácia: 01/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom