Dedičské právo

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 650/2012

Všeobecné informácie

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí verejných listín je uľahčiť občanom vybavovanie medzinárodných dedičských konaní.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva.

Nariadenie sa uplatní na dedenie po osobách, ktoré zomrú 17. augusta 2015 alebo neskôr, pričom umožní, aby sa dané dedičstvo vybavovalo jednotne, podľa jediného práva a aby ho vybavoval jediný orgán. Zároveň poskytne občanom možnosť rozhodnúť, že rozhodným právom vo veci ich dedičstva bude právo podľa ich štátnej príslušnosti.

Týmto nariadením sa tiež zavádza európske dedičské osvedčenie, čo je doklad vydaný orgánom, ktorý koná vo veci dedičstva. Využiť ho môžu dedičia, odkazovníci, vykonávatelia závetu alebo správcovia dedičstva na to, aby preukázali svoj právny status a uplatnili si svoje práva či právomoci v iných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Komisia prijala 9. decembra 2014 vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovujú štyri tlačivá dostupné na použitie podľa uvedeného nariadenia.

Tieto tlačivá sa môžu používať od 17. augusta 2015.

Európsky portál elektronickej justície čoskoro ponúkne možnosť vyplniť tieto formuláre elektronicky.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 22/11/2017

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom