Prawo spadkowe

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

W Rumunii wnioski o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia (exequatur) należą do właściwości sądów okręgowych (art. 95 ust. 1 i 1098 kodeksu postępowania cywilnego). Środki zaskarżenia od orzeczeń w sprawie wniosków o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia (exequatur) należą do właściwości sądów apelacyjnych (art. 96 ust. 2 ustawy nr 134/2010 (kodeks postępowania cywilnego)).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Skarga kasacyjna do Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casație și Justiție) (art. 97 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Dane adresowe sądu: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, Bucharest (kod pocztowy: 020934).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Notariusz (Notarul public)

Nazwy oraz dane kontaktowe kancelarii notarialnych można znaleźć na stronie internetowej Rumuńskiej Krajowej Unii Notariatu (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Na podstawie projektu ustawy europejskie poświadczenie spadkowe (certificat european de moștenitor) wydawane jest na wniosek przez notariusza, który wydał poświadczenie dziedziczenia na podstawie prawa rumuńskiego. Istnieje możliwość wniesienia zażalenia dotyczącego europejskiego poświadczenia spadkowego lub odmowy jego wydania. Sprawę rozstrzyga sąd rejonowy (judecătorie), w którego okręgu notariusz, który wydał poświadczenie dziedziczenia na podstawie prawa rumuńskiego, ma swoją kancelarię. Zażalenie na czynności notariusza można wnieść raz. W czasie postępowania odwoławczego sąd może orzec, że skutki europejskiego poświadczenia spadkowego zostają zawieszone.

Za sprostowanie, zmianę lub uchylenie europejskiego poświadczenia spadkowego odpowiada notariusz, który je wydał. W przypadku sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego notariusz ma obowiązek poinformować o tym wszystkie osoby, które otrzymały odpisy tego poświadczenia. Istnieje możliwość wniesienia zażalenia dotyczącego sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego. Sprawę rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu notariusz, który dokonał sprostowania poświadczenia, wprowadził do niego zmiany lub je uchylił, ma swoją kancelarię. Zażalenie na czynności notariusza można wnieść raz.

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony