Prawo spadkowe

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne - prawo spadkowe


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Na podstawie art. 45 ust. 1 sądami właściwymi do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności są miejscowe wydziały o właściwości ogólnej (juízos de competência genérica) lub miejscowe wydziały cywilne (juízos locais cíveis), jeżeli takie istnieją, odpowiedniego sądu rejonowego pierwszej instancji (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Na podstawie art. 50 ust. 2 sądami właściwymi do orzekania w sprawie środków zaskarżenia są sądy apelacyjne (Tribunais de Relação).

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Do celów art. 51 orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym można zaskarżyć jedynie w drodze wniesienia środka zaskarżenia dotyczącego kwestii prawnych (recurso de revista) do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Organami właściwymi do wydawania europejskiego poświadczenia spadkowego są urzędnicy rejestrowi (Conservadores) upoważnieni do prowadzenia uproszczonych postępowań spadkowych, co przewidują art. 210 do 210R ustawy o urzędach rejestrów cywilnych (Código do Registo Civil) zatwierdzonej dekretem z mocą ustawy nr 131/95 z dnia 6 czerwca 1995 r., zmienionym dekretem z mocą ustawy nr 324/2007 z dnia 28 września 2007 r.

Wykaz urzędów rejestru cywilnego (conservatórias), które mogą wydawać europejskie poświadczenie spadkowe, jest dostępny na: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Do celów art. 72 środki odwoławcze od decyzji urzędników rejestrowych są rozpoznawane przez miejscowe wydziały o właściwości ogólnej lub wydziały cywilne, jeżeli te ostatnie istnieją, sądu rejonowego pierwszej instancji, na którego obszarze mieści się właściwy urząd rejestru cywilnego.

Środek odwoławczy skierowany do sędziego wraz z odpowiednimi dokumentami należy przedłożyć w urzędzie rejestru cywilnego w terminie 15 dni od powiadomienia o wydaniu decyzji (art. 286 i 288 kodeksu rejestru cywilnego, zatwierdzonego dekretem z mocą ustawy nr 131/95 z dnia 6 czerwca 1995 r, w brzmieniu przyjętym przez dekret z mocą ustawy nr 324/2007 z dnia 28 września 2007 r).

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Do celów art. 3 ust. 2 – w sprawach spadkowych i w sprawach wymagających rozstrzygnięcia sporu – organami właściwymi są oprócz sądów również notariusze.

Na podstawie nowych przepisów dotyczących postępowania w sprawie spisu inwentarza, zatwierdzonych ustawą nr 23/2013 z dnia 5 marca 2013 r. i wykonywanych na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. notariusze mają kompetencje do sporządzania wszystkich dokumentów na potrzeby postępowania w zakresie spisu inwentarza oraz wydawania poświadczeń dziedziczenia dla spadkobierców w następstwie zgonu spadkodawcy, z wyjątkiem spraw, w których strony korzystają z tradycyjnej drogi sądowej.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony