Prawo spadkowe

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Artykuł 78 lit. a) - nazwy i dane kontaktowe sądów lub organów właściwych w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 45 ust. 1 oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 50 ust. 2

Stwierdzenie wykonalności

Sąd rejonowy

Informacje kontaktowe: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego

Sąd apelacyjny

Informacje kontaktowe: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 78 lit. b) - informacje o procedurach zaskarżenia orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o których mowa w art. 51

Sąd Najwyższy

Informacje kontaktowe: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Środkiem odwoławczym, o którym mowa w art. 51 rozporządzenia o dziedziczeniu, jest środek zaskarżenia do Sądu Najwyższego, jeżeli sąd udzielił zgody na jego wniesienie (roz. 30, art. 1-3 kodeksu postępowania sądowego).

Artykuł 78 lit. c) - odpowiednie informacje o organach właściwych do wydania poświadczenia zgodnie z art. 64

Poświadczenie wydaje:

Urząd Stanu Cywilnego dla m. st. Helsinek

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Centrala: +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

E-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Artykuł 78 lit. d) - informacje o procedurach odwoławczych, o których mowa w art. 72

Postępowanie odwoławcze:

Sąd administracyjny dla m. st. Helsinek

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Centrala: +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artykuł 79 - Sporządzanie wykazu zawierającego informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2, i wszelkie późniejsze zmiany wprowadzane do tego wykazu

Wykonawca testamentu wyznaczony przez sąd

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony