Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Erfenissen - België

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid: de rechtbanken van eerste aanleg

De autoriteiten die bevoegd zijn voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over een dergelijk verzoek:

- in het geval van verzet: de rechtbanken van eerste aanleg

- in het geval van hoger beroep: de hoven van beroep

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging. Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een "in laatste aanleg gewezen" vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen (verwijzing na cassatie).

Hof van Cassatie

Justitiepaleis
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven, zijn de notarissen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bij Wet van 13 juli 2013 werd een familierechtbank opgericht als onderdeel van de rechtbank van eerste aanleg. De nieuwe wet veralgemeent het inleiden van procedures bij verzoekschrift met het oog op de vereenvoudiging van de gerechtelijke procedures en de vermindering van de kosten die daarmee gepaard gaan. In talrijke gevallen blijft de inleiding van procedures bij dagvaarding echter mogelijk, waardoor de eisende partij meer controle krijgt over de datum waarop de zaak daadwerkelijk voor de rechtbank komt.

Laatste update: 16/01/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Bulgarije

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Een verzoek om tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing of een andere akte die in een andere lidstaat van de Europese Unie is uitgevaardigd, wordt ingediend bij de provinciale rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats of de plaats van vestiging van de schuldenaar of voor de plaats van tenuitvoerlegging (artikel 627e, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Welk gerecht relatief bevoegd is, kan worden opgezocht met behulp van een zoekmachine.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij het Hof van Beroep van Sofia (artikel 627e, lid 6, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen de beslissing van het Hof van Beroep van Sofia staat een verder rechtsmiddel open bij het Hof van Cassatie (artikel 627e, lid 6, tweede volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De nationale civielrechtelijke wetsvoorschriften betreffende deze rechtsmiddelen en verdere rechtsmiddelen zijn neergelegd in de hoofdstukken 20 en 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Wanneer de Bulgaarse gerechten op grond van de artikelen 4, 7, 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 internationaal bevoegd zijn, moet het verzoek om afgifte van een Europese erfrechtverklaring worden ingediend bij de districtsrechtbank die bevoegd is voor de laatste woonplaats van de erflater of, bij ontstentenis daarvan, zijn laatste adres in Bulgarije. Wanneer de erflater geen adres in Bulgarije had, moet het verzoek worden ingediend bij de districtsrechtbank van Sofia (artikel 627f, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Welke districtsrechtbank relatief bevoegd is, kan worden opgezocht met behulp van een zoekmachine.

Er zijn geen andere autoriteiten bevoegd om een Europese erfrechtverklaring af te geven.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen tegen een Europese erfrechtverklaring of tegen de weigering om er een af te geven, kunnen binnen een maand na de betekening of kennisgeving ervan worden ingesteld bij de desbetreffende provinciale rechtbank. Wanneer een afgegeven Europese erfrechtverklaring onnauwkeurig is of de weigering om er een af te geven, ongegrond is, wordt de beslissing door de rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig verklaard en wordt de zaak verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg, samen met bindende instructies (artikel 627f, lid 3, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen beslissingen op een verzoek om correctie, wijziging of intrekking van een Europese erfrechtverklaring kan binnen twee weken na de betekening of kennisgeving ervan een rechtsmiddel worden ingesteld bij de desbetreffende provinciale rechtbank. Wanneer een afgegeven Europese erfrechtverklaring onnauwkeurig is of de weigering om een erfrechtverklaring te corrigeren, te wijzigen of in te trekken, ongegrond is, wordt de beslissing door de rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig verklaard en wordt de zaak verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg, samen met bindende instructies (artikel 627g, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Tegen de schorsing van de geldigheid van een door de districtsrechtbank afgegeven Europese erfrechtverklaring kan binnen een week een rechtsmiddel worden ingesteld bij de provinciale rechtbank (artikel 627h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Aangelegenheden die niet vallen onder Verordening (EU) nr. 650/2012 of onder regels die specifiek in het kader van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn vastgesteld in verband met de procedure voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring, vallen onder de algemene regels die van toepassing zijn op niet-contentieuze procedures (hoofdstuk 49 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Bulgarije vallen alleen gerechten zelf onder de in artikel 3, lid 2, vastgestelde definitie van "gerecht".

Laatste update: 14/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Tsjechië

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, van de verordening worden behandeld door de districtsrechtbank (okresní soud; in Praag obvodní soud, in Brno Městský soud).

Rechtsmiddelen tegen beslissingen over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 50, lid 2, van de verordening worden behandeld door de regionale rechtbank (krajský soud; in Praag Městský soud). Rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij het gerecht waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Alleen de volgende buitengewone beroepsprocedures kunnen worden toegepast:

- vordering tot nietigverklaring (žaloba pro zmatečnost)

- vordering tot heropening van een procedure (žaloba na obnovu řízení)

- hogere voorziening (dovolání)

Alle bovengenoemde buitengewone beroepsprocedures moeten worden ingesteld bij het gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Alleen een gerecht kan een Europese erfrechtverklaring afgeven. Indien er reeds een erfopvolgingsprocedure is gestart, wordt de erfrechtverklaring afgegeven door de gerechtscommissaris van het gerecht dat overeenkomstig artikel 100, lid 1, van wet nr. 292/2013 inzake speciale gerechtelijke procedures bevoegd is voor die procedure.

Wanneer een Europese erfrechtverklaring moet worden gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken nadat de erfopvolgingsprocedure is afgesloten, mag die gerechtelijke handeling niet worden verricht door een als gerechtscommissaris optredende notaris, aangezien de notaris dan niet meer bevoegd is; de notaris is dan niet langer een gerechtscommissaris.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De regionale rechtbank (krajský soud; in Praag Městský soud) beslist over rechtsmiddelen die zijn ingesteld bij een als gerechtscommissaris optredende notaris of bij de districtsrechtbank (okresní soud) waarvan de beslissing wordt aangevochten.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Volgens artikel 100, lid 1, van wet nr. 292/2013 inzake speciale gerechtelijke procedures worden handelingen van de rechtbank in eerste aanleg in het kader van een erfopvolgingsprocedure verricht door een notaris die optreedt als een gerechtscommissaris, tenzij anders is bepaald.

Laatste update: 08/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Duitsland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

- Arrondissementsrechtbank (Landgericht)

- Hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht)

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Verder rechtsmiddel

- Federaal gerechtshof (Bundesgerichtshof)

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

  • Kantongerecht (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: notariaat (Amtsnotariat)

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

- Hogere arrondissementsrechtbank (Oberlandesgericht)

Het rechtsmiddel moet worden ingesteld binnen een maand nadat de beslissing ter kennis is gebracht van de persoon die het rechtsmiddel mag instellen. Indien die persoon zijn gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, bedraagt deze termijn twee maanden. Het rechtsmiddel moet schriftelijk worden ingesteld of in de vorm van een mondelinge verklaring die bij de rechtbank schriftelijk wordt vastgelegd en kan zowel op juridische als op feitelijke vragen betrekking hebben. Het rechtsmiddel wordt automatisch doorgestuurd naar de hogere regionale rechtbank. De hogere regionale rechtbank doet zelf uitspraak over de zaak of verwijst de zaak terug naar de lagere rechtbank, met de opdracht daarover uitspraak te doen rekening houdend met het advies van de hogere regionale rechtbank.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

N.v.t.

Laatste update: 22/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Estland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

In Estland zijn de arrondissementsrechtbanken bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 45, lid 1, van de verordening. In Estland zijn er vier arrondissementsrechtbanken (Harju, Pärnu, Tartu en Viru). De contactgegevens van de arrondissementsrechtbanken zijn beschikbaar op de website van de gerechten.

In Estland zijn de districtsrechtbanken bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 50, lid 2, van de verordening. In Estland zijn er twee districtsrechtbanken (Tallinn en Tartu). De contactgegevens van de districtsrechtbanken kunnen worden geraadpleegd op de website van de gerechten.

Rechtsmiddelen worden bij de districtsrechtbank ingesteld via de arrondissementsrechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

Als gerecht van tweede aanleg behandelt de districtsrechtbank van Tallinn rechtsmiddelen tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbanken van Harju en Pärnu. Als gerecht van tweede aanleg behandelt de districtsrechtbank van Tartu rechtsmiddelen tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbanken van Tartu en Viru.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een beslissing van een districtsrechtbank kan worden aangevochten door beroep in te stellen bij het hooggerechtshof. Een dergelijk beroep kan uitsluitend worden gebaseerd op het feit dat de districtsrechtbank bij het geven van haar beslissing een bepaling van materieel recht niet correct heeft toegepast of ernstig inbreuk heeft gemaakt op een procesrechtelijke bepaling, waardoor de bestreden beslissing onjuist zou kunnen zijn.

Contactgegevens zijn beschikbaar op de website van het hooggerechtshof.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

In Estland worden Europese erfrechtverklaringen afgegeven door notarissen, conform artikel 64 van de verordening. De actuele contactgegevens van alle benoemde notarissen in Estland zijn beschikbaar op de website van de kamer van notarissen of via de zoekfunctie "Zoek een notaris".

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

In Estland zijn de arrondissementsrechtbanken bevoegd voor dergelijke procedures.

Om een door een notaris afgegeven Europese erfrechtverklaring aan te vechten, moet een verzoekschrift worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de betrokken notaris kantoor houdt. De arrondissementsrechtbank zal een beslissing geven over het verzoekschrift.

Tegen een beslissing van een arrondissementsrechtbank kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij een districtsrechtbank en tegen de beslissing op het rechtsmiddel van de districtsrechtbank kan weer beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Estland zijn er geen dergelijke autoriteiten.

Laatste update: 31/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Griekenland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Het bevoegde gerecht voor de behandeling van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, is de enkelvoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg (Μονομελές Πρωτοδικείο) van het district waar de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd haar woonplaats heeft of, bij gebreke van een woonplaats, haar verblijfplaats; bij gebreke van een woonplaats/verblijfplaats is de enkelvoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdstad van het land bevoegd (artikel 905, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Het gerecht dat bevoegd is om kennis te nemen van rechtsmiddelen die worden ingesteld tegen beslissingen overeenkomstig artikel 45, lid 1, is de enkelvoudige kamer van het hof van beroep (Μονομελές Εφετείο) waaronder de enkelvoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg die het verzoek behandelde, ressorteert.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

De op het rechtsmiddel gegeven beslissing (enkelvoudige kamer van het hof van beroep) kan overeenkomstig artikel 51 worden aangevochten bij het hooggerechtshof (Άρειος Πάγος).

De verklaring van uitvoerbaarheid wordt door de enkelvoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg afgegeven in een niet-contradictoire procedure (de artikelen 740 tot en met 781 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Het bij de enkelvoudige kamer van het hof van beroep ingestelde rechtsmiddel tegen de bovenbedoelde beslissing wordt in een contradictoire procedure behandeld (artikel 524 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De beslissing kan nietig worden verklaard op de gronden vermeld in artikel 559 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De districtsrechtbank (Ειρηνοδικείο) van het district waar de erflater zijn woonplaats had op het tijdstip van overlijden of, bij gebreke van een woonplaats, zijn verblijfplaats; bij gebreke van een woonplaats/verblijfplaats is de districtsrechtbank van de hoofdstad van het land bevoegd (de artikelen 30 en 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

A — De beslissing tot afgifte van een erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 72, lid 1, van de verordening kan worden aangevochten door een rechtsmiddel in te stellen bij de meervoudige kamer van de rechtbank van eerste aanleg (Πολυμελούς Πρωτοδικείου) van het district waaronder de desbetreffende districtsrechtbank ressorteert (artikel 824, lid 1, juncto artikel 18 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

B — De beslissing waarbij de erfrechtverklaring wordt ingetrokken, ongeldig wordt verklaard, wordt gewijzigd of wordt herroepen overeenkomstig artikel 71 en artikel 73, lid 1, onder a), van de verordening kan alleen bij wege van derdenverzet worden aangevochten bij de erfrechtbank, d.w.z. de districtsrechtbank (Ειρηνοδικείο) van het district waar de erflater op het tijdstip van overlijden zijn woonplaats had of, bij gebreke van een woonplaats, zijn verblijfplaats; bij gebreke van een woonplaats/verblijfplaats is de districtsrechtbank van de hoofdstad van het land bevoegd (de artikelen 823 en 824 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, juncto artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek).

De beroepsprocedures (punt A hierboven) zijn geregeld in de artikelen 495 tot en met 500 en de artikelen 511 tot en met 537 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het derdenverzet (punt B hierboven) is geregeld in de artikelen 583 tot en met 590 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Notarissen zijn de juridische beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn op het gebied van erfopvolging.

Notarissen handelen onder toezicht van een gerechtelijke autoriteit (de officier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg - Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notarissen zijn onbezoldigde openbare ambtenaren die in het algemeen belang bevoegd zijn voor het opstellen van authentieke akten met de geldigheid van openbare akten en met de daaruit voortvloeiende voordelen inzake grotere bewijskracht, vaststaande datum en uitvoerbaarheid.

Door bij de uitoefening van hun functie de wet toe te passen, behartigen notarissen zowel de belangen van de staat als die van de partijen, en als onpartijdig handelende juristen met een hoge academische opleiding verschaffen zij rechtszekerheid aan de betrokkenen en helpen zij potentiële geschillen te voorkomen.

Deze eigenschappen van notarissen en van de door hen opgestelde akten en stukken leiden ertoe dat notarissen een actieve en effectieve rol spelen in de preventieve rechtspleging, waarbij zij de rechten beschermen van allen die op hen een beroep doen.

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Spanje

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid zijn de rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de Primera Instancia) van de woonplaats van de partij tegen wie erkenning of tenuitvoerlegging wordt gevraagd, of van de plaats van tenuitvoerlegging waar de beslissing effect moet sorteren.

Regel 2 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Ley de Enjuiciamiento Civil), in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken (Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil).

Er kan hoger beroep worden ingesteld tegen de betrokken beslissingen. Het hoger beroep wordt behandeld door de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Regel 5 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

De procedures om in hoger beroep gegeven beslissingen aan te vechten: een buitengewoon beroep wegens procedurele fouten (recurso extraordinario por infracción procesal) en een cassatieberoep (recurso de casación).

Regel 5 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De erfrechtverklaring wordt, naar gelang van het geval, afgegeven door de bevoegde rechter of notaris.

a) Een Europese erfrechtverklaring wordt door een gerecht afgegeven in de vorm van een afzonderlijke beschikking (mediante providencia) overeenkomstig artikel 67 van Verordening (EU) nr. 650/2012, na een verzoek in die zin, dat wordt ingediend met behulp van het in artikel 65, lid 2, van die verordening bedoelde formulier.

Het gerecht dat de erfopvolging heeft behandeld of behandelt, is bevoegd voor de afgifte van een Europese erfrechtverklaring. Er wordt aan de aanvrager een kopie van de afgegeven erfrechtverklaring verstrekt.

b) De notaris die de erfopvolging of een deel ervan declareert, of, in voorkomend geval, zijn wettelijke vertegenwoordiger of vervanger, geeft op verzoek een erfrechtverklaring af overeenkomstig artikel 62 van Verordening (EU) nr. 650/2012, met behulp van het in artikel 67 van die verordening bedoelde formulier.

De regels 11 en 14 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

a) De procedure betreffende de wijziging of intrekking van een door het gerecht afgegeven Europese erfrechtverklaring of betreffende de weigering tot afgifte van een Europese erfrechtverklaring, wordt afgesloten door een afzonderlijke beslissing (mediante auto), die alleen kan worden aangevochten door een bij hetzelfde gerecht ingediend verzoek tot herziening (recurso de reposición) in eerste en laatste aanleg (en única instancia).

b) Indien een notaris weigert een Europese erfrechtverklaring te corrigeren, te wijzigen, in te trekken of af te geven, kan er een verzoek tot herziening worden ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van de officiële verblijfplaats van de notaris, dat wordt behandeld in het kader van een summiere mondelinge procedure (trámites del juicio verbal).

De regels 12, 13, 15 en 16 van de zesentwintigste slotbepaling van Wet 1/2000 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, in de versie van de tweede slotbepaling van Wet 29/2015 betreffende de internationale juridische samenwerking in burgerlijke zaken.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

De notarissen met betrekking tot de verklaringen van erfgenamen ab intestato en met betrekking tot de voorlegging aan de rechter, de verificatie en de protocollering van gesloten, holografische en mondelinge testamenten en de inventarisatie van de goederen uit de nalatenschap.

De artikelen 55 en 56, de artikelen 57 tot en met 65 en de artikelen 67 en 68 van de wet op het notarisambt (Ley del Notariado), in de versie van de elfde slotbepaling van Wet 15/2015 van 2 juli 2015 betreffende niet-contentieuze procedures (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Laatste update: 14/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Frankrijk

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De in artikel 45 bedoelde verzoeken worden ingediend bij de directeur van de griffie van de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance; de artikelen 509-1, 509-2 en 509-3 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) wanneer het verzoek betrekking heeft op een rechterlijke beslissing of een gerechtelijke schikking, dan wel bij de voorzitter van de kamer van notarissen (chambre des notaires) of, indien deze afwezig of verhinderd is, zijn plaatsvervanger wanneer het verzoek betrekking heeft op een authentieke akte.

De instantie waarbij het in artikel 50, lid 2, bedoelde rechtsmiddel wordt ingesteld is de president van de arrondissementsrechtbank (artikel 509-9 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Om hoger beroep in te stellen tegen een door de president van de arrondissementsrechtbank "in laatste aanleg" gegeven beslissing, moet er cassatieberoep worden aangetekend.

Er zijn diverse gronden voor een cassatieberoep (schending van de wet, bevoegdheidsoverschrijding, onbevoegdheid van het gerecht, ontbreken van een wettelijke grondslag, gebrekkige motivering, tegenstrijdige uitspraken enz.), maar voor al deze gronden geldt dat de rechter zich beperkt tot een beoordeling van de toepassing van de wet. Aldus gaat het hof van cassatie (Cour de cassation) na of er in de door hem onderzochte beslissing sprake is van een schending van de wet of van een rechtsregel, maar spreekt het zich niet uit over de feiten.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door een notaris.

De Hoge Raad voor het Notariaat (Conseil supérieur du notariat) is de instantie die belast is met de organisatie van het notariaat in Frankrijk.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Contact: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.notaires.fr/fr

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld bij de president van de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waar de betrokken notaris kantoor houdt (artikel 1381-4 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Het rechtsmiddel wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen na de afgifte of kennisgeving van het gewaarmerkte afschrift van de Europese erfrechtverklaring of na de ontvangst van de beslissing inzake de Europese erfrechtverklaring.

De president van de arrondissementsrechtbank doet in laatste aanleg uitspraak over het verzoek. De verzoeker, de notaris die de akte heeft opgesteld en, in voorkomend geval, de aanvrager van een Europese erfrechtverklaring, indien hij niet de verzoeker is, worden gehoord of opgeroepen. De notaris wordt in kennis gesteld van de beslissing.

Wanneer de president van de arrondissementsrechtbank de afgifte, de correctie of de wijziging van de erfrechtverklaring gelast, kan hij daartoe zelf de nodige stappen zetten of kan hij de notaris verzoeken om dat te doen.

Wanneer de president van de arrondissementsrechtbank de intrekking of de schorsing van de rechtsgevolgen van de Europese erfrechtverklaring gelast, deelt de notaris dat onmiddellijk mee aan alle personen aan wie een gewaarmerkt afschrift is afgegeven. Er mogen tijdens de periode van schorsing geen afschriften van de erfrechtverklaring worden afgegeven.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing.

Laatste update: 08/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Kroatië

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De namen en contactgegevens van de bevoegde gemeentelijke rechtbanken zijn opgenomen in de databank met rechterlijke instanties op het Europees e-justitieportaal.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Rechtsmiddelen tegen een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg (over een bezwaar tegen een beslissing van een notaris) moeten worden ingesteld binnen vijftien dagen nadat de beslissing werd betekend of ter kennis gebracht.

In het kader van het ingestelde rechtsmiddel kan de rechtbank van eerste aanleg de bestreden beslissing autonoom wijzigen door een nieuwe beslissing te geven. Indien de rechtbank van eerste aanleg haar beslissing niet wijzigt, verwijst zij het rechtsmiddel naar een gerecht in tweede aanleg (dat zelfs een te laat ingesteld rechtsmiddel kan behandelen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten van de andere partijen).

Er moet op worden gewezen dat iedere persoon die een gerechtvaardigd belang heeft via een civielrechtelijke vordering kan trachten de correctie te verkrijgen van een volgens hem onjuiste beslissing inzake erfopvolging, tenzij die persoon gebonden is door het definitieve karakter van de beslissing inzake erfopvolging (artikel 232 van de successiewet).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Conform de successiewet zijn de gemeentelijke rechtbanken en de notarissen (als gerechtscommissarissen) bevoegd voor de afgifte van Europese erfrechtverklaringen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Krachtens artikel 7 van de wet tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 650/2012 kan er bezwaar worden aangetekend tegen een door een notaris afgegeven Europese erfrechtverklaring (hierna "erfrechtverklaring" genoemd). Een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Op grond van dat artikel kan er ook een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een door een gemeentelijke rechtbank afgegeven erfrechtverklaring of tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank tot toekenning of weigering van een erfrechtverklaring. Een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

Een erfrechtverklaring kan ambtshalve of op verzoek van een partij die een rechtmatig belang aantoont, door de gemeentelijke rechtbank of de notaris die de erfrechtverklaring heeft afgegeven, worden gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Krachtens artikel 9 van de wet tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 650/2012 kan er bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van een notaris waarbij een erfrechtverklaring wordt gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Op grond van dat artikel kan er ook een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank waarbij een erfrechtverklaring wordt gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken. Een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

Over een verzoek tot schorsing van de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring in de zin van artikel 73, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 650/2012 wordt beslist door de gemeentelijke rechtbank waarbij of de notaris bij wie de kwestie inzake de wijziging of de intrekking van de erfrechtverklaring aanhangig is. Er kan bezwaar worden aangetekend tegen een beslissing van een notaris waarbij de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring worden geschorst; een gemeentelijke rechtbank doet uitspraak over het bezwaar. Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een gemeentelijke rechtbank waarbij de rechtsgevolgen van een erfrechtverklaring worden geschorst; een arrondissementsrechtbank doet uitspraak over het rechtsmiddel.

In al deze gevallen zijn de bepalingen van de successiewet tot regeling van de procedure en de beslissingen inzake bezwaren tegen beslissingen inzake erfopvolging mutatis mutandis van toepassing op de procedure en de beslissingen inzake bezwaren tegen beslissingen van een notaris en inzake rechtsmiddelen tegen beslissingen van een gemeentelijke rechtbank.

Ingevolge de successiewet kan er tegen een beslissing die door een notaris als gerechtscommissaris is genomen in een erfopvolgingsprocedure, bezwaar worden aangetekend binnen acht dagen nadat de beslissing aan de partijen werd betekend of ter kennis gebracht. Het bezwaar moet worden ingediend bij de betrokken notaris, die het, samen met het desbetreffende dossier, onverwijld moet doorsturen naar de bevoegde gemeentelijke rechtbank. Een alleensprekende rechter doet uitspraak over het bezwaar. Laattijdige, onvolledige of niet‑ontvankelijke bezwaren worden afgewezen door de rechter. Wanneer een rechter uitspraak doet over een bezwaar tegen een notariële beslissing, kan hij de beslissing (gedeeltelijk) handhaven of kan hij ze nietig verklaren. Een rechter kan autonoom beslissen welk deel van een beslissing nietig wordt verklaard of wordt gehandhaafd. Er kan geen afzonderlijk rechtsmiddel worden ingesteld tegen een rechterlijke beslissing waarbij een notariële beslissing (gedeeltelijk) nietig wordt verklaard.

Op grond van de successiewet kan er een rechtsmiddel worden ingesteld tegen een beslissing van een rechtbank van eerste aanleg. Het rechtsmiddel moet bij de rechtbank van eerste aanleg worden ingesteld binnen vijftien dagen na de datum van betekening of kennisgeving van de in eerste aanleg gegeven beslissing. In het kader van een tijdig ingesteld rechtsmiddel kan de rechtbank van eerste aanleg de bestreden beslissing autonoom wijzigen door een nieuwe beslissing te geven, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten die de andere partijen ontlenen aan die beslissing. Indien de rechtbank van eerste aanleg haar beslissing niet wijzigt, verwijst zij het rechtsmiddel naar een gerecht in tweede aanleg, ongeacht of het rechtsmiddel al dan niet binnen de wettelijke termijn werd ingesteld. In de regel spreekt het gerecht in tweede aanleg zich alleen uit over tijdig ingestelde rechtsmiddelen. Dat gerecht kan echter ook te laat ingestelde rechtsmiddelen behandelen, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten die de andere partijen ontlenen aan de bestreden beslissing.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Kroatië zijn, naast de bevoegde gemeentelijke rechtbanken, de notarissenPDF(194 Kb)hr aangewezen als juridische beroepsbeoefenaren met bevoegdheid in erfrechtzaken, die rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit, zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring.

Laatste update: 19/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Italië

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Hof van beroep (Corte d’Appello)

De contactgegevens van alle hoven van beroep zijn te vinden op de volgende website: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, door de zoekopdracht te beperken tot de beroepsinstanties.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hof van Cassatie, Rome (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italië

Tel.: +39 06 68831

Fax: +39 06 6883423

Website: http://www.cortedicassazione.it/

Lokale feestdag: 29 juni.

De nationale procedure is het "cassatieberoep" (ricorso per Cassazione).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Notarissen (notai)

De contactgegevens van de notarissen zijn te vinden op de volgende website: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaar op grond van artikel 739 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

a)

Een meervoudige kamer van de rechtbank (Tribunale) van de woonplaats van de notaris.

b)

De contactgegevens van alle rechtbanken zijn te vinden op de volgende website: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, door de zoekopdracht te beperken tot de rechtbanken.

c)

Het bezwaar op grond van artikel 739 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan worden ingesteld door een verzoek in te dienen bij de rechtbank; de zaak wordt met gesloten deuren behandeld. Het bezwaar moet worden ingesteld binnen de dwingende termijn van tien dagen vanaf de mededeling van de beslissing van de instantie van afgifte indien zij betrekking heeft op een enkele partij dan wel vanaf de kennisgeving wanneer zij betrekking heeft op meerdere partijen.

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Cyprus

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De bevoegde gerechten zijn de districtsrechtbanken.

  • Districtsrechtbank van Nicosia

Adres: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tel.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank van Limassol

Adres: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank van Larnaca

Adres: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tel.: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank van Paphos

Adres: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tel.: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Districtsrechtbank van Famagusta

Adres: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

De Cypriotische wetgeving voorziet niet in een procedure om een in hoger beroep gegeven beslissing van het Hooggerechtshof (Anótato Dikastírio) aan te vechten.

Wanneer een beslissing houdende uitvoerbaarverklaring werd betwist door middel van een verzoek om een prerogatief bevelschrift (pronomiakó éntalma) dat is behandeld door een rechter van het Hooggerechtshof, kan er echter wel beroep (éfesi) worden ingesteld tegen de beslissing van de rechter, zoals in burgerlijke zaken het geval zou zijn.

Indien er een schending van de mensenrechten wordt aangevoerd, kan er in ieder geval een individueel beroep worden ingesteld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteit die bevoegd is voor het afgeven van de Europese erfrechtverklaring is de relatief bevoegde districtsrechtbank (Eparchiakó Dikastírio), zoals hierboven vermeld met betrekking tot een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Tegen een beslissing van de autoriteit die de Europese erfrechtverklaring heeft afgegeven, d.w.z. de districtsrechtbank, kan beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof, overeenkomstig de regels van burgerlijk procesrecht (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Bij wijze van uitzondering kan het Hooggerechtshof machtiging verlenen voor het indienen van een verzoek om een prerogatief bevelschrift; in dat geval gelden de hierboven uiteengezette regels.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

De enige autoriteit die rechterlijke functies vervult of handelt krachtens volmacht van of onder toezicht van een gerechtelijke autoriteit is de griffier (protokollitís) van elke districtsrechtbank, conform punt 13 van hoofdstuk 189 van de Wet inzake het beheer van nalatenschappen; indien echter niet is voldaan aan de in artikel 3, lid 2, van de verordening vastgestelde voorwaarden betreffende de uitoefening van deze bevoegdheden wordt de griffier niet als een 'gerecht' in de zin van de verordening beschouwd.

Gelet op de definitie van 'beslissing' in artikel 3, lid 1, onder g), van de verordening is de enige bevoegdheid van de griffier die aan alle voorwaarden van artikel 3, lid 2, van de verordening voldoet, de vaststelling van de kosten voor verzoeken en procedures in verband met erfopvolging; bijgevolg valt de griffier bij het uitoefenen van deze bevoegdheid onder de definitie van ‘gerecht’ in de zin van de verordening.

Laatste update: 08/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Letland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Een beslissing van een buitenlands gerecht die uitvoerbaar is in het land waar zij is gegeven, is uitvoerbaar in Letland zodra zij in Letland is erkend volgens de geldende procedure.

Tenzij in de relevante verdragen en regelingen anders is bepaald, is de procedure ter zekerstelling van een verklaring van uitvoerbaarheid als bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 vastgesteld in hoofdstuk 77 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Civilprocesa likums), dat betrekking heeft op de erkenning van beslissingen van buitenlandse gerechten. De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, zijn derhalve de districtsrechtbanken en de gemeentelijke rechtbanken (rajona (pilsētas) tiesa) van de plaats waar de beslissing moet worden ten uitvoer gelegd of van de opgegeven woonplaats van de verweerder, of, bij gebreke van een dergelijke woonplaats, de werkelijke verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de verweerder.

Een beslissing van de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank houdende erkenning of weigering van de erkenning van een beslissing van een buitenlands gerecht kan worden aangevochten door een aanvullende klacht (blakus sūdzība) in te dienen bij de regionale rechtbank (apgabaltiesa), en de beslissing van de regionale rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij het Hooggerechtshof (Augstākā tiesa).

Een lijst van districtsrechtbanken of gemeentelijke rechtbanken vindt u hier: Portal Letse gerechten

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een beslissing van de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank houdende erkenning of weigering van de erkenning van een beslissing van een buitenlands gerecht kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij de regionale rechtbank, en de beslissing van de regionale rechtbank kan worden aangevochten door een aanvullende klacht in te dienen bij het Hooggerechtshof.

Een partij in de zaak die haar opgegeven woonplaats of, bij gebreke daarvan, haar werkelijke woonplaats of maatschappelijke zetel in Letland heeft, kan een aanvullende klacht indienen binnen dertig dagen na ontvangst van een kopie van de beslissing; een partij in de zaak die haar opgegeven woonplaats of haar werkelijke woonplaats of maatschappelijke zetel niet in Letland heeft, kan een aanvullende klacht indienen binnen zestig dagen na ontvangst van een kopie van de beslissing.

Een lijst van Letse gerechten vindt u hier: Portal Letse gerechten

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Wanneer Letland op grond van de artikelen 4, 7, 10 en 11 van Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegd is voor een grensoverschrijdende erfopvolging, kan elke beëdigde notaris een Europese erfrechtverklaring afgeven (zvērināts notārs).

Een lijst van Letse beëdigde notarissen vindt u hier: website van notarissen

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Op verzoek van een belanghebbende partij kan de beëdigde notaris die de Europese erfrechtverklaring heeft opgesteld, deze overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) nr. 650/2012 corrigeren, wijzigen of intrekken, en kan hij overeenkomstig artikel 73 van de verordening ook de rechtsgevolgen van de erfrechtverklaring schorsen.

Daartoe dient de notaris een notariële akte (notariāls akts) op te stellen houdende correctie, wijziging of intrekking van de erfrechtverklaring, en dient hij onverwijld alle personen aan wie gewaarmerkte afschriften van de erfrechtverklaring of uittreksels van de erfrechtverklaring zijn afgegeven, daarvan in kennis te stellen.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Conform artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 650/2012 en artikel 3241 van de notariswet (Notariāta likums) zal een notaris die een grensoverschrijdende erfopvolging behandelt, de regels van de notariswet toepassen, tenzij anders is bepaald in het recht van de Europese Unie, dat rechtstreeks toepasselijk is in Letland.

Een verzoek inzake erfopvolging (mantošanas iesniegums) moet worden ingediend bij een notaris die zijn beroep uitoefent in het in artikel 252 van de notariswet bedoelde gebied. Indien de laatst opgegeven verblijfplaats van de overledene of de plaats waar de nalatenschap, of het grootste deel daarvan, zich bevindt echter niet bekend is, kan het verzoek worden ingediend bij om het even welke beëdigde notaris.

De procedure ter zekerstelling van een verklaring van uitvoerbaarheid van een beslissing moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank of de gemeentelijke rechtbank.

Een lijst van Letse beëdigde notarissen vindt u hier: website van notarissen

Laatste update: 23/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Luxemburg

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Rechtbank of bevoegde autoriteit:

De voorzitter van het "tribunal d’arrondissement" (arrondissementsrechtbank)

Contactgegevens

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Rechtbank bevoegd voor hoger beroep:

"Cour d’appel" (Hof van Beroep), zetelend in civiele zaken

Contactgegevens:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Bevoegde rechtbank

"Cour de cassation" (Hof van Cassatie)

Contactgegevens

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 475981-369/373

Procedure

Cassastieberoep

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Bevoegde autoriteit(en):

Alle notarissen die lid zijn van de "Chambre des Notaires" van het Groothertogdom Luxemburg

Contact:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.notariat.lu

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bevoegde rechtbank

"Tribunal d’arrondissement"

Contactgegevens:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxemburg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

Procedure:

Schriftelijke procedure

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

/

Laatste update: 24/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Hongarije

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De districtsrechtbank ter zetel van de regionale rechtbank; in Boedapest, de centrale districtsrechtbank van Buda; rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbanken of, in Boedapest, de regionale rechtbank van de hoofdstad Boedapest (naam en adres van de gerechten).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Het rechtsmiddel wordt behandeld door de Curia van Hongarije in het kader van een beroepsprocedure.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven:

-      gerechten in de zin van artikel 3, lid 2: districtsrechtbanken

-      andere autoriteiten die krachtens het nationale recht bevoegd zijn op het gebied van erfrechtzaken: notarissen.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen worden behandeld door de regionale rechtbanken of, in Boedapest, de regionale rechtbank van de hoofdstad Boedapest (naam en adres van de gerechten).

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Hongarije vallen notarissen onder 'andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren'.

Laatste update: 28/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Malta

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Het gerecht dat bevoegd is voor de behandeling van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid is de First Hall of the Civil Court. Rechtsmiddelen moeten worden ingesteld bij de Court of Appeal.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Dat is geregeld in titel IV van boek 3 van het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de wetgeving van Malta) betreffende een nieuw proces.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van een erfrechtverklaring overeenkomstig artikel 64 zijn de civil court (Voluntary Jurisdiction Section) en de notarissen die daartoe gemachtigd zijn overeenkomstig de wet betreffende de organisatie van het notariaat en de notariële archieven.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Bezwaar moet worden aangetekend bij de First Hall of the Civil Court, conform het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering (hoofdstuk 12 van de wetgeving van Malta). Een rechtsmiddel tegen de beslissing van de First Hall of the Civil Court moet worden ingesteld bij de Court of Appeal.

Laatste update: 29/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Nederland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De voorzieningenrechter van de rechtbank.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Beroep in cassatie. De feiten in een zaak worden door de Hoge Raad niet opnieuw onderzocht. De Hoge Raad baseert zich op de feiten zoals die zijn vastgesteld door de rechter in hoger beroep (in deze procedure de rechtbank). De Hoge Raad toetst of de rechtbank in zijn uitspraak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of de betreffende uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De cassatieprocedure is erop gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Een notaris. Bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kan informatie worden ingewonnen over de contactgegevens van notarissen met specifieke expertise.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tel: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
E-mail: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Bezoekadres: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De kantonrechter. De procedure vangt aan door middel van het indienen van een verzoek. De rechtbank roept eventuele belanghebbenden op. Belanghebbenden kunnen tot aanvang van de behandeling van het verzoek, of met toestemming van de rechter in de loop van de behandeling, een verweerschrift indienen. Ook kunnen zij op de mondelinge behandeling van de zaak mondeling verweer voeren tegen het verzoek. De rechter bepaalt na afloop van de behandeling van de zaak de dag waarop hij uitspraak zal doen.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Nederland bestaat geen autoriteit als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de verordening.

Laatste update: 29/06/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Oostenrijk

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De gerechten die bevoegd zijn voor het behandelen van verzoeken overeenkomstig artikel 45, lid 1, zijn de districtsrechtbanken (Bezirksgericht).

Het gerecht dat bevoegd is voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken overeenkomstig artikel 50, lid 2, is de regionale rechtbank (Landesgericht), via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Beroep over een rechtsvraag (Revisionsrekurs) moet worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof), via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven als rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de districtsrechtbank (door de gerechtscommissaris - Gerichtskommissär, d.w.z. een notaris die optreedt als een gerechtelijke autoriteit).

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

De rechter van de districtsrechtbank beslist ook over bezwaren van partijen die van mening zijn dat de door de gerechtscommissaris afgegeven erfrechtverklaring fouten bevat. Tegen de beslissing van de rechter kan binnen 14 dagen na kennisgeving een rechtsmiddel worden ingesteld bij de regionale rechtbank, via de districtsrechtbank die de beslissing heeft gegeven.

Indien de gerechtscommissaris niet zeker is of de erfrechtverklaring kan worden afgegeven conform het verzoek, verwijst hij het verzoek door naar de rechter; de rechter beslist dan of en hoe de gerechtscommissaris het certificaat moet afgeven.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In Oostenrijk zijn er geen andere autoriteiten of juridische beroepsbeoefenaren die op dit gebied bevoegd zijn in de zin van artikel 3, lid 2.

Laatste update: 17/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Polen

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

a) Regionale rechtbank

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Hof van beroep - het beroep wordt ingesteld via de regionale rechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

a) Hooggerechtshof - het hoger beroep wordt ingesteld via het hof van beroep dat het bestreden arrest heeft gegeven.

b) Adres: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Tel.: +48 22 530 8000

c) Cassatieberoep - cassatieberoep mag niet leiden tot betwisting van de feiten of beoordeling van de bewijzen.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

a) Districtsrechtbank

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notaris

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

a)

- Indien de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven door een districtsrechtbank, wordt via de districtsrechtbank bezwaar aangetekend bij de regionale rechtbank.

- Indien de Europese erfrechtverklaring werd afgegeven door een notaris, wordt via de notaris bezwaar aangetekend bij de regionale rechtbank.

b)

- Rechtbanken:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- Notarissen:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing

Laatste update: 14/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Portugal

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Wat artikel 45, lid 1, betreft, zijn de volgende gerechten bevoegd om zich uit te spreken over verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid: de lokale afdelingen met algemene bevoegdheid (Juízos de Competência Genérica) of, in voorkomend geval, de lokale afdelingen voor civiele zaken (Juízos Locais Cíveis) van de bevoegde districtsgerechten (eerste aanleg) (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Wat artikel 50, lid 2, betreft, worden rechtsmiddelen tegen die beslissingen behandeld door de hoven van beroep (Tribunais da Relação).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Wat artikel 51 betreft, kan tegen een op het rechtsmiddel gegeven beslissing alleen beroep over een rechtsvraag (Recurso de revista) worden ingesteld bij het hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De autoriteiten die bevoegd zijn tot afgifte van de Europese erfrechtverklaring zijn de registerhouders (conservadores), namelijk de personen die bevoegd zijn op het gebied van vereenvoudigde erfrechtprocedures, conform de artikelen 210A tot en met 210R van het wetboek inzake burgerlijke stand (Código do Registo Civil), zoals laatstelijk gewijzigd.

De lijst van registratiekantoren (conservatórias) waar een Europese erfrechtverklaring kan worden afgegeven, kan worden geraadpleegd op: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Wat artikel 72 betreft, worden rechtsmiddelen tegen de door de registerhouders genomen beslissingen behandeld door de lokale afdelingen met algemene bevoegdheid of, in voorkomend geval, de lokale afdelingen voor civiele zaken van het districtsgerecht (eerste aanleg) in het rechtsgebied waarvan het betrokken registratiekantoor is gevestigd.

Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing moet de verzoeker bij het desbetreffende registratiekantoor een aan de betrokken rechter gericht beroepschrift indienen, samen met de documenten die hij wil indienen, conform de artikelen 286 en 288 van het wetboek inzake burgerlijke stand, zoals laatstelijk gewijzigd.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Wat artikel 3, lid 2, betreft, hebben naast de gerechten, ook de notarissen bevoegdheid op het gebied van erfrechtzaken en vervullen notarissen rechterlijke functies.

Notarissen zijn bevoegd om alle documenten op te stellen in het kader van de inventarisprocedures en om na het overlijden van de erflater erfrechtverklaringen af te geven aan rechthebbenden, conform het nieuwe rechtskader betreffende inventarisprocedures, dat is vastgesteld bij wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013 en in werking is getreden op grond van uitvoeringsbesluit nr. 278/2013 van 26 augustus 2013, met uitzondering van de gevallen waarin de partijen worden doorverwezen naar de gebruikelijke juridische procedures.

Laatste update: 14/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Roemenië

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

In Roemenië zijn de gerechten bevoegd voor de behandeling van verzoeken om erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 95, lid 1, en artikel 1098 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De hoven van beroep (curţi de apel) zijn bevoegd voor de behandeling van rechtsmiddelen tegen beslissingen betreffende erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 96, lid 2, van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hoger beroep bij het Hof van Cassatie en Justitie (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Adres van het Hof van Cassatie en Justitie: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, Boekarest (postcode: 020934).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Notaris (Notarul public).

De namen en contactgegevens van de notariskantoren zijn te vinden op de website van de Roemeense Nationale Unie van Notarissen (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Volgens een wetsontwerp wordt de Europese erfrechtverklaring op verzoek afgegeven door de notaris die de erfrechtverklaring in overeenstemming met het Roemeense recht heeft verstrekt. Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld tegen de afgifte van de erfrechtverklaring en tegen de weigering om deze af te geven. Het geschil wordt beslecht door de districtsrechtbank (judecătorie) in het rechtsgebied waarvan de notaris die conform het Roemeense recht de oorspronkelijke erfrechtverklaring heeft afgegeven, kantoor houdt. Tegen de beslissing kan slechts één enkel rechtsmiddel worden ingesteld; tijdens die procedure kan het gerecht gelasten dat de gevolgen van de Europese erfrechtverklaring worden opgeschort.

Correctie, wijziging of intrekking van de Europese erfrechtverklaring behoort tot de bevoegdheid van de notaris die de erfrechtverklaring heeft afgegeven. De notaris moet alle personen aan wie afschriften van de erfrechtverklaring zijn afgegeven in kennis stellen van een dergelijke correctie, wijziging of intrekking. Tegen de correctie, wijziging en intrekking van de Europese erfrechtverklaring kan een rechtsmiddel worden ingesteld. Het rechtsmiddel wordt behandeld door de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de notaris die de erfrechtverklaring heeft gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken, kantoor houdt. Er kan slechts één enkel rechtsmiddel worden ingesteld tegen de beslissing.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing.

Laatste update: 26/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Slovenië

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De districtsrechtbanken (okrožna sodišča) zijn bevoegd voor het behandelen van verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, conform artikel 45, lid 1.

Een lijst van districtsrechtbanken vindt u hier.

De districtsrechtbanken zijn bevoegd voor het behandelen van rechtsmiddelen tegen beslissingen over dergelijke verzoeken, conform artikel 50, lid 2.

Een lijst van districtsrechtbanken vindt u hier.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Een partij kan een rechtsmiddel (pritožba) instellen tegen een door de districtsrechtbank gegeven beslissing over een bezwaar tegen een verklaring van uitvoerbaarheid. Een dergelijk rechtsmiddel moet worden ingesteld binnen 30 dagen na de betekening of kennisgeving van de bestreden beslissing. Het rechtsmiddel moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank, die het vervolgens doorstuurt naar het hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Het rechtsmiddel wordt betekend of ter kennis gebracht aan de wederpartij, die binnen 30 dagen moet reageren. Het hooggerechtshof neemt een beslissing over het rechtsmiddel.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 366 44 44
Fax.: (01) 366 43 01
E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De Europese erfrechtverklaring wordt afgegeven door de lokale rechtbank (okrajno sodišče), die een beslissing geeft in het kader van een erfrechtprocedure.

Een lijst van lokale rechtbanken vindt u hier.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Eenieder die gerechtigd is een Europese erfrechtverklaring aan te vragen, kan een rechtsmiddel instellen tegen de volgende beslissingen: een rechterlijke beslissing over een aanvraag van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot correctie van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot wijziging van een Europese erfrechtverklaring; een beslissing tot intrekking van een Europese erfrechtverklaring. Het rechtsmiddel moet worden ingesteld in het kader van de erfrechtprocedure, d.w.z. bij het gerecht dat de beslissing inzake erfopvolging heeft gegeven, binnen 30 dagen na de betekening of kennisgeving van die beslissing. Het rechtsmiddel heeft geen schorsende werking op de uitvoering van de beslissing.

Het gerecht waarbij het rechtsmiddel is ingesteld, kan zijn eerdere beslissing alleen wijzigen of intrekken door een nieuwe beslissing te geven. Indien het dat niet doet, verwijst het het rechtsmiddel, met het oog op een beslissing, naar een hoger gerecht (višje sodišče).

Een lijst van hogere gerechten vindt u hier.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

In de Republiek Slovenië behoort erfopvolging tot de exclusieve bevoegdheid van de gerechten, d.w.z. dat er geen andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2, zijn die op het gebied van erfopvolging rechterlijke functies vervullen of handelen krachtens volmacht van, of onder toezicht van, een gerechtelijke autoriteit.

Laatste update: 06/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Slowakije

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

De instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van een verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid conform artikel 45, lid 1, zijn de districtsrechtbanken (okresné súdy).

De instanties waarbij, conform artikel 50, lid 2, rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld tegen beslissingen op verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid, zoals bedoeld in artikel 45, lid 1, zijn de regionale rechtbanken (krajské súdy). Het rechtsmiddel moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank die de bestreden beslissing heeft gegeven.

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Tegen beslissingen gegeven op het rechtsmiddel kan buitengewoon beroep (dovolanie) worden ingesteld (artikel 51). Het buitengewoon beroep wordt behandeld door het Hooggerechtshof van de Slowaakse republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky) en wordt ingesteld bij de districtsrechtbank die de beslissing in eerste aanleg heeft gegeven. Het buitengewoon beroep hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen betrekking te hebben op rechtsgebreken in de bestreden beslissing.

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De volgende instanties zijn bevoegd om de erfrechtverklaring af te geven (artikel 64):

  • een door de rechtbank aangestelde notaris (notár poverený súdom) – zowel vóór als na de definitieve afsluiting van de erfopvolgingsprocedure.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen in de zin van artikel 72:

  • het rechtsmiddel moet uiterlijk 15 dagen na de datum van afgifte van de Europese erfrechtverklaring worden ingesteld bij de districtsrechtbank die de notaris heeft aangesteld als lasthebber voor de erfopvolgingsprocedure. Het rechtsmiddel heeft opschortende werking. Rechtsmiddelen betreffende de Europese erfrechtverklaring worden behandeld door de districtsrechtbanken.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Er zijn in de Slowaakse republiek geen andere autoriteiten en juridische beroepsbeoefenaren in de zin van artikel 3, lid 2.

Laatste update: 06/04/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Finland

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verklaring van uitvoerbaarheid:

districtsrechtbank

Contactgegevens: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Rechtsmiddelen tegen beslissingen van de districtsrechtbank:

hof van beroep

Contactgegevens: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hooggerechtshof

Contactgegevens: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Het in artikel 51 van de verordening bedoelde rechtsmiddel is een beroepsprocedure bij het Hooggerechtshof, voor zover dit de toestemming verleent voor het instellen van beroep (hoofdstuk 30, secties 1 tot en met 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

De erfrechtverklaring wordt afgegeven door:

het agentschap voor digitale en bevolkingsgegevensdiensten.

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tel.: +358 29 55 390 99

E-mailadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.perintotodistus@ddv.fi

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Rechtsmiddelen worden behandeld door:

de administratieve rechtbank van Helsinki.

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Onthaal/griffie: +358 29 56 42 069

Fax: +358 29 56 45079

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.helsinki.hao@oikeus.fi

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Een door het gerecht aangewezen executeur.

Laatste update: 30/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Erfenissen - Zweden

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Verzoeken om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1:

- districtsrechtbank (tingsrätt).

Rechtsmiddelen tegen een beslissing overeenkomstig artikel 50, lid 2:

- een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 50, lid 2, moet worden ingesteld bij het gerecht dat de beslissing heeft gegeven:

- districtsrechtbank (tingsrätt).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

- Hof van beroep (hovrätt) en hooggerechtshof (Högsta domstolen).

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Zweedse belastingdienst (Skatteverket)

171 94 Solna.

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Procedure: de wet inzake gerechtelijke aangelegenheden (1996:242) (lagen om domstolsärenden) is van toepassing op het rechtsmiddel, tenzij in de verordening betreffende erfopvolging anders is bepaald.

Benaming: districtsrechtbank, hof van beroep en hooggerechtshof.

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

a) Zweedse belastingdienst;

b) verdeler van de nalatenschap (skiftesman);

c) executeur-testamentair (testamentsexekutor), in de hoedanigheid van verdeler van de nalatenschap zonder speciale volmacht daartoe;

d) speciale beheerder van de nalatenschap (särskild boutredningsman), in de hoedanigheid van verdeler van de nalatenschap zonder speciale volmacht daartoe.

Laatste update: 06/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.