Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Mantošana - Beļģija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu: pirmās instances tiesa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg)

Pārsūdzības par lēmumiem par šādiem pieteikumiem:

– iebildumu (opposition/verzet) var iesniegt tajā pašā pirmās instances tiesā

– pilnu pārsūdzību (appel/beroep) var iesniegt Apelācijas tiesā (Cour d'appel/Hof van Beroep)

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas tiesa (Cour de Cassation/Hof van Cassatie) izskata tiesību normu piemērošanas jautājumus. Tā neizvērtē faktus. Prasības celšana Kasācijas tiesā ir īpaša procedūra. Lietu drīkst iesniegt Kasācijas tiesā tikai tad, kad ir izmantotas visas standarta pārsūdzības procedūras, piemēram, iebildumi un pārsūdzības. Kasācijas tiesa izskata tikai to, vai apstrīdētais spriedums vai lēmums ir pretrunā tiesību aktiem vai kādiem to noteikumiem. Ja šāda pretruna tiek konstatēta, Kasācijas tiesa atcels apstrīdēto lēmumu un pārsūtīs lietu citai tāda paša līmeņa tiesai kā pirmā tiesas iestāde. Šai tiesai ir atkārtoti jāizskata lieta pēc būtības.

Cour de Cassation/Hof van Cassatie

Palais de justice/Justitiepaleis
Place Poelaert/Poelaertplein 1
1000 Brussels

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

64. pantā minētos sertifikātus izsniedz notāri.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Ģimenes tiesa (Tribunal de la Famille/Familierechtbank) tika izveidota ar 2013. gada 13. jūlija likumu. Tā ir pirmās instances tiesas palāta. Vienkāršošanas nolūkā un lai samazinātu tiesvedības izmaksas, jaunajā likumā ir noteikts vispārīgs noteikums, ka prasību ceļ, iesniedzot tiesā pieteikumu (requête/verzoekschrift). Tomēr daudzos gadījumos tiesvedību joprojām var sākt ar otrai pusei izsniegtu pavēsti (citation/dagvaarding). Tādējādi prasītājam ir lielāka kontrole pār datumu, kurā prasība faktiski tiek celta tiesā.

Lapa atjaunināta: 10/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Bulgārija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemta tiesas lēmuma vai cita akta izpildāmību iesniedz provinces tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka pastāvīgā adrese vai juridiskā adrese, vai izpildes vieta (Civilprocesa kodeksa 627. panta e) punkta 1. apakšpunkts).

Vietējās jurisdikcijas tiesu iespējams atrast, izmantojot pieejamo meklētājprogrammu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt pārskatīšanai apelācijas kārtībā Sofijas Apelācijas tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.e panta 6. punkta pirmais teikums).

Sofijas Apelācijas Tiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākā kasācijas tiesa (Civilprocesa kodeksa 627.e panta 6. punkta otrais teikums).

Valsts civiltiesiskais regulējums par šādu pārskatīšanu apelācijas kārtībā un turpmākām pārsūdzībām ir izklāstīts Civilprocesa kodeksa 20. un 22. nodaļā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Ja Bulgārijas tiesai ir starptautiska jurisdikcija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 4., 7., 10. un 11. pantu, pieteikums Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanai ir jāiesniedz apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā ir mirušās personas pēdējā pastāvīgā adrese vai, ja tādas nav — mirušās personas pēdējā adrese Bulgārijā. Gadījumā, ja adreses Bulgārijā nav, pieteikums ir jāiesniedz Sofijas apgabaltiesā (Civilprocesa kodeksa 627.f panta 1. punkts).

Vietējās jurisdikcijas apgabaltiesu iespējams atrast, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo meklētājprogrammu.

Neviena cita iestāde nav pilnvarota izsniegt Eiropas mantošanas apliecību.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības par Eiropas mantošanas apliecību vai tās izsniegšanas atteikumu var iesniegt attiecīgajā provinces tiesā mēneša laikā pēc dokumenta izsniegšanas. Ja izsniegtā Eiropas mantošanas apliecība ir neprecīza vai atteikums izsniegt apliecību ir nepamatots, tiesa pilnībā vai daļēji atceļ lēmumu un lietu kopā ar saistošām norādēm atgriež pirmās instances tiesā. (Civilprocesa kodeksa 627.f panta 3. punkts)

Lēmumus attiecībā uz prasību labot, grozīt vai atsaukt Eiropas mantošanas apliecību divu mēnešu laikā pēc dokumenta izsniegšanas datuma apelācijas kārtībā var izskatīt attiecīgajā provinces tiesā. Ja izsniegtā Eiropas mantošanas apliecība ir neprecīza vai atteikums to labot, grozīt vai atsaukt ir nepamatots, tiesa pilnībā vai daļēji atceļ lēmumu un lietu kopā ar saistošām norādēm atgriež pirmās instances tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.g panta 1. punkts).

Apgabaltiesas lēmumu par Eiropas mantošanas apliecības spēkā esamības atcelšanu nedēļas laikā var pārsūdzēt provinces tiesā (Civilprocesa kodeksa 627.h pants).

Jautājumus, uz kuriem neattiecas Regula (ES) Nr. 650/2012 vai noteikumi, kas saskaņā ar Civilprocesa kodeksu ir īpaši paredzēti attiecībā uz Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas procedūru, reglamentē vispārējie noteikumi, kas ir piemērojami bezstrīdus tiesvedībai (Civilprocesa kodeksa 49. nodaļa).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Bulgārijā 3. panta 2. punktā noteiktajai tiesas definīcijai atbilst tikai tiesas.

Lapa atjaunināta: 14/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Čehija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Saskaņā ar Regulas 45. panta 1. punktu pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu tiek izskatīti okresní soud [apgabaltiesā] (Prāgā — obvodní soud, Brno — Městský soud).

Pārsūdzības par lēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 50. panta 2. punktu tiek izskatītas krajský soud [reģionālajā tiesā] (Prāgā — Městský soud). Pārsūdzības ir jāiesniedz tiesā, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Drīkst izmantot tikai šādas ārkārtas pārsūdzības procedūras:

žaloba pro zmatečnost [prasība par atcelšanu]

žaloba na obnovu řízení [prasība par tiesvedības atsākšanu]

dovolání [pārskatīšana apelācijas kārtībā]

Visas iepriekš uzskaitītās ārkārtas pārsūdzības procedūras ir jāierosina tiesā, kas pirmās instances līmenī pieņēma lēmumu lietā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību drīkst izsniegt tikai tiesa. Ja ir sākta tiesvedība mantojuma lietā, apliecību izsniedz par šo tiesvedību atbildīgās tiesas pilnvarotais atbilstīgi Likuma Nr. 292/2013 par īpašām tiesvedības procedūrām 100. panta 1. punktam.

Ja pēc tiesvedības mantojuma lietā noslēguma Eiropas mantošanas apliecība ir jālabo, jāgroza vai jāatsauc, to nevar veikt notārs, kas rīkojas kā tiesas pilnvarotais, jo tā pilnvaras vairs nav spēkā un viņš vairs nav tiesas pilnvarotais.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Krajský soud [reģionālā tiesa] (Pragā — Městský soud) pieņem lēmumus par pārsūdzības procedūrām, kas ir iesniegtas notāram, kurš rīkojas kā tiesas pilnvarotais, vai okresní soud [apgabaltiesai], kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Saskaņā ar Likuma Nr. 292/2013 par īpašām tiesvedības procedūrām 100. panta 1. punktu pirmās instances tiesas lēmumu tiesvedībā par mantojumu izpildi notārs, kas rīkojas kā tiesas pilnvarotais, ja vien nav noteikts citādi.

Lapa atjaunināta: 08/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Vācija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

–          Apgabaltiesa (Landgericht)

–          Augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht)

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Turpmākā pārsūdzība

–          Augstākā federālā tiesa (BundesgerichtshofBGH)

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

  • Vietējā tiesa (Amtsgericht)
  • Bādene–Virtemberga: Amtsnotariat

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

–          Augstākā apgabaltiesa (Oberlandesgericht)

Apelācijas sūdzība jāiesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad persona, kura ir tiesīga iesniegt apelācijas sūdzību, tiek informēta par lēmumu.

Ja personas pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, šo termiņu pagarina līdz diviem mēnešiem.

Apelācijas sūdzība jāiesniedz rakstveidā vai kā mutisku paziņojumu, ko tiesā reģistrē rakstveidā, un tajā var būt izvirzīti gan tiesību, gan faktu jautājumi.

Apelācijas sūdzību automātiski pārsūta Augstākajai apgabaltiesai.

Augstākā apgabaltiesa var izspriest lietu pati vai nodot to atpakaļ zemākās instances tiesai, dodot tai rīkojumu lietu izspriest, ņemot vērā Augstākās apgabaltiesas atzinumu.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nav piemērojams

Lapa atjaunināta: 22/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Igaunija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Igaunijā apriņķa tiesas ir pilnvarotas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 45. panta 1. punktu. Igaunijā ir četras apriņķa tiesas: Harju, Pērnavas, Tartu un Viru apgabaltiesa. Apriņķa tiesu kontaktinformācija ir pieejama tiesu tīmekļa vietnē.

Igaunijā apgabaltiesas ir pilnvarotas izskatīt pārsūdzības par lēmumiem attiecībā uz pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar regulas 50. panta 2. punktu. Igaunijā ir divas apgabaltiesas: Tallinas apgabaltiesa un Tartu apgabaltiesa. Apgabaltiesu kontaktinformācija ir pieejama tiesu tīmekļa vietnē.

Pārsūdzības apgabaltiesās tiek iesniegtas ar tās apriņķa tiesas starpniecību, kuras lēmums ar pārsūdzību tiek apstrīdēts.

Tallinas apgabaltiesa kā otrās instances tiesa pieņem pārsūdzības par Harju un Pērnavas apriņķa tiesu lēmumiem. Tartu apgabaltiesa kā otrās instances tiesa pieņem pārsūdzības par Tartu un Viru apriņķa tiesu lēmumiem.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Igaunijā šāda tiesvedība ir Augstākās tiesas jurisdikcijā. Apgabaltiesas lēmumus var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību Augstākajā tiesā. Lēmuma pārsūdzību drīkst pamatot tikai ar faktu, ka, pieņemot lēmumu, apgabaltiesa ir nepareizi piemērojusi materiālo tiesību normas vai būtiski pārkāpusi procesuālās tiesību normas un ka tā rezultātā varēja tikt pieņemts nepareizs tiesas lēmums.

Kontaktinformācija ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Igaunijā Eiropas mantošanas apliecības izsniedz notāri atbilstīgi regulas 64. pantam. Visu Igaunijā pilnvaroto notāru atjaunināta kontaktinformācija ir pieejama Notāru kameras tīmekļa vietnē vai ar funkcijas Atrast notāru starpniecību.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Igaunijā šāda tiesvedība ir apriņķa tiesu jurisdikcijā.

Lai apstrīdētu notāra izsniegtu Eiropas mantošanas apliecību, jāiesniedz lūgumraksts apriņķa tiesā, kuras jurisdikcijā ir notārs, kurš izsniedza attiecīgo Eiropas mantošanas apliecību. Apriņķa tiesa pieņems tiesas lēmumu par lūgumrakstu.

Apriņķa tiesas lēmumu var apstrīdēt apgabaltiesā, un apgabaltiesas lēmumu par lūgumrakstu savukārt var apstrīdēt Augstākajā tiesā.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Igaunijā šādu iestāžu nav.

Lapa atjaunināta: 31/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Grieķija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Iestāde, kas atbild par pieteikumu par izpildāmības pasludināšanu izskatīšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā [Μονομελές Πρωτοδικείο] rajonā, kurā atrodas tās puses domicils, pret kuru ir vērsta izpilde; ja šai puse nav domicila, tad rajonā, kurā atrodas tās dzīvesvieta. Ja šai pusei nav dzīvesvietas, tad minēto pieteikumu izskata valsts galvaspilsētas pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā (Civilprocesa kodeksa 905. panta 1. punkts).

Tiesa, kas ir pilnvarota izskatīt pārsūdzības par lēmumiem, kas ir pieņemti saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir attiecīgā apelācijas tiesa viena tiesneša sastāvā [Μονομελές Εφετείο], kurai ir pakļauta pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā, kas izskatīja pieteikumu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā tiesa [Άρειος Πάγος] ir tiesa, kurā var apstrīdēt apelācijas lēmumu, kā minēts 51. pantā (apelācijas tiesa viena tiesneša sastāvā).

Izpildāmību pasludina pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā ex parte procesā (Civilprocesa kodeksa 740.–781. pants).

Pārsūdzības par iepriekšminēto apelācijas tiesas viena tiesneša sastāvā [sic] lēmumu izskata apelācijas tiesā viena tiesneša sastāvā pēc sacīkstes principa.

Lēmumu var atcelt, pamatojoties uz Civilprocesa kodeksa 559. pantu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Tā apgabala civiltiesa [Ειρηνοδικείο], kurā nāves brīdī atradās mirušās personas domicils; ja mirušajai personai nav domicila, tad tā apgabala civiltiesa, kurā atradās minētās personas dzīvesvieta. Ja mirušajai personai nebija dzīvesvietas, tad valsts galvaspilsētas apgabala civiltiesa (Civilprocesa kodeksa 30. un 810. pants).

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

A. Lēmumu, kas paredz mantojuma apliecības izsniegšanu saskaņā ar regulas 72. panta 2. punktu, var apstrīdēt, iesniedzot pārsūdzību pirmās instances vairāku locekļu tiesā [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] apgabalā, kuram pieder apgabala civiltiesa (824. panta 1. punkts kopā ar Civilprocesa kodeksa 18. pantu).

B. Lēmumu, kas paredz apliecības atcelšanu, tās pasludināšanu par nederīgu, grozīšanu vai anulēšanu, var apstrīdēt atbilstīgi regulas 71. pantam un 73. panta 1. punkta a) apakšpunktam tikai tiesvedībā pēc trešo personu pieteikuma mantojuma jautājumu tiesā, kas ir tā apgabala civiltiesa [Ειρηνοδικείο], kurā nāves brīdī atradās mirušās personas domicils; ja mirušajai personai nav domicila, tad tā apgabala civiltiesa, kurā atradās minētās personas dzīvesvieta. Ja mirušajai personai nebija dzīvesvietas, tad valsts galvaspilsētas apgabala civiltiesa (Civilprocesa kodeksa 823. un 824. pants kopā ar Civilkodeksa 1965. pantu).

Informāciju par pārsūdzības procedūru (kā minēts iepriekš A punktā) skatīt Civilprocesa kodeksa 495.–500. pantā, kā arī 511.–537. pantā).

Informāciju par tiesvedībā pēc trešo personu pieteikuma (kā minēts iepriekš B punktā) skatīt Civilprocesa kodeksa 483.–590. pantā).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Mantošanas jomā kompetentie juristi ir notāri.

Notāri darbojas tiesu iestādes kontrolē (prokurors pirmās instances tiesā — Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Notāri ir valsts amatpersonas, kas nesaņem atalgojumu un kas ir pilnvarotas sagatavot autentiskus dokumentus, kuri ir derīgi kā publiski dokumenti un kuri rada priekšrocības tādējādi, ka tiem ir lielāks pierādījuma spēks, neapstrīdams datums un tie ir izpildāmi.

Notāri, veicot savus pienākumus tiesību aktu piemērošanā, vienlaicīgi aizsargā valsts un pušu intereses, un kā juristi ar augstāko akadēmisko izglītību, rīkojoties neitrāli, nodrošina juridisko noteiktību iesaistītajām pusēm un novērš iespējamu tiesvedību.

Šīs notāru darbības un to sastādīto aktu un dokumentu pazīmes nozīmē, ka notāri sniedz aktīvu un efektīvu ieguldījumu preventīvā tiesiskuma nodrošināšanā, nodrošinot visu pušu, kas pie tiem vēršas, interešu aizsardzību.

Lapa atjaunināta: 11/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Spānija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Jurisdikcija izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu ir pirmās instances tiesai (Juzgado de Primera Instancia) tās puses domicila vietā, uz kuru attiecas atzīšanas vai izpildes pieprasījums, vai arī izpildes vietā, kurā piemērojams spriedums.

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 2. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) otrajā nobeiguma noteikumā.

Nolēmumus var pārsūdzēt. Jurisdikcija izskatīt pārsūdzības ir provinces tiesai (Audiencia Provincial).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 5. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Likumā ir noteiktas šādas par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras: ārkārtas pārsūdzība saistībā ar procesuāliem pārkāpumiem (recurso extraordinario por infracción procesal) un kasācijas sūdzība (recurso de casación).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 5. punkts, kas formulēts Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Apliecību izdod tiesa vai notārs, kā kompetencē ir attiecīgā lieta.

a. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 67. pantu tiesa izdod Eiropas mantošanas apliecību ar atsevišķu rīkojumu (mediante providencia), kad ir saņemts apliecības pieteikums, kura sagatavošanai izmantota minētās regulas 65. panta 2. punktā paredzētā veidlapa.

Eiropas mantošanas apliecību var izdot tiesa, kura ir nodarbojusies vai nodarbojas ar attiecīgo mantošanas lietu. Pieteikuma iesniedzējs saņem izdotās apliecības kopiju.

b. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 650/2012 62. pantu apliecību pēc pieprasījuma izdod kompetentais notārs, kurš pasludina visu mantojumu vai tā daļu, vai tā juridiskais pārstāvis, vai attiecīgā gadījumā aizvietotājs, un apliecības sagatavošanai izmanto minētās regulas 67. pantā paredzēto veidlapu.

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 11. un 14. punkts, kas formulēti Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

a. Par tiesas izdotas Eiropas mantošanas apliecības grozīšanu, atsaukšanu vai tās neizdošanu tiesa pieņem atsevišķu nolēmumu (mediante auto), ko var apstrīdēt tikai, pieprasot pārskatīšanu (recurso de reposición) tajā pašā tiesā (en única instancia).

b. Ja notārs atsakās labot, grozīt, atsaukt vai izdot Eiropas mantošanas apliecību, var pieprasīt pārskatīšanu notāra oficiālās dzīvesvietas pirmās instances tiesā, kas šo pieprasījumu izskatīs saīsinātā mutiskā procesā (trámites del juicio verbal).

Civilprocesa likuma Nr. 1/2000 divdesmit sestā nobeiguma noteikuma 12., 13., 15. un 16. punkts, kas formulēti Likuma Nr. 29/2015 par starptautisko tiesisko sadarbību civillietās otrajā nobeiguma noteikumā.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Notāri, kas pasludina likumiskos mantiniekus, kā arī iesniedz tiesā, pārbauda, atver un notariāli apstiprina aizzīmogotus, pašrocīgi rakstītus un mutiski izteiktus testamentus un sastāda mantoto īpašumu inventāra sarakstu.

Likuma par notāriem (Ley del Notariado) 55. un 56. pants, 57.–65. pants, 67. un 68. pants, kas formulēti 2015. gada 2. jūlija Likuma Nr. 15/2015 par bezstrīdus procedūru (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) vienpadsmitajā nobeiguma noteikumā.

Lapa atjaunināta: 14/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Francija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

45. pantā minētos pieteikumus iesniedz reģionālās tiesas (tribunal de grande instance) kancelejas direktoram (Civilprocesa kodeksa (code de procédure civile) 509.‑1., 509.‑2. un 509.‑3. pants), ja tie attiecas uz tiesas lēmumu vai tiesas izlīgumu, un notāru kolēģijas (chambre des notaires) priekšsēdētājam vai tā aizvietotājam priekšsēdētāja prombūtnes vai darbnespējas gadījumā, ja tie attiecas uz autentisku dokumentu.

50. panta 2. punktā minētās pārsūdzības iesniedz reģionālās tiesas priekšsēdētājam (Civilprocesa kodeksa 509.-9. pants).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Reģionālās tiesas priekšsēdētāja gala lēmumu var apstrīdēt, tikai iesniedzot pārsūdzību par tiesību jautājumiem (pourvoi en cassation) Kasācijas tiesā (Cour de cassation).

Pamatojums pārsūdzībai par tiesību jautājumiem var būt dažāds (nolēmums, kas ir pretrunā ar likumu, ļaunprātīga varas izmantošana, jurisdikcijas trūkums, juridiskā pamata trūkums, juridiskā pamatojuma trūkums, pretrunīgi spriedumi utt.), taču katrā gadījumā tiesa pati sevi ierobežo attiecībā uz likuma piemērošanas pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka tiesa pārbauda, vai nolēmums nav pretrunā ar likumu vai tiesiskuma principu, taču nepēta lietas faktus.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību (EMS) izdod notārs.

Iestāde, kas pārrauga notāru profesiju Francijā, ir Notāru augstākā padome (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktinformācija: Saite atveras jaunā logāhttp://www.notaires.fr/fr

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzību, kas minēta 72. pantā, var iesniegt tās reģionālās tiesas priekšsēdētājam, kurai ir jurisdikcija attiecīgajā apgabalā, kurā atrodas notāra birojs (Cilvilprocesa kodeksa 1381.-4. pants).

Pieteikumu var iesniegt 15 dienu laikā pēc tam, kad ir izsniegta vai paziņota EMS apliecināta kopija vai saņemts nolēmums par EMS.

Gala lēmumu par pieteikumu pieņem reģionālās tiesas priekšsēdētājs. Pieteikuma iesniedzējs, notārs, kurš izdevis apliecību, un attiecīgos gadījumos puse, kas pieprasa Eiropas mantošanas apliecību, ja tā nav tā pati persona, kura iesniegusi pieteikumu, tiek uzklausīta vai uzaicināta uz nopratināšanu. Notārs tiek informēts par nolēmumu.

Ja reģionālās tiesas priekšsēdētājs uzdod apliecības izdošanu, labošanu vai grozīšanu, viņš var veikt visas nepieciešamās darbības vai pieprasīt to darīt notāram.

Ja tiesas priekšsēdētājs uzdod atcelt Eiropas mantošanas apliecību vai apturēt tās spēkā esamību, notārs nekavējoties informē visas personas, kurām ir izsniegtas apliecinātas kopijas. Laikā, kad tās spēkā esamība ir apturēta, apliecības kopijas nevar izsniegt.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Neattiecas

Lapa atjaunināta: 08/05/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Horvātija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetento pilsētas tiesu nosaukumi un kontaktinformācija ir atrodami tiesu datu bāzē kas pieejama Eiropas e-tiesiskuma portālā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pirmās instances tiesas nolēmumi ir pārsūdzami (vai protests pret notāra lēmumu iesniedzams) piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad nolēmums izsniegts.

Pamatojoties uz iesniegto pārsūdzību, pirmās instances tiesa var patstāvīgi grozīt pārsūdzēto nolēmumu, pieņemot jaunu nolēmumu. Ja pirmās instances tiesa savu nolēmumu negroza, tā pārsūdzību nodod izskatīšanai otrās instances tiesā (kura var lemt arī par novēlotas pārsūdzības izskatīšanu, ja tas neskar citu pušu tiesības).

Jāņem vērā, ka jebkura persona ar leģitīmām interesēm var civilprasības ceļā prasīt jebkādas mantošanas nolēmumā konstatētas kļūdas, ja vien attiecībā uz šo personu mantošanas nolēmums nav galīgi saistošs (Mantošanas likuma 232. pants).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Saskaņā ar Mantošanas likumu Eiropas mantošanas apliecības var izsniegt pilsētu tiesas un notāri tiesas norīkojumā.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Likuma par Regulas (ES) Nr. 650/2012 īstenošanu 7. pantā paredzēts, ka pret notāra izsniegtu Eiropas mantošanas apliecību (turpmāk - “apliecība”) var iesniegt protestu. Protestu izskata pilsētas tiesa. Minētajā likumā turklāt paredzēta iespēja pārsūdzēt pilsētas tiesas izsniegtu apliecību vai pilsētas tiesas lēmumu, ar kuru tiek atļauts vai atteikts izsniegt apliecību. Pārsūdzību izskata rajona tiesa.

Apliecību pēc savas iniciatīvas vai jebkuras puses, kam ir leģitīmas intereses, pieteikuma var labot, grozīt vai atcelt pilsētas tiesa vai notārs, kas apliecību izsniedza. Likuma par Regulas (ES) Nr. 650/2012 īstenošanu 9. pantā paredzēts, ka pret notāra lēmumu par apliecības labojumu, grozījumiem vai atcelšanu var iesniegt protestu. Protestu izskata pilsētas tiesa. Minētajā likumā turklāt paredzēta iespēja pārsūdzēt pilsētas tiesas lēmumu par apliecības labojumu, grozījumiem vai atcelšanu. Pārsūdzību izskata rajona tiesa.

Pieteikumu par apliecības spēka apturēšanu Regulas (ES) Nr. 650/2012 73. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē izskata pilsētas tiesa vai notārs, kura(-s) izskatīšanā ir jautājums par apliecības grozījumiem vai atcelšanu. Pret notāra lēmumu par apliecības spēka apturēšanu var iesniegt protestu, ko izskata pilsētas tiesa. Pret pilsētas tiesas lēmumu par apliecības spēka apturēšanu var iesniegt pārsūdzību, ko izskata rajona tiesa.

Visos iepriekšminētajos gadījumos Mantošanas likuma noteikumi par procesuālo kārtību un lēmumiem attiecībā uz protestiem pret mantošanas nolēmumiem mutatis mutandis piemēro procesuālajai kārtībai un lēmumiem attiecībā uz protestiem pret notāra lēmumiem un pilsētas tiesu nolēmumu pārsūdzībām.

Saskaņā ar Mantošanas likumu protestu pret lēmumu, ko notārs mantošanas procesā pieņēmis saskaņā ar tiesas norīkojumu, var iesniegt astoņu dienu laikā pēc dienas, kad lēmums izsniegts pusēm. Protestu iesniedz notāram, kuram tas nekavējoties jānogādā kompetentajā tiesā kopā ar attiecīgajiem lietas materiāliem. Protestu izskata viens tiesnesis. Tiesa noraida novēlotus, nepilnīgus vai nepieņemamus protestus. Kad tiesa pieņem nolēmumu attiecībā uz protestu pret notāra pieņemtu lēmumu, tā var lēmumu atstāt spēkā pilnā vai daļējā apjomā vai to atcelt. Tiesa var patstāvīgi lemt, kuru lēmuma daļu atcelt vai atstāt spēkā. Tiesas nolēmumu par notāra lēmuma atcelšanu pilnā vai daļējā apjomā nevar atsevišķi pārsūdzēt.

Mantošanas likums paredz, ka var celt pārsūdzību pret pirmās instances tiesas nolēmumu. Pārsūdzība ceļama pirmās instances tiesā piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad izsniegts pirmās instances tiesas nolēmums. Pamatojoties uz savlaicīgi celtu pārsūdzību, pirmās instances tiesa var patstāvīgi grozīt pārsūdzēto nolēmumu ar jauna nolēmuma pieņemšanu, ja tas neskar citu pušu tiesības, kas izriet no minētā nolēmuma. Ja pirmās instances tiesa savu nolēmumu negroza, tā pārsūdzību nodod izskatīšanai otrās instances tiesā neatkarīgi no tā, vai pārsūdzība celta likumā noteiktajā termiņā. Otrās instances tiesa principā izskata tikai tās pārsūdzības, kas celtas savlaicīgi. Tā tomēr var ņemt vērā arī novēloti celtas pārsūdzības, ka tas neskar citu pušu tiesības, kas izriet no minētā nolēmuma.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Horvātijā papildu kompetentajām pilsētu tiesām notāriPDF(194 Kb)hr atzīti par juridiskās profesijas pārstāvjiem, kam ir kompetence mantošanas lietās un kas īsteno tiesas funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesas iestādes pilnvarojumu vai tās pakļautībā saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un autentisku instrumentu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi.

Lapa atjaunināta: 19/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Itālija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apelācijas tiesa (corte d’appello)

Visu apelācijas tiesu kontaktinformācija ir atrodama šeit: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, klikšķinot uz “RICERCA” (“Meklēt”), tad filtrā pie norādes “TIPO UFFICIO” (“iestādes veids”) atzīmējot “Corte d’Appello” (“apelācijas tiesa”) un neņemot vērā citus aizpildāmos laukus.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā kasācijas tiesa (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italy

Tālr. (+39) 06 68831

Fakss: (+39) 06 6883423

Tīmekļa vietne: http://www.cortedicassazione.it/

Svētku diena: 29. jūnijs

Itālijā pieejamais process ir pārsūdzība kasācijas kārtībā (ricorso per cassazione).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notāri

Notāru (notai) kontaktinformācija ir pieejama šeit: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Sūdzība (reclamo) saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 739. pantu.

a)

Vietējā tiesa (tribunale) pēc notāra dzīvesvietas, kura lemj trīs tiesnešu kolēģijas sastāvā (in composizione collegiale).

b)

Visu vietējo tiesu (tribunali) kontaktinformācija ir atrodama šeit: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp , klikšķinot uz “RICERCA” (“Meklēt”), tad filtrā pie norādes “TIPO UFFICIO” (“iestādes veids”) atzīmējot “Tribunale” (“vietējā tiesa”) un neņemot vērā citus aizpildāmos laukus.

c)

Sūdzību saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 739. pantu ceļ, iesniedzot prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā, kas prasību izskata paātrinātā kārtībā slēgtā sēdē (in camera di consiglio). Sūdzība ir jāiesniedz desmit dienu laikā, kopš saņemts oficiāls paziņojums par izdevējiestādes lēmumu (comunicazione - kad tas attiecas uz vienu pusi, vai notificazione, kad tas attiecas uz vairāk nekā vienu pusi).

Lapa atjaunināta: 12/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Kipra

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentās tiesas ir rajona tiesas.

  • Nikosijas rajona tiesa

Adrese: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Tālrunis: (+357) 22865518

Fakss: (+357) 22304212/22805330

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limasolas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Tālrunis: (+357) 25806100/25806128

Fakss: (+357) 25305311

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakas rajona tiesa

Adrese: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca P.O. Box 40107, Cyprus

Tālrunis: (+357) 24802721

Fakss: (+357) 24802800

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafosas rajona tiesa

Adrese: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Tālrunis: (+357) 26802601

Fakss: (+357) 26306395

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustas rajona tiesa

Adrese: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Tālrunis: (+357) 23730950/23742075

Fakss: (+357) 23741904

E-pasts: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pārsūdzības gadījumā Kipras tiesību akti neparedz procedūru Augstākās tiesas (Anótato Dikastírio) nolēmuma apstrīdēšanai.

Tomēr, ja lēmums, ar ko pasludina izpildāmību, tiek apstrīdēts, iesniedzot pieteikumu par prerogatīvu izpildrakstu (pronomiakó éntalma), ko izskata Augstākās tiesas tiesnesis, var iesniegt pārsūdzību (éfesi) par tiesneša lēmumu — kā to var darīt civillietās.

Jebkurā gadījumā — ja tiek apgalvots, ka ir pārkāptas cilvēktiesības, var iesniegt individuālu prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Strasbūrā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestāde, kas izsniedz Eiropas mantošanas apliecību, ir rajona tiesa (Eparchiakó Dikastírio) ar vietējo jurisdikciju, kā minēts iepriekš attiecībā uz pieteikumu par izpildāmības deklarāciju.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Lēmumu, ko attiecībā uz apliecību ir pieņēmusi izsniedzēja iestāde, t.i., rajona tiesa, var pārsūdzēt Augstākajā tiesā saskaņā ar Civilprocesa noteikumiem (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Izņēmuma kārtā Augstākā tiesa var atļaut iesniegt prerogatīvu izpildrakstu — tādā gadījumā piemēro iepriekš minētos noteikumus.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Vienīgā iestāde, kas pilda tiesu iestādes funkcijas vai rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai darbojas tiesu iestādes kontrolē, saskaņā ar Īpašumu pārvaldes likuma 189. sadaļu ir katras rajona tiesas reģistrs (protokollitís). Taču, tā kā nav izpildīti regulas 3. panta 2. punktā minētie šo kompetenču īstenošanas nosacījumi, reģistrs netiek uzskatīts par "tiesu" regulas izpratnē.

Ņemot vērā jēdziena "nolēmums" nozīmi atbilstoši regulas 3. panta 1. punkta g) apakšpunktam, vienīgā reģistra kompetence, kas atbilst visiem regulas 3. panta 2. punkta nosacījumiem, ir pieteikumu un tiesvedības saistībā ar mantošanu izmaksu noteikšana kopumā, tādējādi, īstenojot šo kompetenci, reģistrs atbilst jēdziena "tiesa" nozīmei atbilstoši regulai.

Lapa atjaunināta: 08/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Latvija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Ārvalsts tiesas nolēmumu, kurš ir izpildāms tā pieņemšanas valstī, pēc tā atzīšanas izpilda šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Attiecībā uz sprieduma izpildes pasludināšanas kārtību, kas paredzēta [..] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi, piemērojami Civilprocesa likuma 77.nodaļas noteikumi par ārvalstu tiesas nolēmumu atzīšanu, ciktāl to pieļauj attiecīgās konvencijas un regulu noteikumi. Līdz ar minēto kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu ir noteikta rajona (pilsētas) tiesai pēc nolēmuma izpildīšanas vietas vai arī pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, — pēc atbildētāja dzīvesvietas vai juridiskās adreses.

Par pirmās instances tiesas lēmumu ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesai, bet apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību.

Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu saraksts pieejams šeit - Saite atveras jaunā logāhttps://tiesas.lv/tiesas/saraksts

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Par pirmās instances tiesas lēmumu ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas lietā var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesai, bet apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību.

Lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Latvijā, blakus sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas, bet lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav Latvijā, — 60 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas.

Latvijas tiesu saraksts ir pieejams Saite atveras jaunā logāLatvijas tiesu portālā

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību izsniedz zvērināts notārs, ja pārrobežu mantojuma lieta ir piekritīga Latvijai saskaņā ar regulas Nr. Saite atveras jaunā logā650/2012 4., 7., 10. un 11.pantu.

Notāru saraksts pieejams Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu notāru mājaslapā

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Zvērināts notārs, kas taisījis Eiropas mantošanas apliecību, pēc ieinteresētās puses lūguma var izdarīt Eiropas mantošanas apliecībā labojumus, grozījumus vai to atsaukt saskaņā ar regulas Nr. Saite atveras jaunā logā650/2012 71.pantu, vai arī apturēt Eiropas mantošanas apliecības spēku atbilstoši šīs regulas 73.pantam.

Minētos labojumus un grozījumus un Eiropas mantošanas apliecības atsaukšanu un apturēšanu zvērināts notārs taisa notariālā akta formā un nekavējoties par to informē visas personas, kurām izdots izraksts no Eiropas mantošanas apliecības vai tās noraksts.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.650/2012 (2012.gada 4.jūlijs  par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi 3.panta 2.punktam un Notariāta likuma 324.1pantam pārrobežu mantojuma lietu vešanā zvērināts notārs piemēro šā likuma nosacījumus, ciktāl to pieļauj Eiropas Savienības tiesību normas, kas ir tieši piemērojamas Latvijā.

Mantošanas iesniegumu iesniedz Notariāta likuma 252.pantā minētajam zvērinātam notāram, bet, ja mantojuma atstājēja pēdējā deklarētā dzīvesvieta vai mantojamās mantas vai tās galvenās daļas atrašanās vieta nav zināma, mantošanas iesniegumu iesniedz jebkuram zvērinātam notāram.

Savukārt par sprieduma izpildes pasludināšanas kārtību ir atbildīgas rajona (pilsētas) tiesas.

Latvijas zvērinātu notāru saraksts pieejams Saite atveras jaunā logāLatvijas Zvērinātu notāru padomes mājaslapā.

Lapa atjaunināta: 23/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Lietuva

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Lietuvas Apelācijas tiesa (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adrese: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Viļņa, Lietuva

Tālr.: (+370 70) 663 685

Fakss: (+370 70) 663 060

E-pasts: Saite atveras jaunā logāapeliacinis@apeliacinis.lt, Saite atveras jaunā logāapeliacinis@teismas.lt

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Lietuvas Augstākā tiesa (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adrese: Gynėjų g. 6, LT-01109 Viļņa, Lietuva
Tālr.: (+370 5) 2 616 466
Fakss: (+ 370 5) 2 616 813 E-pasts: Saite atveras jaunā logālat@teismas.lt

Procedūra ir kasācijas sūdzība, kas iesniegta saskaņā ar valsts tiesību normām, kuras reglamentē tiesvedību kasācijas tiesā. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) noteikumiem kasācija ir iespējama tikai tad, ja pastāv šādi iemesli: 1) materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpums, kam ir būtiska nozīme tiesību aktu vienveidīgā interpretācijā un piemērošanā, ja šis pārkāpums var būt ietekmējis nelikumīga sprieduma/nolēmuma pieņemšanu; 2) tiesa pārsūdzētajā spriedumā/nolēmumā ir atkāpusies no Lietuvas Augstākās tiesas iedibinātās judikatūras; 3) Lietuvas Augstākās tiesas judikatūra attiecībā uz strīdīgo tiesību jautājumu nav vienveidīga. Kasācijas tiesa, nepārsniedzot kasācijas sūdzības robežas, pārbauda pārsūdzētos spriedumus un/vai nolēmumus tikai attiecībā uz tiesību aktu piemērošanu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notārs mantojuma atklāšanas vietā. Teritoriju, kas ir notāra mantošanas lietās jurisdikcijā, nosaka Lietuvas Republikas tieslietu ministrs.

Atjaunināts notāru saraksts un atjaunināta informācija par viņu kontaktinformāciju un teritoriālo kompetenci mantošanas lietās ir pieejama tiešsaistē šādā adresē Saite atveras jaunā logāhttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Rajona tiesa (apylinkės teismas) notāra darījumdarbības vietā.

Saskaņā ar Lietuvas likumu par notāra profesiju (Notariato įstatymas) ikvienai ieinteresētajai personai, kas uzskata, ka notariāla akta izpilde vai atteikšanās izpildīt notariālu aktu ir prettiesiska, ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību notāra biroja atrašanās vietas tiesā. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) apelācijas sūdzības neiesniegšana neietekmē tiesības vērsties tiesā ar prasību atlīdzināt zaudējumus, kas radušies notāra prettiesisko darbību rezultātā. Notariālo aktu pārsūdzības var iesniegt ne vēlāk kā divdesmit dienu laikā no dienas, kad apelācijas iesniedzējs uzzinājis vai kad tam vajadzēja uzzināt par apstrīdēto aktu vai atteikumu, bet ne vēlāk kā deviņdesmit dienu laikā pēc apstrīdētā akta izpildes. Lietas, kas saistītas ar notariāliem aktiem, tiks atrisinātas ar tiesas nolēmumu. Ja apelācijas sūdzība tiek apmierināta, tiesa atceļ notariālo aktu vai uzdod notāram izpildīt attiecīgo notariālo aktu. Tiesas nolēmumu, kas attiecas uz notariāliem aktiem, var pārsūdzēt apelācijas tiesā atsevišķi.

Saite atveras jaunā logāRajona tiesu kontaktinformācija

Lapa atjaunināta: 15/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Luksemburga

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentā tiesa vai iestāde

Apgabala tribunāla priekšsēdētājs (Tribunal d’arrondissement)

Adrese

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tālr. 00352 8032 141

Tiesa ar pārsūdzību izskatīšanas pilnvarām

Apelācijas tiesa civillietās (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Adrese

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kompetentā tiesa

Kāsācijas tiesa (Cour de cassation)

Adrese

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 475981 369/373

Kārtība

Pārsūdzības par tiesību normu piemērošanu (recours en cassation)

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Kompetentās iestādes

Visi notāri, kas ir Luksemburgas Lielhercogistes Notāru palātas (Chambre des Notaires) locekļi.

Informācija

Saite atveras jaunā logāhttp://www.notariat.lu

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Kompetentā tiesa

Apgabala tribunāls (Tribunal d’arrondissement)

Adrese:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tālr. 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Tālr. 00352 8032 141

Kārtība

Rakstiska procedūra

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

/

Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Ungārija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Rajona tiesa, kas atrodas reģionālās tiesas telpās; Budapeštā — Budas Centrālā rajona tiesa. Pārsūdzības izskata reģionālās tiesas vai Budapeštā — Budapeštas Reģionālā tiesa (tiesu nosaukumi un adreses).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Pārskatīšanas prasības izskata Ungārijas Augstākā tiesa pārskatīšanas procedūrā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestādes, kas ir pilnvarotas izsniegt apliecības, ir:

–      tiesas atbilstīgi 3. panta 2. punktam — rajona tiesas

–      citas tiesas, kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetence mantošanas lietās: civiltiesību notāri

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības izskata reģionālās tiesas vai Budapeštā — Budapeštas Reģionālā tiesa (tiesu nosaukumi un adreses).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Ungārijā civiltiesību notāri tiek pieskaitīti pie "citām iestādēm un tiesību speciālistiem".

Lapa atjaunināta: 24/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Malta

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Tiesa, kas ir pilnvarota izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, ir Civiltiesas Pirmais departaments. Pārsūdzības ir jāiesniedz Apelācijas tiesā.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Skatīt noteikumus par lietas atkārtotu izskatīšanu Tiesas organizācijas un civilprocesa kodeksa trešās grāmatas IV sadaļā (Maltas likumu 12. nodaļa).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestādes, kas ir kompetentas izsniegt apliecību saskaņā par 64. pantu, ir Civiltiesa (Brīvprātīgas jurisdikcijas nodaļa) un notāri, kuriem ir pilnvaras atbilstīgi Likumam par notāra profesiju un notāru arhīviem.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzība ir jāiesniedz Civiltiesas Pirmajā departamentā (Maltas likumu 12. pants) ar zvērestu apliecināta iesnieguma veidā. Pārsūdzības par Civiltiesas Pirmā departamenta pieņemtajiem lēmumiem ir jāiesniedz Aplācijas tiesā.

Lapa atjaunināta: 29/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Nīderlande

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apgabaltiesas (rechtbank) pagaidu tiesiskās aizsardzības pasākumu tiesnesis (voorzieningenrechter).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas sūdzība (beroep in cassatie) Augstākajā tiesā (Hoge Raad). Augstākā tiesa nepārbauda lietas faktus. Augstākā tiesa izskata lietas, balstoties uz faktiem, ko konstatējusi tiesa, kura izskatījusi pirmo pārsūdzību (šajā gadījumā — apgabaltiesa). Augstākā tiesa pārbauda, vai minētā tiesa ir pareizi interpretējusi un piemērojusi tiesību aktus un vai apstrīdētais nolēmums tika pietiekami un visaptveroši pamatots. Kasācijas sūdzības procedūra ir paredzēta, lai veicinātu un nodrošinātu tiesību aktu vienotību, pilnveidošanu un tiesisko aizsardzību.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Notārs (notaris). Notāru ar specializētām zināšanām kontaktinformāciju sniedz Karaliskā notāru profesionālā organizācija (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie jeb KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Tālr.: +31 70 3307111
Fakss: +31 70 3602861
E-pasts: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Adrese apmeklētājiem: Spui 184, 2511 BW Den Haag

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Apgabaltiesas apakšapgabala tiesnesis (kantonrechter). Procedūru uzsāk, iesniedzot pieteikumu. Apgabaltiesa nosūta pavēstes ieinteresētajām personām. Ieinteresētās personas pirms procesa sākuma vai procesa laikā (ar tiesneša atļauju) var iesniegt aizstāvības rakstu. Tiesas sēdes laikā tās var arī īstenot aizstāvību mutiski. Tiesas sēdes beigās tiesnesis nosaka datumu, kurā viņš pieņems nolēmumu.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nīderlandē nav tādas iestādes, kas minēta regulas 3. panta 2. punktā.

Lapa atjaunināta: 21/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Austrija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Kompetentās tiesas attiecībā uz pieteikumiem saskaņā ar 45. panta 1. punktu ir rajona tiesas (Bezirksgerichte).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem izskata augstākas instances reģionālās tiesas (Landesgericht) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kura pieņēmusi nolēmumu.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Kasācijas sūdzību (Revisionsrekurs) (ar šo tiesiskās aizsardzības līdzekli var pieprasīt pārskatīt tikai tiesību jautājumus) iesniedz Augstākajā tiesā (Obersten Gerichtshof) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kura pieņēma sākotnējo nolēmumu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību izsniedz rajona tiesa (Bezirksgericht) (tiesas komisārs (Gerichtskommissär), tas ir notārs, kurš rīkojas kā tiesu iestāde).

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Rajona tiesas tiesnesis izskata pušu sūdzības par to, ka tiesas komisāra izsniegtās mantošanas apliecības esot kļūdainas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt 14 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas dienas, iesniedzot sūdzību (Rekurs) augstākas instances reģionālajā tiesā (Landesgericht) ar tās rajona tiesas (Bezirksgericht) starpniecību, kas pieņēma sākotnējo lēmumu.

Ja tiesas komisāram ir šaubas par to, vai var izsniegt pieprasīto mantošanas apliecību, viņš iesniedz pieteikumu tiesnesim; tiesnesis lemj, vai un kā tiesas komisāram būtu jāizdod apliecība.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Austrijā nav citu iestāžu un juridisko profesiju pārstāvju 3. panta 2. punkta nozīmē.

Lapa atjaunināta: 17/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Polija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

a) Apgabaltiesa (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Apelācijas tiesa (Sąd Apelacyjny) – apelācijas sūdzību ceļ, iesniedzot tajā apgabaltiesā, kura taisījusi pārsūdzamo nolēmumu.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

a) Augstākā tiesa (Sąd Najwyższy) - apelācijas sūdzību ceļ, iesniedzot tajā apelācijas tiesā, kura taisījusi pārsūdzamo nolēmumu.

b) Adrese: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tālr.: +48 22 530 8000

c) Pārsūdzība kasācijas kārtībā – pārsūdzības ietvaros nevar apstrīdēt konstatētos faktiskos apstākļus vai pierādījumu vērtējumu.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

a) Rajona tiesa (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) Notārs

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

a)

- Ja Eiropas mantošanas apliecību izsniedza rajona tiesa, sūdzību iesniedz apgabaltiesā ar rajona tiesas starpniecību;

- ja Eiropas mantošanas apliecību izsniedza notārs, sūdzību iesniedz apgabaltiesā ar notāra starpniecību;

b)

- tiesas:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- notāri:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 14/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Portugāle

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Saskaņā ar 45. panta 1. punktu tiesas, kas ir kompetentas pieņemt lēmumus par izpildāmības pasludināšanu, ir vietējās vispārējās jurisdikcijas nodaļas (Juízos de Competência Genérica) vai vietējās civiltiesiskās jurisdikcijas nodaļas (Juízos Locais Cíveis), ja tādas ir, vai attiecīgā pirmās instances rajona tiesa (Tribunal de Comarca (1ª Instância)).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu šo lēmumu pārsūdzības izskata apelācijas tiesas (Tribunais da Relação).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Regulas 51. panta nolūkā par pārsūdzību pieņemto lēmumu var apstrīdēt, tikai iesniedzot Augstākajā tiesā (Supremo Tribunal de Justiça) pārsūdzību par sprieduma atbilstību tiesību normām (Recurso de revista).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Iestādes, kas ir pilnvarotas izsniegt Eiropas mantošanas apliecību, ir reģistri (conservadores), proti, iestādes, kas ir pilnvarotas veikt vienkāršotas mantojuma procedūras, kā noteikts 210.A–210.R pantā Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksā (Código do Registo Civil) ar tā jaunākajiem grozījumiem.

Saraksts ar reģistru birojiem (conservatórias), kuri var izsniegt Eiropas mantošanas apliecību, ir pieejams šeit: Saite atveras jaunā logāhttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Regulas 72. panta nolūkā reģistru pieņemtu lēmumu pārsūdzības izskata vietējās vispārējās jurisdikcijas nodaļas vai vietējās civiltiesiskās jurisdikcijas nodaļas, ja tādas ir, vai pirmās instances rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir attiecīgais reģistrs.

Pieteikuma iesniedzējam 15 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas ir jāiesniedz reģistra birojā tiesas tiesnesim adresēts paziņojums par pārsūdzību kopā ar dokumentiem, ko pieteikuma iesniedzējs vēlas iesniegt (286. un 288. pants Civilstāvokļa aktu reģistra kodeksā (Código do Registo Civil) ar tā jaunākajiem grozījumiem).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Regulas 3. panta 2. punkta nolūkā papildus tiesām kompetence mantošanas jautājumos ir arī notāriem, kuri veic arī tiesas funkcijas.

Notāri ir pilnvaroti sagatavot visus dokumentus inventarizācijas veikšanai un inventarizācijas procedūras nosacījumus, kā arī pēc personas nāves izsniegt mantojuma saņēmējiem mantojuma apliecības saskaņā ar inventarizācijas procedūras jauno tiesisko regulējumu, kas apstiprināts ar 2013. gada 5. marta Likumu Nr. 23/2013 un īstenots ar 2013. gada 26. augusta Izpildes rīkojumu Nr. 278/2013, izņemot gadījumus, kad puses izmanto tradicionālos likumīgos ceļus.

Lapa atjaunināta: 08/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Rumānija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Rumānijā pieteikumi par atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst tiesu jurisdikcijā (Civilprocesa kodeksa 95. panta 1. punkts un 1098. pants). Pārsūdzības par lēmumiem saistībā ar atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst apelācijas tiesu jurisdikcijā (curţi de apel) (Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 96. panta 2. punkts).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Otra pārsūdzība iesniedzama Augstākajā kasācijas tiesā (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts)

Augstās tiesas adrese: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (pasta kods: 020934).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Valsts notārs vai tiesa.

Saskaņā ar I panta 6. pantu Likumā Nr. 206/2016, ar ko papildina Valdības ārkārtas rīkojumu Nr. 119/2006 par konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami Kopienas regulu piemērošanai no Rumānijas pievienošanās ES dienas, un groza un papildina Likumu Nr. 36/1995 par notāriem un notāru profesionālo darbību:

“Eiropas mantošanas apliecību saskaņā ar Regulas Nr. 650/2012 VI nodaļu izdod pēc tādas personas pieprasījuma, kas uzskaitīta minētās regulas 63. panta 1. punktā, notārs, kurš izdevis apliecību vai kura arhīvā tā atrodas. Ja tā notāra arhīvs, kurš izdevis mantošanas apliecību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, tiek glabāts Valsts notāru kamerā, Eiropas mantošanas apliecību izdod notārs, kuru šā uzdevuma veikšanai norīkojis kameras izpildkomitejas priekšsēdētājs.” [Likuma Nr. 206/2016 3. panta 1. punkts].

Notāru vārdi un to biroju kontaktinformācija ir atrodama Rumānijas Valsts Notāru savienības tīmekļa vietnē (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): Saite atveras jaunā logāhttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Ja mantinieki, mantojuma masas apmērs un/vai mantinieku tiesību un pienākumu apjoms ir noteikti ar tiesas rīkojumu, Eiropas mantošanas apliecību izdod tiesa, kura pasludinājusi attiecīgo spriedumu.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības, kas iesniegtas saskaņā Regulas Nr. 650/2012 72. pantu, izskata tiesa, kura izdevusi, labojusi, papildinājusi vai atsaukusi Eiropas mantošanas apliecību vai kura apliecības spēku, vai attiecīgā gadījumā tiesa tajā rajonā, kurā atrodas apliecinošā notāra birojs. Par pārsūdzību pasludināto spriedumu var pārsūdzēt tikai apelācijas kārtībā [Likuma Nr. 206/2016 5. panta 1. punkts].

Pieteikumi par Eiropas mantošanas apliecības labošanu, papildināšanu un atsaukšanu ir tās izdevēja – proti, attiecīgi notāra vai tiesas kompetencē [Likuma Nr. 206/2016 I ^ 6. pants, 5. panta 1. punkts].

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 15/02/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Slovēnija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Apgabaltiesām (okrožna sodišča (daudzsk.), okrožno sodišče (viensk.)) ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu.

Apgabaltiesu saraksts ir pieejams šeit.

Apgabaltiesām ir kompetence izskatīt pārsūdzības, kas celtas pret lēmumiem par šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu.

Apgabaltiesu saraksts ir pieejams šeit.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Puse var celt pārsūdzību (pritožba) pret apgabaltiesas nolēmumu, ar ko noraidīta izpildāmības pasludināšana. Šāda pārsūdzība jāceļ 30 dienu laikā no apstrīdētā nolēmuma pasludināšanas. Pārsūdzība jāiesniedz apgabaltiesā, kas to pārsūta Slovēnijas Republikas Augstākajai tiesai (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Prasību nosūta otrai tiesvedības pusei, un tai jāsniedz atbilde 30 dienu laikā. Pārsūdzību izspriež Augstākā tiesa.

Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče RS)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana


Tālr.: (01) 366 44 44
Fakss.: (01) 366 43 01
E-pasts: urad.vsrs@sodisce.si

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Eiropas mantošanas apliecību izsniedz rajona tiesa (okrajno sodišče (viensk.), okrajna sodišča (daudzsk.)), kas izskata mantojuma lietas.

Slovēnijas rajona tiesu saraksts ir pieejams šeit.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Ikviena persona, kurai ir tiesības pieprasīt Eiropas mantošanas apliecību, var celt pārsūdzību pret šādiem nolēmumiem: tiesas nolēmums par Eiropas mantošanas apliecības pieprasījumu un nolēmums, ar ko groza vai atceļ Eiropas mantošanas apliecību. Pārsūdzība ceļama mantojuma procesa kārtībā, t.i., tajā tiesā, kura pieņēma nolēmumu par mantošanu, 30 dienu laikā no nolēmuma pasludināšanas. Pārsūdzība neaptur nolēmuma izpildi.

Tiesa, kurā ir celta pārsūdzība, var grozīt vai atcelt savu iepriekš taisīto nolēmumu tikai, taisot jaunu nolēmumu. Ja tiesa jaunu nolēmumu netaisa, tā pārsūta pārsūdzību izspriešanai augstākā tiesā (višje sodišče (viensk.), višja sodišča (daudzsk.)).

Augstāku tiesu saraksts ir pieejams šeit.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Slovēnijas Republikā tiesām ir ekskluzīva kompetence mantojuma lietās, proti, nepastāv citas iestādes vai juridisko profesiju pārstāvji Regulas 3. panta 2. punkta izpratnē, kam būtu kompetence mantojuma lietās un kas īstenotu tiesas funkcijas, rīkotos saskaņā ar tiesu iestādes pilnvaru deleģējumu vai tiesu iestādes padotībā.

Lapa atjaunināta: 06/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Slovākija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Iestādes, kas ir kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu, ir apgabaltiesas (okresné súdy).

Saskaņā ar 50. panta 2. punktu iestādes, kas ir kompetentas izskatīt pārsūdzības par lēmumiem saistībā ar pieteikumiem par izpildāmības pasludināšanu atbilstīgi 45. panta 1. punktam, ir reģionālās tiesas (krajské súdy). Pārsūdzības ir jāiesniedz apgabaltiesā (okresný súd), kuras lēmums tiek pārsūdzēts.

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Lēmumi, par kuriem tiek iesniegta pārsūdzība saskaņā ar 51. pantu, ir apstrīdami ārkārtas pārsūdzības kārtībā (dovolanie). Ārkārtas pārsūdzības (dovolanie) izskata Slovākijas Augstākā tiesa (Najvyšší súd Slovenskej republiky), un tās iesniedz apgabaltiesā (okresný súd), kas sākotnēji pieņēma lēmumu. Ārkārtas pārsūdzībai (dovolanie) nav jāattiecas tikai uz tiesību normu neatbilstībām apelācijas tiesas lēmumā.

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Izsniegt apliecību saskaņā ar 64. pantu ir kompetentas šādas iestādes:

  • tiesas iecelts notārs (notár poverený súdom) — ja tiesvedībā mantošanas lietā vēl nav pabeigta, kā arī pēc tiesvedības mantošanas lietā pabeigšanas.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Pārsūdzības procedūras saskaņā ar 72. pantu:

  • pārsūdzības var iesniegt ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc Eiropas mantošanas apliecības saņemšanas, vēršoties apgabaltiesā, kura ir iecēlusi notāru par pilnvaroto tiesvedībā mantošanas lietā. Pārsūdzībām ir atliekošs efekts. Pārsūdzības par Eiropas mantošanas apliecībām izskata apgabaltiesas (okresné súdy).

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

– Slovākijas Republikā nav citu 3. panta 2. punktam atbilstīgu iestāžu un tiesību speciālistu.

Lapa atjaunināta: 06/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Somija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Izpildāmības deklarācija:

Apgabaltiesa

Kontaktinformācija: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Pārsūdzības par apgabaltiesas lēmumiem:

Apelācijas tiesa

Kontaktinformācija: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā tiesa

Kontaktinformācija: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Regulas 51. pantā minētā pārsūdzība ir pārsūdzība Augstākajā tiesā, ja tā dod atļauju iesniegt pārsūdzību (Procesuālā kodeksa 30. nodaļas 1.–3. sadaļa).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Apliecību izsniedz:

Digitālo pakalpojumu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūra

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tālrunis: +358 29 55 390 99

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāperintotodistus@ddv.fi

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Par pārsūdzības procedūrām kompetentā tiesa:

Helsinku Administratīvā tiesa

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Klientu apkalpošanas nodaļa / Reģistrs: +358 29 56 42 069

Fakss: +358 29 56 45079

E-pasts: Saite atveras jaunā logāhelsinki.hao@oikeus.fi

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Tiesas iecelts izpildītājs

Lapa atjaunināta: 18/01/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Mantošana - Zviedrija

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Pieteikumi par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu:

– apgabaltiesa (tingsrätt)

Pārsūdzības par lēmumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

– pārsūdzību saskaņā ar 50. panta 2. punktu iesniedz tiesā, kas pasludināja lēmumu.

– apgabaltiesa (tingsrätt)

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

– apelācijas tiesa (hovrätt) un Augstākā tiesa (Högsta domstolen)

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Zviedrijas Nodokļu aģentūra (Skatteverket)

171 94 Solna

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Procedūra: Likums par tiesu jautājumiem (1996:242) (lagen om domstolsärenden) attiecas uz pārsūdzībām, izņemot gadījumus, kad Mantošanas regulā ir noteikts citādi.

Nosaukums: apgabaltiesa, apelācijas tiesa un Augstākā tiesa.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

a) Zviedrijas Nodokļu aģentūra

b) īpašuma sadalītājs (skiftesman)

c) testamenta izpildītājs (testamentsexekutor), ja tam jāveic īpašuma sadalītāja pienākumi bez īpaša norīkojuma šim nolūkam

d) īpašuma pārvaldnieks (särskild boutredningsman), ja tam jāveic īpašuma sadalītāja pienākumi bez īpaša norīkojuma šim nolūkam

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.