Mantošana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Rumānija

Ģimenes tiesības — mantošanas lietas


*jāaizpilda obligāti

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Rumānijā pieteikumi par atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst tiesu jurisdikcijā (Civilprocesa kodeksa 95. panta 1. punkts un 1098. pants). Pārsūdzības par lēmumiem saistībā ar atzīšanu un izpildāmības pasludināšanu (exequatur) ietilpst apelācijas tiesu jurisdikcijā (curţi de apel) (Likuma Nr. 134/2010 par Civilprocesa kodeksu 96. panta 2. punkts).

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Otra pārsūdzība iesniedzama Augstākajā kasācijas tiesā (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilprocesa kodeksa 97. panta 1. punkts)

Augstās tiesas adrese: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (pasta kods: 020934).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Valsts notārs (Notarul public).

Notāru vārdi un to biroju kontaktinformācija ir atrodama Rumānijas Valsts Notāru savienības tīmekļa vietnē (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Saskaņā ar tiesību akta projektu Eiropas mantošanas apliecību (certificatul european de moștenitor) pēc pieprasījuma izsniedz valsts notārs, kurš izsniedzis mantošanas apliecību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem. Pārsūdzēt var apliecības izsniegšanu un atteikšanos to izsniegt. Strīdu izskata apgabaltiesa (judecătorie), kā jurisdikcijā darbojas notārs, kurš izsniedzis sākotnējo apliecību saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem. Lēmumu var pārsūdzēt vienu reizi. Pārsūdzības procesa laikā tiesa var pieņemt rīkojumu par Eiropas mantojuma apliecības spēkā esamības apturēšanu.

Par Eiropas mantošanas apliecības labošanu, grozīšanu vai atsaukšanu ir atbildīgs notārs, kas šo apliecību izsniedzis. Šādas labošanas, grozīšanas vai atsaukšanas gadījumā valsts notāram ir jāinformē visas personas, kurām tika izsniegtas apliecības kopijas. Eiropas mantošanas apliecības labošanu, grozīšanu vai atsaukšanu var pārsūdzēt. Strīdu izskata apgabaltiesa, kā jurisdikcijā darbojas notārs, kurš izsniedzis, labojis, grozījis vai atsaucis sākotnējo apliecību. Lēmumu var pārsūdzēt vienu reizi.

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 26/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu