Paveldėjimas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Rumunija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Rumunijoje prašymai dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso teismų jurisdikcijai (Civilinio proceso kodekso 95 straipsnio 1 dalis ir 1098 straipsnis). Apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl teismo sprendimo pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu (egzekvatūros) priklauso apeliacinių teismų (curţi de apel) jurisdikcijai (Įstatymo Nr. 134/2010 dėl civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 2 dalis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Antrasis apeliacinis skundas teikiamas Aukščiausiajam kasaciniam ir teisingumo teismui (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (Civilinio proceso kodekso 97 straipsnio 1 dalis)

Aukščiausiojo teismo adresas: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bukareštas (pašto kodas 020934).

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Valstybės notaras (Notarul public)

Notarų vardai ir pavardės bei notarų biurų kontaktiniai duomenys pateikti Rumunijos nacionalinės valstybės notarų sąjungos (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România) interneto svetainėje http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Vadovaujantis įstatymo projektu, Europos paveldėjimo pažymėjimą (certificatul european de moștenitor) gavęs prašymą išduoda valstybės notaras, kuris išdavė paveldėjimo pažymėjimą pagal Rumunijos įstatymus. Galima teikti apeliacinį skundą dėl pažymėjimo išdavimo ir dėl atsisakymo jį išduoti. Ginčą sprendžia apylinkės teismas (judecătorie), kurio jurisdikcijai priklauso notaras, kuris išdavė pažymėjimo originalą pagal Rumunijos įstatymus. Sprendimą galima apskųsti vieną kartą. Apeliacinės procedūros metu teismas gali nurodyti sustabdyti Europos paveldėjimo pažymėjimo galiojimą.

Už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą atsako jį išdavęs notaras. Ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo atveju valstybės notaras turi apie tai pranešti visiems asmenims, kuriems buvo išduotos pažymėjimo kopijos. Galima teikti apeliacinį skundą dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Ginčą sprendžia apylinkės teismas, kurio jurisdikcijai priklauso notaras, kuris išdavė ištaisytą, pakeistą ar panaikintą pažymėjimą. Sprendimą galima apskųsti vieną kartą.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 26/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma