Paveldėjimas

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


*būtina nurodyti

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

45 straipsnyje nurodyti prašymai teikiami apygardos teismo (tribunal de grande instance) kanceliarijos tarnybos (services de greffe judiciaire) direktoriui (Civilinio proceso kodekso 509-1 ir 509-2 straipsniai), jei jie yra susiję su teismo sprendimu, o jei jie yra susiję su autentišku dokumentu – notarų rūmų (chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti savo pareigų (Civilinio proceso kodekso 509-3 straipsnis).

Teisminė institucija, kuriai teikiami 50 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai, yra apygardos teismo pirmininkas (Civilinio proceso kodekso 509-9 straipsnis).

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apygardos teismo pirmininko priimtas galutinis sprendimas gali būti skundžiamas tik kasacine tvarka (pourvoi en cassation).

Kasacinio skundo priežastys gali skirtis (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir pan.), tačiau visais atvejais teismas tik peržiūri teisės taikymą. Tai reiškia, kad teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduoda notaras (Civilio proceso kodekso 1381-1 straipsnis).

Aukščiausioji notarų taryba (Conseil supérieur du notariat) yra notarus Prancūzijoje prižiūrintis organas.

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktiniai duomenys http://www.notaires.fr/fr

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

72 straipsnyje nurodytus skundus galima teikti apygardos teismo, kurio jurisdikcijai priklauso teritorija, kurioje yra įsikūręs notaro biuras, pirmininkui (Civilinio proceso kodekso 1381-4 straipsnis).

Skundas gali būti teikiamas per penkiolika dienų po to kai išduodama Europos paveldėjimo pažymėjimo patvirtinta kopija ar apie ją pranešta arba gautas sprendimas dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo.

Apygardos teismo pirmininkas priima galutinį sprendimą dėl prašymo. Prašymą pateikęs asmuo, pažymėjimą išdavęs notaras ir, kai taikoma, Europos paveldėjimo pažymėjimo prašanti šalis, jei ji nėra prašymą pateikęs asmuo, yra išklausomi arba iškviečiami. Notarui pranešama apie sprendimą.

Jei apygardos teismo pirmininkas priima sprendimą pažymėjimą išduoti, ištaisyti arba pakeisti, jis gali imtis būtinų veiksmų arba jų imtis nurodyti notarui.

Jei teismo pirmininkas priima sprendimą Europos paveldėjimo pažymėjimą panaikinti arba sustabdyti jo galiojimą, notaras nedelsdamas apie tai praneša visiems asmenims, kuriems buvo išduotos patvirtintos pažymėjimo kopijos. Pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu negali būti išduotos jo kopijos.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 30/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma