Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark, Ireland and the United Kingdom.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/12/2018

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Nasljeđivanje - Belgija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

Žalbe na odluke o takvim zahtjevima:

– za podnošenje prigovora: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

– za podnošenje žalbe: Žalbeni sud (la Cour d'appel)

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Kasacijski sud ocjenjuje zakonitost presuda. Taj sud ne daje mišljenje o predmetu. Podnošenje kasacijske žalbe posebni je postupak. Kasacijski sud provjerava samo krši li se „krajnjom”odlukom ili presudom (to jest nakon što su se iscrpila uobičajena pravna sredstva, posebno žalba i prigovor) zakon ili pravilo nacionalnog prava. Ako je to slučaj, Kasacijski sud poništit će spornu odluku i uputiti predmet drugom nadležnom tijelu. To će nadležno tijelo morati ponovno odlučiti o meritumu predmeta (vraćanje predmeta nakon žalbe).

Cour de cassation (Kasacijski sud)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna su tijela za izdavanje potvrda na temelju članka 64. javni bilježnici.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zakonom od 13. srpnja 2013. osnovan je Obiteljski sud kao odjel prvostupanjskog suda. Novim se zakonom uvodi pokretanje postupka na zahtjev u svrhu pojednostavnjenja i snižavanja troškova povezanih sa sudskim postupcima. Međutim, u brojnim je slučajevima pokretanje postupka uručivanjem sudskog poziva drugoj stranci i dalje moguće, čime se tužitelju omogućuje preciznije određivanje datuma na koji će se predmet uputiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 10/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Bugarska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u drugoj državi članici Europske unije podnosi se pokrajinskom sudu na čijem je području stalna adresa ili sjedište dužnika ili mjesto izvršenja (članak 627. točka (e) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem dostupne tražilice.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalba na odluku prvostupanjskog suda podnosi se Žalbenom sudu u Sofiji (članak 627. točka (e) podtočka 6. prva alineja Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku Žalbenog suda u Sofiji podnosi se Vrhovnom kasacijskom sudu (članak 627. točka (e) podtočka 6. druga alineja Zakona o parničnom postupku).

Odredbe nacionalnog građanskog prava o takvim žalbenim postupcima i daljnjim žalbama sadržane su u poglavljima 20. i 22. Zakona o parničnom postupku.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Ako je u skladu s člancima 4., 7. 10. i 11. Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan bugarski sud, zahtjev za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se okružnom sudu na čijem je području posljednja stalna adresa preminule osobe ili, ako nema stalne adrese, njezina posljednja adresa u Bugarskoj. Ako ne postoji adresa u Bugarskoj, zahtjev se podnosi okružnom sudu u Sofiji (članak 627. točka (f) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Okružni sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem internetske tražilice.

Ni jedno drugo tijelo nije nadležno za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Žalbe na Europsku potvrdu o nasljeđivanju ili na odluku o odbijanju izdavanja te potvrde podnose se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od mjesec dana od datuma dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju izdavanja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (f) podtočka 3. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluke koje se donose u vezi sa zahtjevom za ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od dva tjedna od dana dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju ispravka, izmjene ili povlačenja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (g) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku o poništenju valjanosti Europske potvrde o nasljeđivanju koju je izdao okružni sud podnosi se pokrajinskom sudu u roku od tjedan dana (članak 627. točka (h) Zakona o parničnom postupku).

Pitanja koja nisu uređena Uredbom (EU) br. 650/2012 ili pravilima posebno utvrđenima Zakonom o parničnom postupku u vezi s postupkom izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju obuhvaćena su općim propisima koji su primjenjivi na izvanparnične postupke (poglavlje 49. Zakona o parničnom postupku).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Bugarskoj samo sami sudovi odgovaraju definiciji „suda“ iz članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 11/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Njemačka

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Regionalni sud (Landgericht)

– viši regionalni sud (Oberlandesgericht).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Daljnja žalba

– Savezni vrhovni sud [Bundesgerichtshof – BGH].

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

  • Okružni sud (Amtsgericht)
  • u Baden-Wurttembergu: javni bilježnik (Amtsnotariat).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

– Viši regionalni sud (Oberlandesgericht)

Žalba se podnosi u roku od jednog mjeseca od datuma kada je osoba koja ima pravo žalbe obaviještena o odluci.

Ako osoba ima uobičajeno boravište u inozemstvu, rok se produljuje na dva mjeseca.

Žalba se podnosi u pisanom obliku ili u obliku pisanog zapisa usmene izjave dane na sudu te se u njoj mogu postaviti i pravna i činjenična pitanja.

Žalba se automatski prosljeđuje višem regionalnom sudu.

Viši regionalni sud može o predmetu odlučiti sam ili ga vratiti nižem sudu s uputom da treba odlučiti prema mišljenju višeg regionalnog suda.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Estonija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Estoniji sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe su okružni sudovi. Postoje četiri okružna suda: sudovi u Harju, Pärnu, Tartu i Viru. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na njihovim internetskim stranicama.

U Estoniji sudovi nadležni za obradu žalbi na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe su pokrajinski sudovi. Postoje dva pokrajinska suda: Pokrajinski sud u Tallinnu i Pokrajinski sud u Tartu. Podaci za kontakt pokrajinskih sudova dostupni su na njihovim internetskim stranicama.

Žalbe se pokrajinskim sudovima podnose preko okružnog suda čija se odluka osporava.

Kao drugostupanjski sud, Pokrajinski sud u Tallinnu razmatra žalbe protiv odluka okružnih sudova u Harju i Pärnu. Kao drugostupanjski sud, Pokrajinski sud u Tartu razmatra žalbe protiv odluka okružnih sudova u Tartu i Virnu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Za te je postupke u Estoniji nadležan Vrhovni sud. Žalba protiv odluke može se temeljiti isključivo na činjenici da je pokrajinski sud pri donošenju odluke pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog prava ili teško prekršio neku odredbu postupovnog prava i ta je činjenica mogla dovesti do pogrešne sudske odluke.

Podaci za kontakt dostupni su na internetskim stranicama Vrhovnog suda.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europske potvrde o nasljeđivanju u Estoniji izdaju javni bilježnici, u skladu s člankom 64. Uredbe. Ažurirani podaci za kontakt svih estonskih javnih bilježnika dostupni su na internetskim stranicama Javnobilježničke komore, a možete ih pronaći i koristeći se tražilicom Pronađi bilježnika.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Ti su postupci u Estoniji u nadležnosti okružnih sudova.

Europska potvrda o nasljeđivanju koju je izdao javni bilježnik osporava se podnošenjem tužbenog zahtjeva okružnom sudu na čijem je području nadležnosti javni bilježnik koji je izdao Europsku potvrdu o nasljeđivanju. Okružni sud donosi sudsku odluku o tužbenom zahtjevu.

Žalba protiv odluke okružnog suda podnosi se pokrajinskog sudu, a žalba protiv odluke pokrajinskog suda podnosi se Vrhovnom sudu.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Estoniji ne postoje takva tijela.

Posljednji put ažurirano: 15/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Grčka

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sud nadležan za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. jednočlani je prvostupanjski sud[Μονομελές Πρωτοδικείο] okruga u kojem stranka protiv koje se zahtijeva izvršenje ima prebivalište ili boravište, ako nema prebivalište. Ako nema boravište, o predmetu odlučuje jednočlani prvostupanjski sud u glavnom gradu (članak 905. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Sud nadležan za razmatranje žalbi protiv odluka donesenih u skladu s člankom 45. stavkom 1. nadležni je jednočlani žalbeni sud [Μονομελές Εφετείο] na čijem je području nadležnosti predmetni jednočlani prvostupanjski sud.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluka o žalbi iz članka 51. (jednočlani žalbeni sud) može se osporavati na Vrhovnom sudu [Άρειος Πάγος].

Jednočlani prvostupanjski sud proglašava izvršivost u ex parte postupcima (članci od 740. do 781. Zakona o parničnom postupku).

Žalbe koje se podnose jednočlanom žalbenom sudu protiv navedene odluke jednočlanog žalbenog suda razmatraju se u kontradiktornom postupku (članak 524. Zakona o parničnom postupku).

Odluka se može poništiti iz razloga navedenih u članku 559. Zakona o parničnom postupku.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Okružni građanski sud [Ειρηνοδικείο] okruga u kojem je preminula osoba u trenutku smrti imala prebivalište ili boravište, ako nije imala prebivalište. Ako nije imala boravište, o predmetu odlučuje jednočlani prvostupanjski sud u glavnom gradu (članci 30. i 810. Zakona o parničnom postupku).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

A. – Odluka kojom se određuje izdavanje potvrde o nasljeđivanju u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe može se osporavati podnošenjem žalbe višečlanom prvostupanjskom sudu [Πολυμελούς Πρωτοδικείου] u okrugu u kojem se nalazi okružni građanski sud (članak 824. stavak 1. u vezi s člankom 18. Zakona o parničnom postupku).

B. – U skladu s člankom 71. i člankom 73. stavkom 1. točkom (a) Uredbe, odluka kojom se nalaže povlačenje potvrde, njezino proglašenje ništavom ili poništenje može se osporavati samo postupkom treće strane na ostavinskom sudu, koji je okružni građanski sud [Ειρηνοδικείο] okruga u kojem je preminula osoba u trenutku smrti imala boravište, ako nije imala prebivalište. Ako nije imala boravište, o predmetu odlučuje okružni sud u glavnom gradu (članci 823. i 824. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 1965. Građanskog zakonika).

Za žalbene postupke (pod A), vidjeti članke od 495. do 500. i od 511. do 537. Zakona o parničnom postupku.

Za postupke treće strane (pod B), vidjeti članke od 583. do 590. Zakona o parničnom postupku.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Javni bilježnici su pravni stručnjaci koji su nadležni za nasljedne stvari.

Javni bilježnici podliježu nadzoru pravosudnog tijela (javni tužitelj prvostupanjskog suda – Εισαγγελέα Πρωτοδικών).

Javni bilježnici su neplaćeni javni službenici koji su ovlašteni za sastavljanje javnih isprava koje imaju valjanost javnih dokumenata, te veću dokaznu snagu, točan datum i bolju provedivost.

U izvršavanju svojih dužnosti javni bilježnici vode računa o državnim interesima te o interesima stranaka, a kao visokoobrazovani pravnici koji djeluju nepristrano jamče pravnu sigurnost za uključene strane, čime se izbjegava pokretanje sudskih postupaka.

Ta obilježja javnobilježničkog rada te isprava i dokumenata koje sastavljaju znače da javni bilježnici imaju aktivnu i učinkovitu ulogu u preventivnom pravosuđu štiteći prava svih uključenih stranaka.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Španjolska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu boravišta stranke na koju se odnosi zahtjev za priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja gdje će odluka stupiti na snagu.

Pravilo 2. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil), kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) u građanskim stvarima.

Protiv odluka se mogu podnositi žalbe. Za odlučivanje o žalbama nadležan je Pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Pravilo 5. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

U skladu s navedenim Zakonom na raspolaganju su sljedeći postupci za osporavanje odluka o žalbi: izvanredna žalba zbog kršenja postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) te kasacijska žalba (recurso de casación).

Pravilo 5. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Potvrdu izdaje nadležan sud ili javni bilježnik.

a) Potvrdu o nasljeđivanju sud izdaje na temelju posebnog naloga (mediante providencia) u skladu s člankom 67. Uredbe (EU) br. 650/2012, po primitku zahtjeva za izdavanje potvrde koji je podnesen korištenjem obrasca iz članka 65. stavka 2. Uredbe.

Sud koji je odlučuje o pitanjima nasljedstva nadležan je za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju. Podnositelju zahtjeva dostavlja se kopija izdane potvrde.

b) Nadležni javni bilježnik koji vodi dio ili cjelokupni postupak nasljeđivanja ili njegov pravni zastupnik ili zamjena, ako je primjenjivo, donosi potvrdu na zahtjev u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 650/2012, koristeći se obrascem iz članka 67. Uredbe.

Pravila 11. i 14. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

a) U postupku za izmjenu, poništenje ili odbijanje izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju sud donosi posebnu odluku (mediante auto), koja se može osporiti samo na temelju zahtjeva za preispitivanje odluke (recurso de reposición) istog suda (en única instancia).

b) Ako javni bilježnik odbije ispraviti, izmijeniti, poništiti ili izdati Europsku potvrdu o nasljeđivanju, može se podnijeti zahtjev za preispitivanje prvostupanjskom sudu u službenom mjestu boravišta javnog bilježnika, za što je predviđen usmeni postupak (trámites del juicio verbal).

Pravila 12., 13, 15. i 16. Dvadeset i šeste konačne odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku, kako je sročen u Drugoj konačnoj odredbi Zakona 29/2015 o međunarodnoj pravnoj suradnji u građanskim stvarima.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Javni bilježnici za izjave zakonskih nasljednika te za podneske sucu, provjeru, otvaranje i solemnizaciju zapečaćenih, vlastoručnih i usmenih oporuka te za sastavljanje inventara imovine za nasljeđivanje.

Članci 55. i 56.; 57. do 65., 67 i 68 Zakona o javnim bilježnicima (Ley del Notariado), kako su sročeni u Jedanaestoj konačnoj odredbi Zakona 15/2015 od 2. srpnja 2015. o izvanparničnim postupcima (Ley de la Jurisdicción Voluntaria).

Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Francuska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi iz članka 45. podnose se voditelju tajništva Visokog suda (članci 509-1 i 509-2 Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na sudsku odluku ili sudsku nagodbu i predsjedniku Javnobilježničke komore ili, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, njegovu zamjeniku ako se odnose na javnu ispravu (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe iz članka 50. stavka 2. podnose se predsjedniku Visokog suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Konačna odluka predsjednika Visokog suda može se pobijati samo podnošenjem kasacijske žalbe.

Razlozi za podnošenje žalbe mogu biti različiti (kršenje prava, prekoračenje ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, nepostojanje razloga, proturječne presude itd.), no u svim slučajevima sudac ocjenjuje samo primjenu prava. To znači da kasacijski sud provjerava da odlukom nije prekršeno pravo ili da u njoj nije pogrešno primijenjena pravna norma, ali ne razmatra činjenice predmeta.

Kasacijski sud (La Cour de cassation)

5 quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje javni bilježnik (članak 1381-1 Zakona o parničnom postupku).

Vrhovno javnobilježničko vijeće krovna je organizacija javnih bilježnika u Francuskoj.

Vrhovno javnobilježničko vijeće (Conseil supérieur du notariat)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Pariz

Internetska stranica: http://www.notaires.fr/fr

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Žalbe iz članka 72. podnose se predsjedniku Visokog suda u mjestu u kojem se nalazi ured javnog bilježnika (članak 1381-4 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe se podnose u roku od 15 dana od izdavanja ili dostave ovjerenog primjerka Europske potvrde o nasljeđivanju ili od primitka odluke o Europskoj potvrdi o nasljeđivanju.

Predsjednik Visokog suda donosi konačnu odluku o zahtjevu. Saslušavaju se ili pozivaju podnositelj zahtjeva, javni bilježnik koji je izdao ispravu i, ako je primjenjivo, stranka koja traži izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju, ako se razlikuje od podnositelja zahtjeva. Javnog se bilježnika obavješćuje o odluci.

Ako predsjednik Visokog suda naloži izdavanje, ispravak ili izmjenu Europske potvrde o nasljeđivanju, može to učiniti sam ili naložiti javnom bilježniku da to učini.

Ako predsjednik Visokog suda naloži povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju ili obustavu njezinih učinaka, javni bilježnik bez odlaganja o tome obavješćuje sve osobe kojima je izdan njezin ovjereni primjerak. Primjerci Europske potvrde o nasljeđivanju ne smiju se izdavati dok je na snazi obustava njezinih učinaka.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Hrvatska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Nazivi i kontaktni podaci nadležnih općinskih sudova nalaze se u sklopu baze podataka sudova dostupne na Europskom e-pravosuđe portalu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalba protiv rješenja prvostupanjskog suda (kojim se odlučuje o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika) podnosi se u roku od petnaest dana od dana zaprimanja rješenja.

Povodom uložene žalbe, prvostupanjski sud može samostalno novim rješenjem preinačiti pobijano rješenje, a ako prvostupanjski sud ne preinači svoje rješenje, dostavit će žalbu drugostupanjskom sudu na odlučivanje (koji također može uzeti u obzir čak i nepravodobno podnesenu žalbu ako se time ne vrijeđaju prava drugih osoba).

Bitno je napomenuti da svatko tko ima neki pravni interes može pokušati putem parnice ishoditi ispravak onoga za što smatra da je pogrešno utvrđeno u rješenju o nasljeđivanju, osim ako nije vezan pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (čl. 232. Zakona o nasljeđivanju).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Sukladno Zakonu o nasljeđivanju, za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju nadležni su općinski sudovi odnosno javni bilježnici kao povjerenici suda.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Sukladno čl. 7. Zakona o provedbi Uredbe br. 650/2012 protiv Europske potvrde o nasljeđivanju (u daljnjem tekstu: potvrda) koju je izdao  javni bilježnik dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud, a protiv potvrde koju je izdao općinski sud, odnosno protiv rješenja općinskog suda o odbačaju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje potvrde dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud.

Ispravak, izmjenu ili opoziv potvrde provodi općinski sud odnosno javni bilježnik koji je izdao potvrdu, po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes. Sukladno čl. 9. Zakona o provedbi Uredbe br. 650/2012, protiv rješenja javnog bilježnika o ispravku, izmijeni ili opozivu potvrde dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud, a protiv rješenja općinskog suda o ispravku, izmijeni ili opozivu potvrde dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud.

O zahtjevu za privremenu obustavu učinaka potvrde u smislu članka 73. stavka 1. točke a) Uredbe (EU) 650/2012 odlučuje općinski sud odnosno javni bilježnik pred kojim je u tijeku postupak izmjene ili opoziva potvrde. Protiv rješenja javnog bilježnika o privremenoj obustavi učinaka potvrde dopušten je prigovor o kojem odlučuje općinski sud, a protiv rješenja općinskog suda o zahtjevu za privremenu obustavu učinaka potvrde dopuštena je žalba o kojoj odlučuje županijski sud.

U svim naprijed navedenim slučajevima, na postupak i odlučivanje o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika odnosno o žalbi protiv rješenja općinskog suda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o nasljeđivanju koje se odnose na postupak i odluke o prigovoru odnosno o žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju.

Sukladno Zakonu o nasljeđivanju, protiv rješenja koje je kao povjerenik suda u ostavinskom postupku donio javni bilježnik dopušten je prigovor u roku od osam dana od dana dostave rješenja strankama. Prigovor se dostavlja javnom bilježniku koji ga je dužan bez odgode zajedno sa spisom dostaviti nadležnom općinskom sudu. O prigovoru odlučuje sudac pojedinac. Nepravovremene, nepotpune ili nedopuštene prigovore sud će odbaciti. Odlučujući o prigovoru protiv rješenja kojeg je donio javni bilježnik, sud može u cijelosti ili djelomično rješenje održati na snazi ili ga ukinuti. Kad sud ukine rješenje ili ga djelomično održi na snazi, sam će odlučiti o ukinutom dijelu rješenja. Protiv rješenja suda kojim je rješenje javnog bilježnika u cijelosti ili djelomično ukinuto nije dopuštena samostalna žalba.

Sukladno Zakonu o nasljeđivanju, protiv rješe­­nja prvostupa­­njskog suda dopuštena je žalba, koja se podnosi prvostupa­­njskomu sudu u roku od petnaest dana od dostave prvostupa­­njskoga rješe­­nja. Prvostupanjski sud može u povodu pravodobno podnesene žalbe sam, novim rješe­­njem, preinačiti pobijano rješe­­nje, ako se time ne povrjeđuju prava drugih osoba zasnovana na tom rješe­­nju. Ako prvostupa­­njski sud ne preinači svoje rješe­­nje, dostavit će žalbu drugostupa­­njskom sudu, bez obzira je li žalba podnesena u roku koji zakon određuje. Drugostupa­­njski sud rješava u pravilu samo o žalbama koje su pravodobno podnesene, ali može uzeti u obzir i žalbu koja je nepravodobno podnesena ako se time ne povrjeđuju prava drugih osoba koja se zasnivaju na pobijanome rješe­­nju.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Republici Hrvatskoj su, pored nadležnih općinskih sudova, javni bilježnici PDF(194 Kb)hrodređeni kao pravni stručnjaci s nadležnošću u nasljednim stvarima koji izvršavaju funkcije suda, odnosno postupaju u skladu s prenesenim ovlastima od strane sudova i pod njihovim nadzorom, sukladno odredbi čl. 3. st. 2. Uredbe EP-a i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju.

Posljednji put ažurirano: 18/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Italija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Žalbeni sud (corte d’appello)

Podaci za kontakt svih žalbenih sudova dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Corte d’Appello” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni kasacijski sud (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italija

Telefon.: (+39) 06 68831

Telefaks: (+39) 06 6883423

Web-mjesto http://www.cortedicassazione.it/

Lokalni praznik: 29. lipnja

Postupak koji je dostupan u Italiji jest žalba u kasacijskom postupku (ricorso per cassazione).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnici

Podaci za kontakt javnih bilježnika (notai) dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

„Pritužba” (reclamo) u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku.

(a)

redovni sud (tribunale) za mjesto boravišta javnog bilježnika, u sastavu od tri suca (in composizione collegiale).

(b)

Podaci za kontakt svih redovnih sudova (tribunali) dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Tribunale” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

(c)

Pritužba u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku podnosi se dostavljanjem zahtjeva redovnom sudu koji donosi odluku u ubrzanom postupku na zatvorenoj sjednici (in camera di consiglio). Pritužba se mora podnijeti unutar obveznog roka od deset dana od dostave (comunicazione) odluke tijela izdavanja ako je donesena u pogledu jedne stranke ili nakon objave odluke (notificazione) ako je donesena u pogledu više stranaka.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Cipar

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Nadležni su sudovi okružni sudovi.

  • Okružni sud u Nikoziji

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nikozija, Cipar

Tel.: (+357) 22865518

Faks: (+357) 22304212/22805330

Adresa e-pošte: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Limasolu

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limasol, Cipar

Tel.: (+357) 25806100/25806128

Faks: (+357) 25305311

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Larnaki

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaka P.O. Box 40107, Cipar

Tel.: (+357) 24802721

Faks: (+357) 24802800

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Pafosu

Adresa: Corner of Neofytou and Nikou Nikolaïdi, 8100 Pafos, P.O. Box 60007, Cipar

Tel.: (+357) 26802601

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Famagusti

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar

Tel.: (+357) 23730950/23742075

Faks: (+357) 23741904

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Ciparskim pravom nije predviđen postupak osporavanja odluke Vrhovnog suda (Anótato Dikastírio) o takvoj žalbi.

Međutim, ako se odluka kojom se proglašava izvršivost osporava zahtjevom za izvanredno pravno sredstvo (pronomiakó éntalma) koji razmatra sudac Vrhovnog suda, moguće je podnijeti žalbu (éfesi) protiv odluke suca, kao što je slučaj u građanskim predmetima.

U svakom slučaju, ako se tvrdi da su prekršena ljudska prava, moguće je podnijeti pojedinačni zahtjev Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Tijelo izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju jest mjesno nadležan okružni sud (Eparchiakó Dikastírio), kao što je prethodno navedeno u slučaju zahtjeva za proglašenje izvršivosti.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Dostupan pravni lijek protiv odluke tijela izdavanja, tj. okružnog suda, u pogledu izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju jest žalba Vrhovnom sudu u skladu s Pravilima parničnog postupka (Thesmoí Politikís Dikonomías).

Iznimno, Vrhovni sud može odobriti podnošenje zahtjeva za izvanredno pravno sredstvo i u tom se slučaju primjenjuje prethodno navedeno.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Jedino tijelo koje izvršava pravosudne funkcije ili postupa u skladu s ovlastima koje mu je delegiralo pravosudno tijelo ili koje postupa pod nadzorom pravosudnog tijela jest voditelj registra (protokollitís) svakog okružnog suda u skladu s poglavljem 189. člankom 13. Zakona o upravljanju ostavinom. Međutim, uvjeti za te nadležnosti utvrđeni u članku 3. stavku 2. Uredbe nisu ispunjeni, tako da se voditelj registra ne smatra „sudom” u smislu Uredbe.

Uzimajući u obzir značenje pojma „odluka” iz članka 3. stavka 1. točke (g) Uredbe, jedina nadležnost voditelja registra koja ispunjava sve uvjete iz članka 3. stavka 2. Uredbe jest utvrđivanje troškova zahtjeva i postupaka općenito povezanih s nasljeđivanjem, stoga kad izvršava tu nadležnost, voditelj registra smatra se „sudom” u skladu s Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 12/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Latvija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Odluka stranog suda koja je izvršiva u državi u kojoj je donesena bit će izvršiva u Latviji nakon što ondje bude priznata u skladu s važećim postupkom.

Osim ako je relevantnim konvencijama i propisima predviđeno drugačije, postupak za dobivanje potvrde o izvršivosti navedene u Uredbi (EU) br. 650/2012 utvrđen je u poglavlju 77. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likuma), koje se odnosi na priznavanje odluka stranih sudova. Stoga je sud nadležan za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni ili općinski sud (rajona (pilsētas) tiesa) u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište.

Odluka okružnog ili općinskog suda kojom se priznaje ili odbija priznati odluka stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe (blakus sūdzība) regionalnom sudu (apgabaltiesa), a odluka regionalnog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu (Augstākā tiesa).

Popis okružnih ili općinskih te regionalnih sudova dostupan je ovdje: Portal latvijskih sudova

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluka okružnog ili općinskog suda kojom se priznaje ili odbija priznati odluka stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe regionalnom sudu, a odluka regionalnog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu.

Stranka u postupku čije se mjesto prijavljenog boravišta nalazi u Latviji ili, ako to mjesto nije poznato, čije se mjesto stvarnog boravišta ili registrirano sjedište nalazi u Latviji, može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 30 dana od primitka primjerka odluke. Stranka u postupku čije se mjesto prijavljenog boravišta, mjesto stvarnog boravišta ili registrirano sjedište ne nalazi u Latviji može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 60 dana od primitka primjerka odluke.

Popis latvijskih sudova dostupan je ovdje: Portal latvijskih sudova

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Pod uvjetom da je Latvija nadležna za odlučivanje u pitanjima prekograničnog nasljeđivanja iz članaka 4., 7., 10. i 11. Uredbe (EU) br. 650/2012, Europsku potvrdu o nasljeđivanju može izdati bilo koji ovlašteni javni bilježnik (zvērināts notārs).

Popis ovlaštenih javnih bilježnika dostupan je ovdje: internetska stranica javnih bilježnika

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Na zahtjev zainteresirane strane ovlašteni javni bilježnik koji je sastavio Europsku potvrdu o nasljeđivanju može je ispraviti, izmijeniti ili opozvati u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 650/2012, a može i privremeno obustaviti njezine učinke u skladu s člankom 73. Uredbe.

U tu svrhu javni bilježnik mora sastaviti javnobilježničku ispravu (notariāls akts) kojom se potvrda ispravlja, izmjenjuje ili opoziva i bez odgode obavijestiti sve osobe kojima su izdani ovjereni preslici potvrde ili izvaci iz nje.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 i člankom 324.1 Zakona o javnom bilježništvu (Notariāta likums), javni bilježnik koji odlučuje u predmetu prekograničnog nasljeđivanja primijenit će pravila Zakona o javnom bilježništvu osim ako je drukčije predviđeno pravom Europske unije koje se izravno primjenjuje u Latviji.

Zahtjev za nasljeđivanje (mantošanas iesniegums) mora se podnijeti javnom bilježniku koji djeluje na području navedenom u članku 252. Zakona o javnom bilježništvu, ali ako je mjesto prijavljenog boravišta umrlog ili mjesto na kojem se nalazi nekretnina ili veći dio nje nepoznato, zahtjev se može podnijeti bilo kojem ovlaštenom javnom bilježniku.

Postupak za dobivanje potvrde o izvršivosti presude potrebno je pokrenuti pred okružnim ili općinskim sudom.

Popis ovlaštenih javnih bilježnika dostupan je ovdje: internetska stranica javnih bilježnika.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Mađarska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Okružni sud koji se nalazi u sjedištu regionalnog suda; u Budimpešti je to središnji okružni sud u okrugu Buda. Žalbe razmatraju regionalni sudovi ili, za Budimpeštu, Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Zahtjeve za preispitivanje razmatra Vrhovni sud Mađarske (Kúria) u postupku preispitivanja.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna tijela za izdavanje potvrde:

– sudovi iz članka 3. stavka 2.: okružni sudovi

– druga nadležna tijela za pitanja nasljeđivanja u skladu s nacionalnim pravom: javni bilježnici

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zahtjeve za sudsku zaštitu razmatraju regionalni sudovi, u Budimpešti je to Regionalni sud u Budimpešti (naziv i adresa sudova).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Mađarskoj se javni bilježnici ubrajaju u „druga tijela i pravne stručnjake”.

Posljednji put ažurirano: 27/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Malta

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti jest Glavni građanski sud.  Žalbe se podnose Žalbenom sudu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vidjeti odredbe o ponovnom suđenju iz glave IV. trećeg sveska Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

U skladu s člankom 64. nadležna su tijela za izdavanje potvrde Odjel Građanskog suda za izvanparnične postupke i javni bilježnici koji su ovlašteni u skladu sa Zakonom o javnobilježničkoj djelatnosti i javnobilježničkom registru.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

U skladu sa Zakonom o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte) prigovor se ulaže podnijeti zahtjevom pod zakletvom podnesenim Glavnom građanskom sudu.  Žalbe protiv odluke Glavnog građanskog suda podnose se Žalbenom sudu.

Posljednji put ažurirano: 29/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Nizozemska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudac okružnog suda (rechtbank) koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu (voorzieningenrechter).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Kasacijska žalba (beroep in cassatie) koja se podnosi Vrhovnom sudu (Hoge Raad). Vrhovni sud ne preispituje činjenice predmeta, nego sudi na temelju činjenica koje je utvrdio sud kojem je podnesena prva žalba (u ovom slučaju okružni sud). Vrhovni sud provjerava je li taj sud pravilno protumačio i primijenio zakon i je li konkretna presuda dovoljno i razumljivo potkrijepljena. Kasacijskim se postupkom nastoji promicati i osigurati pravna ujednačenost, razvoj prava i pravna zaštita.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnik (notaris). Kontaktni podaci javnih bilježnika s posebnim stručnim znanjem mogu se dobiti od nizozemskog Kraljevskog strukovnog udruženja javnih bilježnika (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Telefon: +31 70 3307111
Faks: +31 70 3602861
E-pošta: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Den Haag
Adresa za posjetitelje: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Kantonalni sudac (kantonrechter) okružnog suda. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva. Okružni sudac poziva sve zainteresirane strane. Zainteresirane strane mogu podnijeti odgovor na zahtjev prije početka postupka ili, uz odobrenje suca, tijekom postupka. Isto tako, svoju obranu u pogledu zahtjeva mogu iznijeti usmeno na raspravi. Na kraju rasprave sudac određuje datum donošenja presude.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Nizozemskoj ne postoji tijelo iz članka 3. stavka 2. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 21/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Poljska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

(a) Regionalni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Žalbeni sud – žalba se podnosi regionalnom sudu koji je donio osporavanu odluku.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

(a) Vrhovni sud – žalba se podnosi žalbenom sudu koji je donio osporavanu odluku.

(b) Adresa: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warsaw 41

Tel.: +48 22 530 8000

(c) Kasacijska žalba – žalbom se ne mogu pobijati utvrđene činjenice ili ocjena dokaza.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

(a) Okružni sud

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Javni bilježnik

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

(a)

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao okružni sud, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom okružnog suda;

– Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdao javni bilježnik, prigovor se podnosi regionalnom sudu posredstvom javnog bilježnika;

(b)

– Sudovi:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Javni bilježnici:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 14/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Portugal

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti su područni odjeli opće nadležnosti (Juízos de Competência Genérica) ili, ako postoje, područni građanski odjeli (Juízos Locais Cíveis) prvostupanjskih okružnih sudova (Tribunal de Comarca (1ª Instância).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. žalbe protiv tih odluka razmatraju žalbeni sudovi (Tribunais da Relação).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Za potrebe članka 51. odluka donesena u žalbenom postupku može se osporavati samo podnošenjem žalbe u vezi s pravnim pitanjem (Recurso de revista) Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Tijela ovlaštena za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju su službenici koji vode registar (Conservadores), odnosno osobe koje su nadležne za područje pojednostavnjenih postupaka nasljeđivanja, kako je predviđeno člancima 210.A do 210.R Zakona o građanskom registru (Código do Registo Civil) odobrenog Zakonskom uredbom br. 131/95 od 6. lipnja 1995., kako je izmijenjena Zakonskom uredbom br. 324/2007 od 28. rujna 2007.

Popis registarskih ureda (conservatórias) koji izdaju Europsku potvrdu o nasljeđivanju dostupan je na: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Za potrebe članka 72. žalbe protiv odluka službenika koji vodi registar razmatra područni odjel opće nadležnosti ili, ako postoji, područni građanski odjel okružnog prvostupanjskog suda u čijoj je mjesnoj nadležnosti relevantan registarski ured.

U roku od 15 dana nakon primanja obavijesti o odluci, podnositelj mora u matični ured donijeti izjavu o žalbi upućenu sucu zajedno s dokumentima koje želi dostaviti (članci 286. i 288. Zakona o građanskom registru (Código do Registo Civil odobrenog Zakonskom uredbom br. 131/95 od 6. lipnja 1995., kako je izmijenjena Zakonskom uredbom br. 324/2007 od 28. rujna 2007.).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Za potrebe članka 3. stavka 2. za predmete nasljeđivanja nadležni su i javni bilježnici koji mogu izvršavati sudačke funkcije.

Javni bilježnici ovlašteni su za sastavljanje svih dokumenata i uvjeta za popise imovine, kao i za izdavanje potvrda o nasljeđivanju nasljednicima nakon smrti neke osobe, u skladu s novim pravnim okvirom o popisima imovine, odobrenog Zakonom br. 23/2013 od 5. ožujka 2013. koji je stupio na snagu Provedbenom uredbom br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013. s izuzetkom predmeta u kojima se stranke upućuju na uobičajena pravna sredstva.

Posljednji put ažurirano: 11/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Rumunjska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Rumunjskoj su zahtjevi za priznavanje i proglašenje izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti sudova (članak 95. stavak 1. i članak 1098. Zakona o parničnom postupku). Žalbe protiv odluka o priznavanju i proglašenju izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti su žalbenih sudova (curţi de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Druga žalba Visokom i kasacijskom sudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Adresa Visokog suda: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (poštanski broj: 020934).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnik (Notarul public).

Imena i podaci za kontakt javnobilježničkih ureda dostupni su na internetskim stranicama Rumunjskog saveza javnih bilježnika (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

U skladu s nacrtom zakona, Europsku potvrdu o nasljeđivanju (certificatul european de moștenitor) na zahtjev izdaje javni bilježnik koji je izdao potvrdu o nasljeđivanju u skladu s rumunjskim pravom. Na izdavanje potvrde, kao i na odbijanje njezina izdavanja, može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud (judecătorie) na čijem se području nadležnosti nalazi sjedište javnog bilježnika koji je izdao izvornu potvrdu u skladu s rumunjskim pravom. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba. Tijekom žalbenog postupka sud može naložiti suspenziju učinaka Europske potvrde o nasljeđivanju.

Ispravak, izmjena ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju u nadležnosti je javnog bilježnika koji ju je izdao. U slučaju takvog ispravka, izmjene ili povlačenja javni bilježnik mora obavijestiti sve osobe kojima su se izdali primjerci potvrde. Na ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud u čijoj je nadležnosti javni bilježnik koji je izdao ispravljenu, izmijenjenu ili povučenu potvrdu. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 07/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Slovenija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Okružni sudovi (okrožna sodišča) nadležni su za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1.

Popis okružnih sudova dostupan je ovdje .

Okružni sudovi nadležni su za odluke o pravnim lijekovima protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Popis okružnih sudova dostupan je ovdje .

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Stranka može podnijeti žalbu (pritožba) protiv odluke okružnog suda ulaganjem prigovora na proglašenje izvršivosti. Rok je za žalbu 30 dana od datuma uručenja odluke koja se osporava. Žalba se podnosi okružnom sudu koji je prosljeđuje Vrhovnom sudu Republike Slovenije (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Žalba se uručuje protivnoj stranci koja se mora na nju očitovati u roku od 30 dana. O žalbi odlučuje Vrhovni sud.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
faks: (01) 366 43 01
E-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje lokalni sud (okrajno sodišče) koji donosi odluku u ostavinskom postupku.

Popis lokalnih sudova dostupan je ovdje.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Sve osobe koje imaju pravo zatražiti Europsku potvrdu o nasljeđivanju mogu podnijeti žalbu protiv sljedećih odluka: sudske odluke o zahtjevu za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o ispravku Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o izmjeni Europske potvrde o nasljeđivanju; odluke o poništenju Europske potvrde o nasljeđivanju. Žalba se podnosi u ostavinskom postupku, odnosno sudu koji je donio odluku o nasljeđivanju, u roku od 30 dana od uručenja te odluke. Žalba ne odgađa izvršenje odluke.

Sud kojem se podnosi žalba svoju prethodnu odluku može izmijeniti ili povući isključivo donošenjem nove odluke. Ako to ne učini, upućuje žalbu višem sudu (višje sodišče) na odlučivanje.

Popis viših sudova dostupan je ovdje.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Republici Sloveniji sudovi imaju isključivu nadležnost u nasljednim stvarima, što znači da ne postoje druga tijela ili pravni stručnjaci u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe koji su nadležni za nasljedne stvari i izvršavaju sudske dužnosti ili djeluju na temelju ovlaštenja sudskog tijela ili akta pod nadzorom sudskog tijela.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Slovačka

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni su sudovi (okresné súdy).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. za razmatranje žalbi protiv odluka o proglašenju izvršivosti na temelju članka 45. stavka 1. nadležni su regionalni sudovi (krajské súdy). Žalba se podnosi okružnom sudu (okresný súd) koji je donio osporavanu odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluke u žalbenom postupku iz članka 51. osporavaju se izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie). O izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie) odlučuje Visoki sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky), a oni se podnose okružnom sudu (okresný súd) koji je donio prvostupanjsku odluku. Izvanredni pravni lijek (dovolanie) ne odnosi se nužno samo na pravne nedostatke u odluci žalbenog suda.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Sljedeća su tijela ovlaštena za izdavanje potvrde iz članka 64.:

  • sudski imenovani javni bilježnik (notár poverený súdom) – ako ostavinski postupak nije okončan te nakon konačne odluke o ostavinskom postupku.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupci izvansudske pravne zaštite iz članka 72.:

  • žalba se podnosi u roku od najviše 15 dana nakon datuma uručenja Europske potvrde o nasljeđivanju okružnom sudu koji je imenovao javnog bilježnika za vođenje ostavinskog postupka. Žalba ima suspenzivni učinak. Žalbe protiv Europske potvrde o nasljeđivanju razmatraju okružni sudovi (okresné súdy).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

– druga nadležna tijela i pravni stručnjaci iz članka 3. stavka 2. ne postoje u Slovačkoj

Posljednji put ažurirano: 05/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Finska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Proglašenje izvršivosti:

okružni sud

Podaci za kontakt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Žalbe protiv odluka okružnog suda:

žalbeni sud

Podaci za kontakt: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni sud

Podaci za kontakt: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Žalba iz članka 51. Uredbe žalba je Vrhovnom sudu, ako dopusti njezino podnošenje (poglavlje 30., članci 1. – 3. Zakona o sudskom postupku).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Potvrdu izdaje:

Matični ured u Helsinkiju

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Centrala: +358 29 55 39391

Faks: +358 29 55 36191

E-pošta: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Za postupke pravne zaštite nadležan je:

Upravni sud u Helsinkiju

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Centrala: +358 29 56 42000

Faks: +358 29 56 45079

E-pošta: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Sudski imenovan izvršitelj

Posljednji put ažurirano: 05/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Nasljeđivanje - Švedska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1.

– okružni sud (tingsrätt)

Žalbe protiv odluka u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Žalba u skladu s člankom 50. stavkom 2. podnosi se sudu koji je donio odluku.

– okružni sud (tingsrätt)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

– žalbeni sud (hovrätt) i Vrhovni sud (Högsta domstolen)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Švedska porezna uprava (Skatteverket)

171 94 Solna

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupak: Zakon o sudstvu (1996:242) (lagen om domstolsärenden) primjenjuje se na žalbe, ako u Uredbi o nasljeđivanju nije određeno drugačije.

Ime: okružni sud, žalbeni sud i Vrhovni sud

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

a) Švedska porezna uprava

b) izvršitelj ostavine (skiftesman)

c) izvršitelj oporuke (testamentsexekutor), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

d) posebni upravitelj ostavine (särskild boutredningsman), kada ima ulogu izvršitelja ostavine bez posebnog imenovanja u tu svrhu

Posljednji put ažurirano: 04/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.