Nasljeđivanje

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni su sudovi (okresné súdy).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. za razmatranje žalbi protiv odluka o proglašenju izvršivosti na temelju članka 45. stavka 1. nadležni su regionalni sudovi (krajské súdy). Žalba se podnosi okružnom sudu (okresný súd) koji je donio osporavanu odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluke u žalbenom postupku iz članka 51. osporavaju se izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie). O izvanrednim pravnim lijekovima (dovolanie) odlučuje Visoki sud Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky), a oni se podnose okružnom sudu (okresný súd) koji je donio prvostupanjsku odluku. Izvanredni pravni lijek (dovolanie) ne odnosi se nužno samo na pravne nedostatke u odluci žalbenog suda.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Sljedeća su tijela ovlaštena za izdavanje potvrde iz članka 64.:

  • sudski imenovani javni bilježnik (notár poverený súdom) – ako ostavinski postupak nije okončan te nakon konačne odluke o ostavinskom postupku.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Postupci izvansudske pravne zaštite iz članka 72.:

  • žalba se podnosi u roku od najviše 15 dana nakon datuma uručenja Europske potvrde o nasljeđivanju okružnom sudu koji je imenovao javnog bilježnika za vođenje ostavinskog postupka. Žalba ima suspenzivni učinak. Žalbe protiv Europske potvrde o nasljeđivanju razmatraju okružni sudovi (okresné súdy).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

– druga nadležna tijela i pravni stručnjaci iz članka 3. stavka 2. ne postoje u Slovačkoj

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici