Nasljeđivanje

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Rumunjskoj su zahtjevi za priznavanje i proglašenje izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti sudova (članak 95. stavak 1. i članak 1098. Zakona o parničnom postupku). Žalbe protiv odluka o priznavanju i proglašenju izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti su žalbenih sudova (curţi de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Druga žalba Visokom i kasacijskom sudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Adresa Visokog suda: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (poštanski broj: 020934).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Javni bilježnik (Notarul public).

Imena i podaci za kontakt javnobilježničkih ureda dostupni su na internetskim stranicama Rumunjskog saveza javnih bilježnika (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U skladu s nacrtom zakona, Europsku potvrdu o nasljeđivanju (certificatul european de moștenitor) na zahtjev izdaje javni bilježnik koji je izdao potvrdu o nasljeđivanju u skladu s rumunjskim pravom. Na izdavanje potvrde, kao i na odbijanje njezina izdavanja, može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud (judecătorie) na čijem se području nadležnosti nalazi sjedište javnog bilježnika koji je izdao izvornu potvrdu u skladu s rumunjskim pravom. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba. Tijekom žalbenog postupka sud može naložiti suspenziju učinaka Europske potvrde o nasljeđivanju.

Ispravak, izmjena ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju u nadležnosti je javnog bilježnika koji ju je izdao. U slučaju takvog ispravka, izmjene ili povlačenja javni bilježnik mora obavijestiti sve osobe kojima su se izdali primjerci potvrde. Na ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud u čijoj je nadležnosti javni bilježnik koji je izdao ispravljenu, izmijenjenu ili povučenu potvrdu. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici