Nasljeđivanje

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Rumunjskoj su zahtjevi za priznavanje i proglašenje izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti sudova (članak 95. stavak 1. i članak 1098. Zakona o parničnom postupku). Žalbe protiv odluka o priznavanju i proglašenju izvršivosti (egzekvatura) u nadležnosti su žalbenih sudova (curţi de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Druga žalba Visokom i kasacijskom sudu (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Adresa Visokog suda: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (poštanski broj: 020934).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Javni bilježnik (Notarul public).

Imena i podaci za kontakt javnobilježničkih ureda dostupni su na internetskim stranicama Rumunjskog saveza javnih bilježnika (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U skladu s nacrtom zakona, Europsku potvrdu o nasljeđivanju (certificatul european de moștenitor) na zahtjev izdaje javni bilježnik koji je izdao potvrdu o nasljeđivanju u skladu s rumunjskim pravom. Na izdavanje potvrde, kao i na odbijanje njezina izdavanja, može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud (judecătorie) na čijem se području nadležnosti nalazi sjedište javnog bilježnika koji je izdao izvornu potvrdu u skladu s rumunjskim pravom. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba. Tijekom žalbenog postupka sud može naložiti suspenziju učinaka Europske potvrde o nasljeđivanju.

Ispravak, izmjena ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju u nadležnosti je javnog bilježnika koji ju je izdao. U slučaju takvog ispravka, izmjene ili povlačenja javni bilježnik mora obavijestiti sve osobe kojima su se izdali primjerci potvrde. Na ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju može se podnijeti žalba. O sporu odlučuje okružni sud u čijoj je nadležnosti javni bilježnik koji je izdao ispravljenu, izmijenjenu ili povučenu potvrdu. Na odluku se može uložiti samo jedna žalba.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici