Nasljeđivanje

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Regionalni sud (Landgericht)

– viši regionalni sud (Oberlandesgericht).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Daljnja žalba

– Savezni vrhovni sud [Bundesgerichtshof – BGH].

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

  • Okružni sud (Amtsgericht)
  • u Baden-Wurttembergu: javni bilježnik (Amtsnotariat).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

– Viši regionalni sud (Oberlandesgericht)

Žalba se podnosi u roku od jednog mjeseca od datuma kada je osoba koja ima pravo žalbe obaviještena o odluci.

Ako osoba ima uobičajeno boravište u inozemstvu, rok se produljuje na dva mjeseca.

Žalba se podnosi u pisanom obliku ili u obliku pisanog zapisa usmene izjave dane na sudu te se u njoj mogu postaviti i pravna i činjenična pitanja.

Žalba se automatski prosljeđuje višem regionalnom sudu.

Viši regionalni sud može o predmetu odlučiti sam ili ga vratiti nižem sudu s uputom da treba odlučiti prema mišljenju višeg regionalnog suda.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici