Nasljeđivanje

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u drugoj državi članici Europske unije podnosi se pokrajinskom sudu na čijem je području stalna adresa ili sjedište dužnika ili mjesto izvršenja (članak 627. točka (e) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem dostupne tražilice.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalba na odluku prvostupanjskog suda podnosi se Žalbenom sudu u Sofiji (članak 627. točka (e) podtočka 6. prva alineja Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku Žalbenog suda u Sofiji podnosi se Vrhovnom kasacijskom sudu (članak 627. točka (e) podtočka 6. druga alineja Zakona o parničnom postupku).

Odredbe nacionalnog građanskog prava o takvim žalbenim postupcima i daljnjim žalbama sadržane su u poglavljima 20. i 22. Zakona o parničnom postupku.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Ako je u skladu s člancima 4., 7. 10. i 11. Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan bugarski sud, zahtjev za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se okružnom sudu na čijem je području posljednja stalna adresa preminule osobe ili, ako nema stalne adrese, njezina posljednja adresa u Bugarskoj. Ako ne postoji adresa u Bugarskoj, zahtjev se podnosi okružnom sudu u Sofiji (članak 627. točka (f) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Okružni sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem internetske tražilice.

Ni jedno drugo tijelo nije nadležno za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Žalbe na Europsku potvrdu o nasljeđivanju ili na odluku o odbijanju izdavanja te potvrde podnose se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od mjesec dana od datuma dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju izdavanja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (f) podtočka 3. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluke koje se donose u vezi sa zahtjevom za ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od dva tjedna od dana dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju ispravka, izmjene ili povlačenja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (g) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku o poništenju valjanosti Europske potvrde o nasljeđivanju koju je izdao okružni sud podnosi se pokrajinskom sudu u roku od tjedan dana (članak 627. točka (h) Zakona o parničnom postupku).

Pitanja koja nisu uređena Uredbom (EU) br. 650/2012 ili pravilima posebno utvrđenima Zakonom o parničnom postupku u vezi s postupkom izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju obuhvaćena su općim propisima koji su primjenjivi na izvanparnične postupke (poglavlje 49. Zakona o parničnom postupku).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Bugarskoj samo sami sudovi odgovaraju definiciji „suda“ iz članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.