Nasljeđivanje

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

Žalbe na odluke o takvim zahtjevima:

– za podnošenje prigovora: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

– za podnošenje žalbe: Žalbeni sud (la Cour d'appel)

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Kasacijski sud ocjenjuje zakonitost presuda. Taj sud ne daje mišljenje o predmetu. Podnošenje kasacijske žalbe posebni je postupak. Kasacijski sud provjerava samo krši li se „krajnjom”odlukom ili presudom (to jest nakon što su se iscrpila uobičajena pravna sredstva, posebno žalba i prigovor) zakon ili pravilo nacionalnog prava. Ako je to slučaj, Kasacijski sud poništit će spornu odluku i uputiti predmet drugom nadležnom tijelu. To će nadležno tijelo morati ponovno odlučiti o meritumu predmeta (vraćanje predmeta nakon žalbe).

Cour de cassation (Kasacijski sud)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna su tijela za izdavanje potvrda na temelju članka 64. javni bilježnici.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zakonom od 13. srpnja 2013. osnovan je Obiteljski sud kao odjel prvostupanjskog suda. Novim se zakonom uvodi pokretanje postupka na zahtjev u svrhu pojednostavnjenja i snižavanja troškova povezanih sa sudskim postupcima. Međutim, u brojnim je slučajevima pokretanje postupka uručivanjem sudskog poziva drugoj stranci i dalje moguće, čime se tužitelju omogućuje preciznije određivanje datuma na koji će se predmet uputiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 10/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.