Periminen

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevat hakemukset kuuluvat Romaniassa alioikeuksien (tribunal) toimivaltaan (siviiliprosessilain 95 §:n 1 momentti ja 1098 §). Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat valitukset kuuluvat muutoksenhakutuomioistuimen (curte de apel) toimivaltaan (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §:n 2 momentti).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Recurs-muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (siviiliprosessilain 97 §:n 1 momentti).

Korkeimman oikeiden toimipaikka on osoitteessa Str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, Bukarest.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Julkinen notaari (Notar public).

Julkisten notaarien nimet ja yhteystiedot on esitetty Romanian julkisten notaarien yhdistyksen (Uniunea Naționale a Notarilor Publici din România) verkkosivuilla osoitteessahttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Uuden lakiesityksen mukaan eurooppalaisen perintötodistuksen antaa pyynnöstä se julkinen notaari, joka on antanut vastaavan todistuksen Romanian lainsäädännön nojalla. Eurooppalaisen perintötodistuksen antamisesta ja sen antamatta jättämisestä voidaan tehdä valitus. Valituksen ratkaisee se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiirissä sijaitsee Romanian lainsäädännön nojalla perintötodistuksen antanut julkinen notaari. Päätöksestä voi tehdä ainoastaan recurs-muutoksenhaun. Tuomioistuin voi määrätä, että eurooppalaisen perintötodistuksen vaikutuksia lykätään muutoksenhaun ajaksi.

Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaiseminen, muuttaminen ja peruuttaminen kuuluvat sen antaneen julkisen notaarin toimivaltaan. Julkisella notaarilla on velvollisuus ilmoittaa eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta kaikille, joille on annettu jäljennös todistuksesta. Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta voi tehdä valituksen. Valituksen ratkaisee se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiopiirissä sijaitsee Romanian lainsäädännön nojalla oikaistun, muutetun tai peruutetun perintötodistuksen antanut julkinen notaari. Päätöksestä voi tehdä ainoastaan recurs-muutoksenhaun.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 26/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme