Pärimine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Rumeenias kuulub tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamine) taotluste menetlemine kohtute pädevusse (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 95 lõige 1 ja artikkel 1098). Tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamine) otsuste peale esitatud edasikaebuste menetlemine kuulub apellatsioonikohtute (curţi de apel) pädevusse (tsiviilmenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 96 lõige 2).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Teistkordne edasikaebus esitatakse kõrgemale kassatsioonikohtule (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1).

Kõrgema kassatsioonikohtu aadress on: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (sihtnumber: 020934).

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Notar (Notarul public).

Notaribüroode nimed ja kontaktandmed leiate Rumeenia riikliku notarite ühenduse (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România) veebisaidil: http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Seaduseelnõu kohaselt annab Euroopa pärimistunnistuse (certificatul european de moștenitor) välja taotluse alusel see notar, kes andis välja pärimistunnistuse Rumeenia õiguse kohaselt. Edasikaebuse võib esitada nii tunnistuse väljaandmise peale kui ka selle väljaandmisest keeldumise peale. Vaidlus lahendatakse selles ringkonnakohtus (judecătorie), kelle tööpiirkonnas tegutseb notar, kes andis Rumeenia õiguse kohaselt välja algse pärimistunnistuse. Otsuse saab edasi kaevata ainult ühe korra. Kohus võib nõuda edasikaebuse menetlemise ajaks Euroopa pärimistunnistuse õigusliku toime peatamist.

Euroopa pärimistunnistuse parandamine, muutmine või tagasivõtmine on tunnistuse väljaandnud notari ülesanne. Parandamise, muutmise või tagasivõtmise korral peab notar teavitama kõiki isikuid, kellele anti välja tunnistuse koopia. Euroopa pärimistunnistuse parandamise, muutmise või tagasivõtmise peale võib esitada edasikaebuse. Vaidlus lahendatakse selles ringkonnakohtus, kelle tööpiirkonnas tegutseb notar, kes andis välja parandatud või muudetud pärimistunnistuse või võttis selle tagasi. Otsuse saab edasi kaevata ainult ühe korra.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 26/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.