Κληρονομική διαδοχή

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Στη Ρουμανία οι αιτήσεις αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας
(exequatur) είναι αρμοδιότητα των δικαστηρίων (άρθρο 95 παράγραφος 1 και άρθρο 1098 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι εφέσεις κατά των αποφάσεων αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) είναι αρμοδιότητα των εφετείων (άρθρο 96 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Προσφυγή στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ρουμανίας (άρθρο 97 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) έχει την έδρα του στην οδό Batiștei αρ. 25, τομέας 2, ταχ. κωδικός 020934, Βουκουρέστι.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Ο συμβολαιογράφος.

Τα ονοματεπώνυμα των συμβολαιογράφων και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα γραφεία τους μπορούν να εντοπιστούν μέσω του συνδέσμου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Ένωσης Συμβολαιογράφων της Ρουμανίας http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Σύμφωνα με σχετικό νομοσχέδιο, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος, από τον συμβολαιογράφο ο οποίος εξέδωσε το κληρονομητήριο βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας. Κατά της έκδοσης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και κατά της άρνησης έκδοσής του μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Η προσφυγή εκδικάζεται από το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του συμβολαιογράφου ο οποίος εξέδωσε το κληρονομητήριο σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία. Η απόφαση υπόκειται μόνο σε αναίρεση. Όσο εκδικάζεται η προσφυγή, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναστολή της ισχύος του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Η διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου ο οποίος το εξέδωσε. Σε περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώνει όλα τα πρόσωπα στα οποία εκδόθηκαν αντίγραφα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου. Κατά της διόρθωσης, της τροποποίησης ή της ανάκλησης του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Η προσφυγή εκδικάζεται από το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του συμβολαιογράφου ο οποίος εξέδωσε τη διόρθωση, την τροποποίηση ή την ανάκληση του κληρονομητηρίου σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία. Η απόφαση υπόκειται μόνο σε αναίρεση.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο