Κληρονομική διαδοχή

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1, τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις για κήρυξη εκτελεστότητας είναι τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας (Juízos de Competência Genérica) ή, εάν υπάρχουν, τα πολιτικά τμήματα (Juízos Locais Cíveis) του αρμόδιου πρωτοδικείου (Tribunal de Comarca).

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2, τα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί επί των αιτήσεων αυτών εξετάζονται από τα εφετεία (Tribunais da Relação).

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Για τους σκοπούς του άρθρου 51, η απόφαση επί του ενδίκου μέσου μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναίρεσης που περιορίζεται σε νομικά ζητήματα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Supremo Tribunal de Justiça).

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι οι γραμματείς (Conservadores), δηλαδή εκείνοι που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα των απλοποιημένων διαδικασιών κληρονομικής διαδοχής οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 210A έως 210R του κώδικα περί ληξιαρχείων (Código do Registo Civil), που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 131/95 της 6ης Ιουνίου 1995, όπως διαμορφώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 324/2007, της 28ης Σεπτεμβρίου 2007.

Ο κατάλογος των γραφείων μητρώου (Conservatórias) που μπορούν να εκδίδουν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο είναι διαθέσιμος στην εξής διεύθυνση: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Για τους σκοπούς του άρθρου 72, αρμόδια για προσφυγές κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι γραμματείς είναι τα τμήματα γενικής αρμοδιότητας ή, εάν υπάρχουν, τα πολιτικά τμήματα του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το οικείο γραφείο μητρώου.

Εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, ο προσφεύγων πρέπει να καταθέσει στο γραφείο μητρώου προσφυγή απευθυνόμενη προς τον δικαστή, μαζί με τα έγγραφα που επιθυμεί να υποβάλει [άρθρα 286 και 288 του κώδικα περί ληξιαρχείων (Código do Registo Civil), ο οποίος εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 131/95 της 6ης Ιουνίου 1995, όπως διαμορφώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 324/2007, της 28ης Σεπτεμβρίου 2007].

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2, εκτός από τα δικαστήρια, αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής έχουν και οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα.

Οι συμβολαιογράφοι έχουν εξουσίες κατάρτισης όλων των πράξεων της διαδικασίας απογραφής και πιστοποίησης της ιδιότητας του κληρονόμου μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία της απογραφής, το οποίο εγκρίθηκε με τον νόμο 23/2013, της 5ης Μαρτίου 2013, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την απόφαση 278/2013 της 26ης Αυγούστου 2013, με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στη συνήθη δικαστική οδό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο