Κληρονομική διαδοχή

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πολωνία

Οικογενειακό δίκαιο — kληρονομικά θέματα


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

α) Το πρωτοδικείο (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Το εφετείο (Sąd Apelacyjny) - η έφεση ασκείται μέσω του πρωτοδικείου το οποίο εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

α) Το ανώτατο δικαστήριο (Sąd Najwyższy) - το ένδικο μέσο ασκείται μέσω του εφετείου το οποίο εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

β) Διεύθυνση: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Τηλ.: +48 22 530 8000

γ) Αίτηση αναίρεσης - με την αίτηση αναίρεσης δεν αμφισβητούνται τα πραγματικά περιστατικά που έχουν διαπιστωθεί, ούτε η εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

α) Το περιφερειακό δικαστήριο (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

β) Συμβολαιογράφος

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

α)

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από το περιφερειακό δικαστήριο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του περιφερειακού δικαστηρίου

— Εάν το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο, η προσφυγή ασκείται ενώπιον του πρωτοδικείου μέσω του συμβολαιογράφου

β)

— Δικαστήρια:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

— Συμβολαιογράφοι:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο