Κληρονομική διαδοχή

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

— Πρωτοδικείο (Landgericht)

— Εφετείο (Oberlandesgericht)

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Προσφυγή για νομικούς λόγους (Rechtsbeschwerde)

— Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Bundesgerichtshof)

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

  • Ειρηνοδικείο (Amtsgericht)
  • Βάδη-Βιρτεμβέργη: Συμβολαιογράφοι-δημόσιοι υπάλληλοι (Amtsnotariat)

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

— Εφετείο (Oberlandesgericht)

Το ένδικο μέσο (προσφυγή) πρέπει να ασκηθεί εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον νομιμοποιούμενο να ασκήσει την προσφυγή. Η προθεσμία παρατείνεται στους δύο μήνες όταν ο προσφεύγων έχει τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό. Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εγγράφως ή με προφορική δήλωση στο δικαστήριο για την οποία συντάσσεται έκθεση, και μπορεί να στηρίζεται τόσο σε νομικούς όσο και σε πραγματικούς λόγους. Η προσφυγή διαβιβάζεται αυτεπαγγέλτως στο εφετείο. Το εφετείο είτε εκδίδει το ίδιο απόφαση επί της υπόθεσης είτε αναπέμπει την υπόθεση στο κατώτερο δικαστήριο με την εντολή να εκδώσει εκείνο απόφαση λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του εφετείου.

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.