Κληρονομική διαδοχή

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Κήρυξη της εκτελεστότητας:

Πρωτοδικείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου:

Εφετείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Δικαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Η αναιρετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού είναι η αναιρετική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο, αν επιτρέψει την άσκηση του ένδικου μέσου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 30 άρθρα 1 έως 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από το:

Ληξιαρχείο του Ελσίνκι

Albertinkatu 25

FI — 00180 Helsinki

Τηλεφωνικό κέντρο: + 358 29 55 39391

Φαξ: + 358 29 55 36191

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα ασκούνται από το:

Διοικητικό δικαστήριο του Ελσίνκι

Radanrakentajantie 5

FI — 00520 Helsinki

Τηλεφωνικό κέντρο: + 358 29 56 42000

Φαξ: + 358 29 56 45079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκτελεστής διορίζεται από το δικαστήριο

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο