Κληρονομική διαδοχή

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Άρθρο 78 στοιχείο α) - τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2

Κήρυξη της εκτελεστότητας:

Πρωτοδικείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου:

Εφετείο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Άρθρο 78 στοιχείο β) - τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51

Ανώτατο Δικαστήριο

Στοιχεία επικοινωνίας: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Η αναιρετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού είναι η αναιρετική διαδικασία στο ανώτατο δικαστήριο, αν επιτρέψει την άσκηση του ένδικου μέσου, σύμφωνα με το κεφάλαιο 30 άρθρα 1 έως 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 78 στοιχείο γ) - τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64

Το κληρονομητήριο εκδίδεται από τον:

Οργανισμό υπηρεσιών ψηφιακών και δημογραφικών δεδομένων

Lintulahdenkuja 2

FI — 00530 Helsinki

Τηλέφωνο: + 358 29 55 390 99

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: perintotodistus@ddv.fi

Άρθρο 78 στοιχείο δ) - τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72

Τα ένδικα μέσα εκδικάζονται από το:

Διοικητικό δικαστήριο του Ελσίνκι

Radanrakentajantie 5

FI — 00520 Helsinki

Εξυπηρέτηση χρηστών / γραμματεία: + 358 29 56 42 069

Φαξ: + 358 29 56 45079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: helsinki.hao@oikeus.fi

Άρθρο 79 - Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

Εκτελεστής διορίζεται από το δικαστήριο

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο