Arv

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

I Rumænien hører anmodninger om anerkendelse og anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under domstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 95, stk. 1, og 1098). I Rumænien hører appeller af afgørelser vedrørende anerkendelse og afgørelser om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel (exequatur), under appeldomstolenes kompetence (retsplejelovens artikel 96, stk. 2, i lov nr. 134/2010).

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Tredjeinstansappeller behandles af kassationsdomstolen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (retsplejelovens artikel 97, stk. 1).

Kassationsdomstolens adresse er: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (postnr.: 020934).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Notar (Notarul public).

Navne og kontaktoplysninger for notarkontorerne findes på webstedet for Den rumænske nationale notarsammenslutning (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

I henhold til et lovforslag udstedes et europæisk arvebevis (certificatul european de moștenitor), efter anmodning, af den notar, der har udstedt arvebeviset i henhold til rumænsk lov. Der kan indgives appel over udstedelsen af et bevis og over afslag på at udstede et bevis. Tvisten afgøres af distriktsdomstolen (judecătorie) i den retskreds, hvor den notar, der har udstedt det originale bevis i henhold til rumænsk lov, har kontor. Afgørelsen kan kun appelleres én gang. Under appelsagen kan retten suspendere retsvirkningerne af det europæiske arvebevis.

Den notar, der har udstedt et europæisk arvebevis, er ansvarlig for at berigtige, ændre eller tilbagekalde beviset. I tilfælde af berigtigelse, ændring eller tilbagekaldelse skal notaren underrette alle, til hvem der er udstedt genparter af beviset. Der kan indgives appel over berigtigelse, ændring eller tilbagekaldelse af et europæisk arvebevis. Tvisten afgøres af distriktsdomstolen i den retskreds, hvor den notar, der har berigtiget, ændret eller tilbagekaldt beviset, har kontor. Afgørelsen kan kun appelleres én gang.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 26/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.