Arv

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

- Delstatsretten (Landgericht)

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Appel for så vidt angår retlige spørgsmål (Rechtsbeschwerde)

- Forbundsdomstolen (Bundesgerichtshof)

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

  • Byretten (Amtsgericht)
  • I Baden-Württemberg dog: Amtsnotariat

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

- Overdelstatsretten (Oberlandesgericht)

Appellen (Beschwerde) skal iværksættes inden en måned efter, at afgørelsen er kommet til appellantens kundskab. Fristen forlænges til to måneder, hvis appellanten har sædvanligt ophold i udlandet. Appellen iværksættes skriftligt eller dikteres for retten, der herefter noterer indholdet i retsbogen, og den kan støttes på såvel retlige som faktiske omstændigheder. Retten sender af egen drift appelskriftet (ankestævningen) til Oberlandesgericht. Oberlandesgericht træffer selv afgørelse i sagen eller hjemviser den til fornyet behandling i underinstansen med angivelse af, hvordan sagen efter Oberlandesgerichts opfattelse skal afgøres.

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 22/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.