Arv

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Artikel 78, litra a) - navne og kontaktoplysninger på de retter eller myndigheder, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 50, stk. 2

Afgørelse om eksigibilitet:

Distriktsdomstol

Kontaktoplysninger: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Appeller af distriktsdomstolens afgørelser:

Appeldomstolen

Kontaktoplysninger: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 78, litra b) - de procedurer for anfægtelse af appelafgørelser, der er omhandlet i artikel 51

Højesteret

Kontaktoplysninger: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Den appel, der henvises til i artikel 51 i forordningen, er en appel til højesteret, hvis den giver tilladelse til appel (retsplejelovens kapitel 30, §§ 1-3).

Artikel 78, litra c) - relevante oplysninger vedrørende de myndigheder, der i henhold til artikel 64 er kompetente til at udstede beviset

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Beviset udstedes af:

Helsinki registreringskontor

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Omstilling: +358 29 55 39391

Fax: +358 29 55 36191

e-mail: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Artikel 78, litra d) - de appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 72

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Appelprocedurer behandles af:

Helsinki forvaltningsdomstol

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Omstilling: +358 29 56 42000

Fax: +358 29 56 45079

e-mail: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Artikel 79 - Udarbejdelse og senere ændring af listen med oplysninger, som omhandlet i artikel 3, stk. 2

Bobestyrer udpeges af retten

Sidste opdatering: 13/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.